Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 273192-2020

12/06/2020    S113

България-Пазарджик: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2020/S 113-273192

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пазарджик
Национален регистрационен номер: 000351736
Пощенски адрес: бул. „България“ № 2
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик
Пощенски код: 4400
Държава: България
Лице за контакт: Димитричка Ладжова
Електронна поща: secretary@pazardjik.bg
Телефон: +359 34402218
Факс: +359 34442495
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.pazardzhik.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг — проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор, на обект „Приют за лица“

II.1.2)Основен CPV код
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 741 562.54 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

На територията на град Пазарджик, Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, Социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.

Предвижда се в рамките на инженеринга да се изработи инвестиционен проект (ИП) във фаза технически проект по реда и условията на Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. ИП предвижда всички видове СМР и дейности предвидени за реализация на строежа. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. ИП ще бъде съгласуван по искане и за сметка на Възложителя с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции и ще бъдат получени всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство и получено разрешение за строеж въз основа на одобрения технически проект в съответствие с чл.148 от ЗУТ. Ще бъдат подговени Уведомления за инвестиционно предложение за информиране на компетентния орган по околна среда съгласно изискванията на екологичнто законодателство.

Автрският надзор по време на изпълнение на СМР на обекта ще се осъществява от проектантите на техническия проект в пълно съответствие с изискванията на ЗУТ, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договораза инженеринг в часта, касаеща авторския надзор. Той ще осигури стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на конкретния обект в експлоатация, както и заверяване на екзекутивната документация в съответствие със ЗУТ.

Строежът на сградата на Приют за лица е V-та категория. Предвидените СМР по построяване на Приюта са следните:

— Извършване на конструктивни работи,

— Извършване на архитектурно-строителни работи,

— Изграждане на ВиК,

— Изграждане на ел. инсталации,

— Изграждане на системи за отопление и вентилация,

— Монтиране на система за пожароизвестяване,

— Монтиране на видеонаблюдение,

— Извършване на дейности по благоустрояване на двор.

Продължителността на дейността за обекта се предвижда да бъде 13 месеца.

При изпълнение на инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица” са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:

• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности;

• Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;

• Изпълнение на строително-монтажни работи;

• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;

• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ.

В обхвата на поръчката са включени:

1. Изготвянето на технически инвестиционен проект

2. Съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества и др., съгласно чл.143, ал.1 от ЗУТ – по искане и за сметка на Възложителя.

3. Изпълнение на СМР за обекта на интервенция, съгласно одобрения инвестиционен проект (вид и обем на работите), срок, КСС и технически спецификации по отделни проектни части на одобрения проект.

4. Осъществяването на авторски надзор по време на строителството за сградата, обект на интервенция, съгласно одобрения ИП, документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на проекта до въвеждането му в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 - Предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: П2 - Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни / Тежест: 30
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 741 562.54 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” – договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по Закона за Камарата на строителите за І група минимум пета категория строежи, съгласно чл. 137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Обн., ДВ, бр. 72 от 15 Август 2003 г., или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или еквивалентен.

Забележка:

Участникът попълва раздел А: „Годност” в Част ІV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки.

Преди сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява строителство на територията на Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация.

Забележка:

Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.

Забележка:

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Забележка:

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми в размер на 50 000,00 лева съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Ако участникът е обединение, изискването се прилага и за всеки член на обединението, който ще изпълнява проектиране или авторски надзор, както и за всеки подизпълнител, изпълняващ проектиране и/или авторски надзор.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми – 70 000,00 лв. съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Ако участникът е обединение, изискването се прилага и за всеки член на обединението, и за всеки подизпълнител който ще изпълнява строителни дейности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Удостоверяване. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствие с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“ за изработване на инвестиционни проекти или еквивалентна.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата: копие на документ, доказващ наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.

Доказване. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора, следва да представи документа по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно документа за наличие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно аконодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

2. Удостоверяване. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствие с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“ за строителство или еквивалентна.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:

Копие на документ, доказващ наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за изпълнение на строителните дейности или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Доказване. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора, следва да представи документа по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно документа за наличие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за изпълнение на строителните дейности или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

1.1. Проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуги по изработване на технически и/или работни инвестиционни проекти, свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сгради.

Възложителят не поставя изискване за обема на идентичното или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка изпълнение.

1.2. Изпълнение на строително-монтажни работи – СМР - строителство и/или инженеринг на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на СМР и/или инженеринг по изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сгради.

Възложителят не поставя изискване за обема на идентичното или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка изпълнение.

2. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно:

2.1. Технически ръководител:

Образование: В съответствие с чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ: ръководителят е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗУТ.

Да има професионелан опит в ръководството на поне 1 обект за изпълнение на строително-монтажни работи – СМР - строителство и/или инженеринг на дейности.

3. Участникът да разполага с Екип от експерти - проектанти, притежаващи проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП или еквивалентни, които да изпълняват услугата - проектиране и осъществяване на авторския надзор и чиято компетентност следва да покрива спецификата на поръчката, като минимум:

Проектант по част „Архитектура“

Проектант по част „Конструктивна“

Проектант по част „Геодезия и вертикална планировка“

Проектант по част „Пожарна безопасност“

Проектант по част „План за безопасност и здраве“

Проектант по част „Електро”;

Проектант по част „ОВиК”;

Проектант по част „ВиК”;

Проектант по част „Енергийна ефективност”;

Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци”;

Всяко от лицата, с които участикът изпълнява поставеното изискване по точка 3, следва да притежава професионален опит в областта на услугите по проектиране/осъществяване на авторски надзор за минимум 1 обект.

Под професионален опит по проектиране/осъществяване на авторския надзор следва да се разбират проектантски услуги във връзка със съответните функции в екипа за изпълнение на услугата на конкретен експерт, свързани с изработване на технически проект в областта на проектирането на сгради и осъществяване на авторски надзор за същия, или еквивалентни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Забележка:

Участникът попълва Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуални документи, с които се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно:

— Списък на проектирането, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване ни офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/. Списъкът следва да съдържа следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя,

— Списък на строителството – изпълнение на строително-монтажни работи – СМР и/или инженеринг на дейности, изпълнено/и през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/. Списъкът следва да съдържа следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя,

— Документ, който доказва изпълнението, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за участие в изпълнение на проектиране, строителство - изпълнение на строително-монтажни работи – СМР и/или инженеринг, което/които е/са идентично/и или сходно/и с предмета на поръчката - копие, заверено от участника с гриф вярно с оригинала и подпис, в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

2. Забележка:

Участникът попълва Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, с приложени Декларации за ангажираност на експерт на всички лица, посочени в Списъка, които не са служители на участника, определен за изпълнител.

3. Забележка: Участникът попълва Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на проектирането с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, с приложени Декларации за ангажираност на експерт на всички лица, посочени в Списъка, които не са служители на участника, определен за изпълнител.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 60 календарни дни;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Продължава в поле VI.3)

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/07/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/07/2020
Местно време: 11:00
Място:

„Стъклена зала“ на ІІ етаж в административната сграда на Община Пазарджик

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от поле III.2.2):

Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер до 35 % от стойността на договора и е до размера на авансово предоставените средства.

Във връзка с предмета на процедурата, който е инженеринг, и техническата невъзможност за попълване на допълнителни CPV кодове в редактора на форми като допълнителен CPV код посочвам и 71315000 — услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част 6, глава 27, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: Бурунди
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/06/2020