Доставки - 276409-2017

18/07/2017    S135

България-Мездра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2017/S 135-276409

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Електронна поща: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
Телефон: +359 91092116
Факс: +359 91092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mezdra.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/?p=322
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=322
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обос. позиции:

ОП № 1 „Мляко и млечни продукти“;

ОП № 2 „Месо и месни продукти“;

ОП № 3 „Риба и рибни продукти“;

ОП № 4 „Яйца и яйчни продукти“;

ОП № 5 „Масла и мазнини“;

ОП № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“;

ОП № 7 „Картофи и кореноплодни“;

ОП № 8 „Варива“;

ОП № 9 „Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;

ОП № 10 „Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“;

ОП № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“;

ОП № 12 „Подправки — пресни и изсушени“;

ОП № 13 „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и и билкови чайове; какао, трапезна сол;

ОП № 14 “Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 849 700.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15511000 Мляко
15540000 Сирене
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 1 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 1 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 153 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Месо и месни продукти“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15110000 Месо
15130000 Месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 2 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 2 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 221 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Риба и рибни продукти“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15220000 Риба, филе и друго месо от риба, замразено
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 3 „Риба и рибни продукти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 3 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 3 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Яйца и яйчни продукти“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03142500 Птичи яйца
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 4 „Яйца и яйчни продукти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 4 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 4 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Масла и мазнини“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15530000 Масло
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 5 „Масла и мазнини“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 5 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 5 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Зърнени храни и храни на зърнена основа“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15600000 Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 6 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 6 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 98 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Картофи и кореноплодни“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212100 Картофи
03221100 Лукови и кореноплодни зеленчуци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 7 „Картофи и кореноплодни“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 7 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 7 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Варива“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03212210 Сухи бобови зеленчуци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 8 „Варива“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 8 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 8 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15322000 Зеленчукови сокове
15331100 Зеленчуци, пресни или замразени
15331400 Зеленчуци в консерва и/или в кутия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 9 „Зеленчуци — сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 9 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 9 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 74 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15321000 Плодови сокове
15332100 Плодове, преработени
15332200 Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
15332400 Консервирани плодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 10 „Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 10 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 10 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15831000 Захар
15833000 Захарни изделия
15831600 Мед (за ядене)
15842000 Шоколадови и захарни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 11 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 11 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Подправки — пресни и изсушени“

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15872200 Подправки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 12 „Подправки — пресни и изсушени“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 12 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 12 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол“

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15841000 Какао
15861000 Кафе
15863000 Чай
15871260 Сосове
15872400 Сол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 13 „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 13 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 13 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 23 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15897200 Консервирани хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Детски и социални заведения на територията на Община Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособена позиция № 14 „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“. Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката по Обособена позиция № 14 са подробно описани в Техническа спецификация, неразделна част от документация за участие. В техническата спецификация Възложителят е посочил информация за ориентировъчните количества на хранителните продукти /за 24 месеца/, както и периодичността на подаване на заявки за доставка на хранителните продукти. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година. Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина — в зависимост от броя на потребителите на услугите в детските и социални заведения на територията на община Мездра. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди. Възложителят има право да: намалява/увеличава количества на хранителни продукти; да не поръчва част от изброените хранителни продукти в техническата спецификация.

Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от ОП № 14 до всички обекти включени в поръчката.

