Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 275152-2017

15/07/2017    S134

България-Пловдив: Печатни материали и свързани с тях продукти

2017/S 134-275152

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 128-261247)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Пловдив
Национален регистрационен номер: 000471504
Пощенски адрес: пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg
Телефон: +359 32656752
Факс: +359 32660571
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170629Bdpc5057201

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020.

Референтен номер: 20170629Bdpc5057201
II.1.2)Основен CPV код
22000000 Печатни материали и свързани с тях продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на поръчката включват изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, разпределени в 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билбордове и информационни табели (ОП 1);

Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/07/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 128-261247

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 09/08/2017
Местно време: 17:15
Да се чете:
Дата: 17/08/2017
Местно време: 17:15
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 10/08/2017
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 18/08/2017
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Извършват се промени и в документацията за обществената поръчка. Във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗОП променените документи се предоставят на профила на купувача на Община Пловдив, към преписката на обществената поръчка, в деня на публикуване на настоящото обявление в ОВ на ЕС.