Доставки - 276619-2018

28/06/2018    S122    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Телефонна централа

2018/S 122-276619

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Прокуратура на Република България — главен прокурор
121817309
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
София
1000
България
Лице за контакт: Евгения Кънева
Телефон: +359 28036034
Електронна поща: ekuneva@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.prb.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-139

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-139
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Прокуратура на Република България — главен прокурор
121817309
Информационен център на Прокуратурата на Република България, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор
София
1000
България
Лице за контакт: Евгения Кънева
Телефон: +359 28036034
Електронна поща: ekuneva@abv.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://prb.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-139

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба“

Референтен номер: ОПИ-782
II.1.2)Основен CPV код
32540000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони с характеристики, предвидени в техническата спецификация. В поръчката е включена доставка на: телефонна централа — 1 бр., аналогов телефон — 210 бр., VoIP телефон — 4 бр., както и инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32540000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка, монтаж и пускане в експлоатация е Национална следствена служба на адрес гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони. В поръчката е включена доставка на: телефонна централа — 1 бр., аналогов телефон — 210 бр., VoIP телефон — 4 бр., както и инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да са изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП). При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на дейностите, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“ на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участниците да прилагат системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството с обхват производство и/или доставка и обслужване на комуникационно оборудване. Данните се представят чрез попълване на информацията в част ІV, б. „Г“ на ЕЕДОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в др. държави — членки на ЕС. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управлението на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка и обслужване на комуникационно оборудване или заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка и обслужване на комуникационно оборудване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „сходна дейност“ следва да се разбира доставка, монтаж и гаранционно обслужване на телефонна централа с общ капацитет не по-малко от 200 номера. Под изпълнена дейност се разбира такава, при която доставката и монтажът са извършени в посочения по-горе период.

2. Участниците трябва да прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство и/или доставка и обслужване на комуникационно оборудване.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на у-та на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя.

В-ят отстранява участник:

— за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП,

— за когото е приложима забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изкл. по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,

— за когото е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП,

— за когото е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— който представи оферта с по-кратък срок на валидност,

— който предложи цена за изпълнението, надвишаваща прогнозната стойност,

— който предложи по-дълъг срок за доставка от 60 дни,

— който предложи по-кратък гаранционен срок от 36 месеца за централата и 12 месеца за телефоните,

— който не посочи марка и модел и конкретни характеристики на предлаганите стоки,

— който предложи по-кратки срокове за реакция и отстраняване на повреда,

Продължава в раздел VI.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/07/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/01/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/08/2018
Местно време: 10:30
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, администрация на главния прокурор

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2.

— който при поискване от страна на в-я не представи необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП,

— в случай че общата предлагана цена за доставка на съответната стока не съответства на произведението от единичната цена и количеството,

— в случай че общата цена за изпълнение на поръчката не съответства на сбора от общите предлагани цени за отделните стоки.

У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП в-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, от които 4 % обезпечават доставката и 1 % е предвиден за гаранционното обслужване. Гаранцията може да се представи в 1 от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Начин на плащане — в срок до 30 дни от подписване на окончателен приемно-предавателен протокол.

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 — доставка на телефонна централа, и

— обособена позиция № 2 — доставка на безжично оборудване за осигуряване на интернет покритие.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 33 600,00 BGN без ДДС, разделена по обособени позиции, както следва:

— за обособена позиция № 1 — до 30 000,00 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 2 — до 3 600,00 BGN.

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 BGN за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на обособена позиция № 1 представлява 89,29 % от общата стойност на поръчката, а прогнозната стойност на обособена позиция № 2 — 10,71 %. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 е под 156 464 BGN без ДДС и не надвишава 20 % от стойността на поръчката. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 1 ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по ЗОП, а обособена позиция № 2 — предвид нейния размер под 30 000,00 BGN — е възложена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — чрез директно възлагане.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/06/2018