Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 278100-2020

16/06/2020    S115

България-Разлог: Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

2020/S 115-278100

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Разлог
Национален регистрационен номер: 000024948
Пощенски адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 1
Град: Разлог
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2760
Държава: България
Лице за контакт: Георги Радев
Електронна поща: ob_razlog@bcmesta.bg
Телефон: +359 74780095
Факс: +359 74780081
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.razlog.bg
Адрес на профила на купувача: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7524-otkrita-protzedura-00914-2020-0012
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7524-otkrita-protzedura-00914-2020-0012
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Център за административно обслужване на Община Разлог
Национален регистрационен номер: 000024948
Пощенски адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново“ № 2
Град: Разлог
Пощенски код: 2760
Държава: България
Лице за контакт: Елена Прешелкова
Телефон: +359 74780092
Електронна поща: ob_razlog@bcmesta.bg
Факс: +359 74780081
код NUTS: BG413 Благоевград
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.razlog.bg
Адрес на профила на купувача: https://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/7524-otkrita-protzedura-00914-2020-0012
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог“

II.1.2)Основен CPV код
45222110 Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог“.

Предмета на обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към етап 1 на депото с цел подобряване на техническата и технологична структура на депото:

— Преструктуриране на клетка № 5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация,

— Прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка № 5: стабилизиране на пътния насип на обходен път № 5 в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към клетка № 5; напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, зададено от възложителя. Напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1 от изградения етап 1.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 648 338.40 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45222110 Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог, с. Баня, Община Разлог.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка № 5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци — Разлог“.

Предмета на обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към етап 1 на депото с цел подобряване на техническата и технологична структура на депото:

— Преструктуриране на клетка № 5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация,

— Прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка № 5: стабилизиране на пътния насип на обходен път № 5 в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма, в подхода към клетка № 5; напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, зададено от възложителя. Напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1 от изградения етап 1.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на СМР / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок за извършените строителни работи / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 648 338.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на четвърта група, втора категория строежи или за по-висока категория строежи от същата група, в която попада обекта, предмет на поръчката, като обхватът на поръчката е изпълнение на строителство, а за чуждестранни лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“, с посочване на данните за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава членка на ЕС или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО.

По отношение на чуждестранните лица, към момента на подаване на офертата, същите следва да декларират в ЕЕДОП наличието на регистрация в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че определеният за изпълнител участник е чуждестранно лице, то следва да придобие валидно удостоверение по чл. 29, ал. 4 ПРВВЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта или за по-висока категория строежи от същата група, съобразно изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, вр. чл. 29 от ПРВВЦПРС.

Документи за доказване на посочените изисквания:

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП — възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката и документите не могат да бъдат осигурени чрез публичен регистър или чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Преди сключване на договора: доколкото Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара е публичен, то вписаните в него лица не е необходимо да представят документи за удостоверяване на регистрацията си. В случай, че преди сключване на договор за обществена поръчка не може да се направи справка в съответния регистър поради това, че не е актуализиран или декларираната от участника информация в ЕЕДОП не може да бъде проверена в регистъра поради друга причина (не е осигурен пряк и безплатен достъп до базите данни), възложителят може да изиска от участника заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта, а в случай, че участникът е чуждестранно лице — заверено копие на валидно удостоверение по чл. 29, ал. 4 от ПРВВЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта или за по-висока категория строежи от същата група, съобразно изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, вр. чл. 29 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

За повече информация: http://register.ksb.bg/.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят на поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят на поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва успешно да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

За „строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), попадащи в обхвата за изпълнение на строежи от групата и категорията съответстващи на тези на обекта (четвърта група, втора категория) или по висока.

Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на стойността, получателя, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от общата цена на договора без ДДС. Начините на представяне на гаранцията са посочени в документацията за участие.

2. Възложителят на настоящата обществена поръчка, като задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 23 от ЗМИП, с оглед идентифициране на действителния собственик на клиент — юридическо лице или друго правно образувание, извършва проверка относно неговата идентификация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/07/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/07/2020
Местно време: 10:30
Място:

Гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, по отношение на които е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—т. 5 от ЗОП, както и участник:

— който не отговаря на условията по чл. 107 от ЗОП,

— за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— по отношение на когото са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ); за когото са налице обстоятелствата по чл. 101, ал. 9, 10, 11 от ЗОП,

— който, след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок, откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидност;

2. Навсякъде в документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“.

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2020