We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 276176-2019

14/06/2019    S113    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Irland-Dublin: Tillhandahållande av externa stödtjänster för genomförande av projekt avseende IKT-infrastruktur

2019/S 113-276176

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurofound – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Postadress: Wyattville Road
Ort: Co Dublin
Nuts-kod: IE061
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-post: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Upphandlarprofil: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Socialpolitik

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av externa stödtjänster för genomförande av projekt avseende IKT-infrastruktur

Referensnummer: 171904/5113
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51611000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Eurofound efterfrågar ett tjänstekontrakt för att bistå sin IKT-avdelning i genomförandet av ett antal projekt avseende IKT-infrastruktur, IKT-utveckling, nätverksbyggande och applikationer/system under en period på upp till 4 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IE061
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetsuppgifterna ska utföras i Eurofounds lokaler i Dublin och/eller i uppdragstagarens lokaler när det är lämpligt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med ramavtalet är tillhandahållande av externa stödtjänster för genomförande av projekt avseende IKT-infrastruktur vid Eurofund över en 4-årsperiod.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Enligt vad som anges i förfrågningsunderlaget (del B, punkt 5.4) / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Inte tillämpligt

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/08/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska fondens lokaler, rum LH 13.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En person som representerar anbudsgivaren får närvara vid öppningen – endast i egenskap av observatör. Anbudsgivare som har för avsikt att närvara vid anbudsöppningen ska meddela detta i förväg till Lidia Jankowska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

4 år

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Observera att tidsfristen för mottagande av lämnade anbud i detta fall avser lokal tid i Bryssel.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/06/2019