При всяка доставка се изготвя двустранен приемо-предавателен протокол и/или стокова разписка за получените количества, към които се прилагат документи за качество, произход и срок на годност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на Участниците в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на Участниците в процедурата.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1) Участникът следва да е извършил най-малко 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. 2) Участникът следва да разполага със минимум 1 /едно/ специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти и което да е регистрирано по приложимите нормативни актове, както и да отговаря на санитарни-хигиенните изисквания за транспорт, удостоверено с разрешително за превоз на групи храни, доставяни на Възложителя.3)Участникът следва да разполага минимум 1 /едно/ хладилно транспортно средство, регистрирано в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДПХ). Изискването се поставя за обособена № 1, 2, 3, 4, 5. 4) Участникът следва да разполага с минимум един обект за производство или търговия на едро с храни, регистриран на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 9 от Закона за храните, който да има право да извършва търговия на едро и доставка до други търговски обекти за търговия или за обществено хранене. 5) Участниците следва да притежават Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001: 2008 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката, валиден към датата на представяне на офертата; 6) Участниците следва да притежават Разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е извършил най-малко 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта. Под идентичен или сходен предмет и обем следва да се разбира за: 1/ ОП № 1 „Мляко и млечни продукти“- минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Мляко и млечни продукти“; 2/ ОП № 2 „Месо и месни продукти“– минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Месо и месни продукти“; 3/ ОП № 3 „Риба и рибни продукти“ минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Риба и рибни продукти“; 4/ ОП № 4 „Яйца и яйчни продукти“-минимум една доставка на хранителни продукти от група „Яйца и яйчени продукти“; 5/ ОП № 5 „Масла и мазнини“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Масла и мазнини“; 6/ОП № 6 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; 7/ ОП № 7„Картофи и кореноплодни“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Картофи и кореноплодни“; 8/ОП № 8 „Варива“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Варива“; 9/ ОП № 9 „Зеленчуци-сурови, сготвени,консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Зеленчуци–сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове“; 10/ОП № 10 „Плодове-пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Плодове — пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“; 11/ Обособена позиция № 11 „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“ — По идентичен или сходен предмет и обем следва да се разбира минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед“; 12/ ОП № 12 „Подправки — пресни и изсушени“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Подправки — пресни и изсушени“; 13/ОП № 13 „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Други храни — майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; какао, трапезна сол“; 14/ОП № 14 „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“-минимум 1 доставка на хранителни продукти от група „Готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид“. Важно: Изискването се прилага за всяка обособена позиция поотделно в зависимост от предмета ѝ. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП. 2. Участникът да разполага със минимум 1 /едно/ специализирано транс. средство за превоз на хр. продукти и което да е рег. по приложимите норм. актове, както и да отговаря на санитарни-хигиенните изисквания за транспорт, удост. с разрешително за превоз на групи храни, доставяни на Възложителя. Инф. се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Тех. и професионални способности, т. 9) от ЕЕДОП. 3. Участникът да разполага минимум 1 /едно/ хладилно транспортно средство, регистрирано в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДПХ). Изискването се поставя за обособена № 1, 2, 3, 4, 5. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Тех. и проф. способности, т. 9) от ЕЕДОП. 1 хладилно транс. средство може да бъде използвано за изпъл. на доставките за една или повече обос. позиции, само ако има валидно у-ние за регистрация от ОДБХ към БАБХ за превоз на групите храни посочени в съответната ОП, за която се подава оферта. 4. Участникът да разполага с минимум 1 обект за произв. или търг. на едро с храни, регистриран на основание чл. 12, ал. 2 и ал. 9 от ЗХ, който да има право да извършва търг. на едро и доставка до други тър. обекти за търг. или общ. хранене. Продълж. в VI.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/08/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/08/2017
Местно време: 10:00
Място:

Малка заседателна зала, IV етаж в сградата на Община Мездра /град Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27/.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Прод. от III.1.3): Инф. се посочва в Част IV: Крит. за подбор, буква В: Техн. и проф. способности,т. 9 от ЕЕДОП. В цитираната част от ЕЕДОП, уч-ът посочва и точното наимен. на удостоверението за регистрация на обектите по чл. 12 от ЗХ, издателя на удост., валидност. 5. Участниците следва да притежават Серт. за внедрена система за упр. на качеството по ENISO9001: 2008 или екв. с област на приложение, обхв. предмета на поръчка, валидна към датата на под. на оферта. 6. Участ. следва да притежават Разработена и внедрена НАССР с-ма за управл. безопасността на храните или екв. за внедрена система за управление на безопасността на храните с област на приложение, предмета на поръчката и валиден към под. на оферта. Инфор. по т. 5 и 6 се посочва в съответната част от ЕЕДОП.

В проц. може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и при наличие на специфични основания за отстраняване. Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП,във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:

— парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:

— парична сума, внесена по банковата сметка на община Мездра: IBAN BG82STSA93003325414500; BIC STSABGSF; Банка „ДСК“ ЕАД клон Мездра. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

— банкова гаранция по образец на банката. Когато изпълнителят избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Мездра и със срок на валидност — срока на действие на договора, плюс 30 календарни дни.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за който се представя гаранцията.- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя; Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, обезпечаваща отговорността на Изпълнителя, то между Възложителя, Изпълнителя и ЗАД следва да бъде сключено споразумение, в срок най-късно до 1 (един) месец от влизане в сила на решението за избор на изпълнител. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, следва да бъде със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс тридесет календарни дни. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2017