Услуги - 274950-2017

15/07/2017    S134

България-София: Услуги по пренос на данни и съобщения

2017/S 134-274950

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-172
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/osiguryavane-na-komunikacionna-svrzanost_24_02_17/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията.

Референтен номер: 92-03-1/2017
II.1.2)Основен CPV код
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в 1 или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа. Преместване на съществуващи VPN точки, откриване на нови, закриване.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64210000 Услуги по пренос на данни и съобщения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в 1 или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 040-072918
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

По жалба на „Мобилтел“ ЕАД до КЗК, №306/30.04.2017 г. срещу Решение № РД-04-3/21.02.2017 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията“, към № 92-03-1/17, е постановено Решение № 608 от 8.6.2017 г., с което КЗК отменя като незаконосъобразно Решение № РД-04-3 от 21.2.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията“.

Уведомление за това е получено от КЗК в АВ с вх. № 92-03-1/20.06.2017 г. От датата на уведомлението тече 14-дн. срок за обжалване пред ВАС, който е изтекъл на 4.7.2017 г, без от страна на Агенция по вписванията да бъде подадена жалба. Процедурата е отменена на основание влязло в сила решение на КЗК за отмяна на решението за откриването ѝ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 216, ал. 1 от ЗОП, решението на КЗК се обжалва в 14-дн. срок от съобщаването му на страните. Тъй като е отменено решение за откриване на процедура, решение за прекратяването ѝ няма да бъде издавано.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/07/2017