Услуги - 274515-2015

Компактен изглед

05/08/2015    S149

Люксембург-Люксембург: Застраховка на моторни превозни средства за Европейския парламент

2015/S 149-274515

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, сграда Konrad Adenauer, офис 03G018
Град: Люксембург
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург
На вниманието на: отдел „Договори и доставки“
Адрес за електронна поща: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=885

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Застраховка на моторни превозни средства за Европейския парламент.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 6: Финансови услуги a) застрахователни услуги b) банкови и инвестиционни услуги

код NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 200 000 и 340 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Застраховка на моторни превозни средства за Европейския парламент (гражданска отговорност, пълна застраховка, мобилност). Превозните средства, които трябва да бъдат застраховани, са регистрирани предимно в Люксембург (приблизително 60); някои са регистрирани в Брюксел (приблизително 5).
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66510000 Застрахователни услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Приблизително 70 моторни превозни средства за застраховане.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 200 000 и 340 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Няма.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Европейският парламент ще разполага с 30 календарни дни, през които да изплати дължимите суми. Плащанията се смятат за направени на датата, на която сметката на Европейския парламент бъде дебитирана (вж. рамковия проектодоговор в документите на поканата за участие в търг).
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Обединения от икономически оператори могат да участват в търга, ако предоставят пълномощно, даващо им достатъчно правомощие да обвързват застрахователя/ите от името на когото/които те действат. Това може да включва субект с или без правен облик: консорциум, частно споразумение или всякаква друга подходяща форма на сътрудничество. Преди подписването на договора Европейският парламент си запазва правото да изиска от обединението, на което бъде възложена поръчката, да приеме конкретна правна форма, ако това е необходимо за задоволителното изпълнение на поръчката (вж. спецификациите – административни клаузи).
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите – административни клаузи.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: положителен марж на печалбата (брутен оперативен излишък) за всяка от последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено (вж. спецификациите – административни клаузи).
Изисквано минимално/ни ниво/а: — минимален годишен оборот от 60 000 EUR за застрахователни посредници, за застрахователни посреднически услуги в областта на застраховането на моторни превозни средства, за всяка от последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено,
— минимален годишен оборот от 250 000 EUR за застрахователи, за застрахователни услуги в областта на застраховането на моторни превозни средства, за всяка от последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено.
(Вж. спецификациите – административни клаузи).
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
— застрахователите трябва да имат поне 3 години опит в услуги в областта на застраховането на моторни превозни средства, предоставени през последните 3 години (2012, 2013 и 2014),
— ако в търга участва застрахователен посредник, той трябва да има поне 3 години опит в застрахователните посреднически услуги в областта на застраховането на моторни превозни средства, предоставени през последните 3 години (2012, 2013 и 2014),
— оферентът трябва да докаже, че той отговаря на всички правни условия, необходими за работа в сферата на застраховането. Това изискване засяга, където е уместно, всички членове на обединението и подизпълнителите, чиито дял от поръчката надвишава 20 %, както и застрахователния посредник (вж. спецификациите – административни клаузи).
Изисквано минимално/ни ниво/а:
опитът ще трябва да включва, като минимум, 1 референция за обем, сходен на обема на тази поръчка, т.е. парк от поне 60 моторни превозни средства (вж. спецификациите – административни клаузи).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
06B10/2015/M024.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.9.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.9.2015 - 10:00

Място:

Европейски парламент, plateau de Kirchberg, сграда Konrad Adenauer, 2929 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: на отварянето може да присъства не повече от 1 представител на всеки оферент. Само онези оференти, които са подали оферта, могат да присъстват на отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
— Документите по поканата за участие в търг могат да се изтеглят в рамките на 24 часа от датата на публикуване на това обявление в Официален вестник, на посочения интернет адрес за достъп до информация (точка I.1 от обявлението за поръчка),
— датата, посочена в точка IV.3.4 трябва да се приема като крайна дата за подаване на оферти,
— Европейският парламент си запазва правото да реализира възможността да ползва процедура на договаряне по член 134, параграф 1, буква е) от Правилата за прилагане на Финансовия регламент, за да повери на одобрения оферент нови услуги или дейности, състоящи се в повторението на подобни услуги или дейности, при условие че тези услуги или дейности съответстват на основния проект на настоящата покана за участие в търг.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, ПК 403
Град: Страсбург
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Адрес за електронна поща: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23.7.2015