Доставки - 272980-2016

06/08/2016    S151    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Медицинско оборудване

2016/S 151-272980

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Военномедицинска академия
129000273
бул. „Св. Георги Софийски“ № 3
София
1606
България
Лице за контакт: инж. Анна Кръстева
Телефон: +359 29225388
Електронна поща: anna.krasteva@vma.bg
Факс: +359 29523311
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Военномедицинска академия
129000273
бул. „Св. Георги Софийски“ № 3
София
1606
България
Лице за контакт: Огняна Димитрова Никодимова
Телефон: +359 29225527
Електронна поща: anna.krasteva@vma.bg
Факс: +359 29523311
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 — Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 — Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –.

II.1.2)Основен CPV код
33100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции:

Обособена позиция 1 — Анестезиологичен апарат;

Обособена позиция 2 — Пациентен монитор;

Обособена позиция 3 — Дефибрилатор;

Обособена позиция 4 — Портативни ЕКГ апарати;

Обособена позиция 5 — Реанимационна апаратура – оборудване за реанимобил;

Обособена позиция 6 — Медицинско оборудване за медицинска полева палатка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 236 666.65 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на aнестезиологичен апарат

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33172100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ-София, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на aнестезиологичен апарат — 2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Допълнителни възможности и функции (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пациентен монитор

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33195100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ-София, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пациентен монитор – 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Допълнителни възможности и функции (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дефибрилатор

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33172200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ-София, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дефибрилатор – 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Допълнителни възможности и функции (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 56 666.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на портативни ЕКГ апарати

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33123230
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ-София, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на портативни ЕКГ апарати – 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Допълнителни възможности и функции (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реанимационна апаратура – оборудване за реанимобил

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33172200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ-София, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реанимационна апаратура – оборудване за реанимобил подробно описни по вид и количество в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33172200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ-София, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка подробно описно по вид и количество в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл. 77 от ЗМИ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата — доказва се със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител — доказва се с оторизационно писмо/пълномощно от производителя или негов официален представител. Срокът на оторизацията следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участника се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване.

3. Участникът и производителя да прилагат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна — Доказва се със Сертификат ISO 9001:2008 БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника в обхвата на предмета на поръчката.

4. Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентна — доказва се със сертификат ISO 13485:2003 или еквивалент, на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката.

5. Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката – сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на медицинската апаратура, предмет на настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго); Към списъка се описват сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните специалисти, сертифицирани за монтаж и техническа поддръжка на медицинската апаратура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител.

Участникът и производителя да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна.

Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентна.

Участникът да разполага с минимум 2 служителя на трудов/граждански договор на територията на Република България, сертифицирани специалисти от производителя за монтаж и техническа поддръжка на медицинска апаратура предмет на настоящата обществена поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 140-252694
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/09/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/09/2016
Местно време: 11:00
Място:

Гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 3, ВМА, партер, зала 10.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желаещите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.

1. Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /виж указанията в Раздел V.Б на документацията/.

1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо /виж указанията в т. 3.3. от раздел V.A на документацията/.

1.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение.

Офертата включва:

2.1. Техническо предложение, съдържащо:

Участникът изчерпателно посочва конкретното си предложение за изпълнение на предмета на поръчката в табличен вид по Образец 3 и Образец 3а;

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата.

3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за доставка.

3.1. Ценова оферта, подписана и подпечатана от участника /оригинал/, изготвена по образец на Образец № 4 и 4а. Офертата се представя на хартиен и оптичен носител.

3.2. Участниците следва да оферират единична цена без ДДС, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС, които са валидни за целия срок на договора.

3.3. При подготовка на ценовото си предложение, участниците задължително следва да се съобразят с финансовия ресурс, определен от възложителя в т. 6.4 от Раздел III на документацията. В случай на офериране на по-високи единични цени, участникът ще да бъде отстранен от процедурата.

3.4. Предложената единична цена без ДДС и с ДДС трябва да включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, включително транспортните разходи, данъци, мита и такси, както и всички други видове разходи на изпълнителя.

2.2.5. Цените да се изчисляват до втори десетичен знак (без скрити знаци след втория десетичен знак), както следва: единична цена без ДДС, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.

2.3. Документ за обединение, когато е приложимо.

2.4. Опис на представените документи.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език, в писмен вид, на хартиен носител. Ценовото предложение се представя и на оптичен носител. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността, на който отговаря участникът.

Офертата, вкл. документите, информация и данните, съдържащи се в нея, се подписват само от законните представители на участника по документ за регистрация или изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или копие с нотариална заверка.

Офертата се представя само в 1 вариант. Не се допуска предлагане на алтернативни оферти (повече от 1 вариант) по отношение на срокове, цени или други елементи от офертата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбите на ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/08/2016