Pakalpojumi - 278281-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Projektu konkurss - Atklāta procedūra 

Slovākija-Trenčín: Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

2019/S 113-278281

Paziņojums par metu konkursu

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mesto Trenčín
Valsts reģistrācijas numurs: 00312037
Pasta adrese: Mierové námestie 2
Pilsēta: Trenčín
NUTS kods: SK022
Pasta indekss: 911 64
Valsts: Slovākija
Kontaktpersona: Ing. Arch. Martin Bedatš, tel.: +421 902 911 311, e-mail: martin.bedats@trencin.sk za opis predmetu zákazky, JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 911 041 826, e-mail: marta.sokolikova@trencin.sk – za verejné obstarávanie
E-pasts: marta.sokolikova@trencin.sk
Tālrunis: +421 326504220

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.trencin.sk

Pircēja profila adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://ww.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: http://www.josephine.proebiz.com
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova

Atsauces numurs: UP-VO /2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
71200000
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71250000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie pešej zóny v Trenčíne: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského Sládkovičova.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu (zhotovenie diela) bez inžinierskych sietí a integrovaného modulárneho verejného osvetlenia sú 2 312 000,00 EUR bez DPH.

Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ v čase vyhlásenia súťaže návrhov nevie, či si správcovia jednotlivých inžinierskych sietí budú sami vykonávať realizáciu inžinierskych sietí vrátane projektových dokumentácií, nezahŕňa ich do predpokladaných nákladov na realizáciu projektu a projektové dokumentácie jednotlivých inžinierskych sietí vrátane integrovaného modulárneho verejného osvetlenia nie sú predmetom tejto súťaže.

Predpokladaná hodnota predmetu súťaže (t.z. súčet cien v súťaži návrhov a ceny za projektovú dokumentáciu, ktorá bude zadaná na základe výsledkov tejto súťaže návrhov) je 182 000,00 EUR bez DPH, z toho maximálna hodnota služieb zadaných v priamom rokovacom konaní nasledujúcom po tejto súťaži návrhov je 142 000,00 EUR bez DPH a súčet odmien v tejto súťaži návrhov je najviac 40 000,-EUR.

V prípade, ak ponuková cena účastníka za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená vyhlasovateľom s DPH, môže vyhlasovateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

Podľa predmetu riešenia sa súťaž vyhlasuje ako urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž (kombinovaná súťaž návrhov podľa § 1 ods. 1 písm. g) Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z. o súťaži návrhov).

Podľa účelu sa súťaž vyhlasuje ako projektová.

Podľa okruhu účastníkov sa súťaž vyhlasuje ako verejná, pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov v prvom kole. Maximálny počet účastníkov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola, sú piati, minimálny počet sú traja. (viď bod 13.2 týchto súťažných podmienok). Druhé kolo bude tiež anonymné.

Podľa počtu kôl sa súťaž vyhlasuje ako dvojkolová.

Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.

V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a dopracované o podrobnejšie krajinárske riešenie, detaily, povrchy, špecifikáciu materiálov, osvetlenia, mobiliáru, drobnej architektúry, prípadných priestorových architektonických konštrukcií (objektov), umeleckých diel a podobne.

Obsahové požiadavky na návrh sú uvedené v súťažnej pomôcke 1 Zadanie, ktorá je ako príloha k Súťažným podmienkam.

Vyhlasovateľ oznamuje, že na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe výsledkov súťaže bude v priamom rokovacom konaní zadávaná zákazka, ktorej predmetom bude dodanie týchto služieb:

— dopracovanie súťažného návrhu do formy štúdie

— dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre územné konanie

— dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre stavebné konanie

— dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre realizáciu stavby

— výkon autorského dozoru.

Projektová dokumentácie bude členená na 3 etapy v zmysle súťažnej pomôcky 2a.

Účastník, ktorý predloží v rámci súťaže návrh, udeľuje vyhlasovateľovi súhlas na používanie návrhu (ďalej len Licencia), v zmysle návrhu Licenčnej zmluvy. Účastník sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na spracovaní návrhu tak, aby si tretia osoba nemohla uplatňovať voči vyhlasovateľovi žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči vyhlasovateľovi nárok z titulu porušenia autorských práv, účastník sa zaväzuje nahradiť vyhlasovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uplatnenia nároku treťou osobou, a to v plnej výške.

Podrob. informácie sú uvedené v SP.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:

Požiadavka na odbor. spôsobilosť:

Autorizácia SKA v súlade s § 4 alebo § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvival. právnej úpravy platnej v členských štátoch EÚ.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

Kritérium hodnotenia v I. kole súťaže

Komplexná kvalita návrhu: maximálne 100 bodov

Pod komplexnou kvalitou návrhu je myslená kvalita návrhu z nasledovných hľadísk:

— celková kvalita urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia

— kvalita verej. priestorov a zvýšenie ich atraktivity

— zabezpečenie koridorov pre mobilitu a ich vzťah s oddychovo relaxačnými priestormi

— prepojenia jednotl. funkcií a priestorov

— vzťahy riešeného územia s kontakt. územiami, aj v kontexte s MPR Trenčín

— ekonomická primeranosť návrhu z pohľadu investič. a prevádz. nákladov

13.3. Kritérium hodnotenia v II. kole súťaže

Komplexná kvalita návrhu: maximálne 100 bodov

Pod komplexnou kvalitou návrhu je myslená kvalita návrhu z nasledovných hľadísk:

— celková kvalita urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia

— kvalita verejných priestorov a zvýšenie ich atraktivity

— zabezpečenie koridorov pre mobilitu a ich vzťah s oddychovo relaxačnými priestormi

— prepojenia jednotlivých funkcií a priestorov

— vzťahy riešeného územia s kontaktnými územiami, aj v kontexte s MPR Trenčín

— ekonomická primeranosť návrhu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

Na základe rozhodnutia poroty môže byť kritérium hodnotenia v druhom kole súťaže upravené, v takom prípade bude špecifikované vo výzve k účasti v II. kole súťaže posielanej účastníkom, ktorých návrhy do druhého kola postúpili.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 23/09/2019
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Slovaku valoda
IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:

V súťaži budú na základe rozhodnutia poroty udelené ceny a režijné odmeny v druhom kole nasledujúcim spôsobom:

Ceny a odmeny za:

1. miesto: 14 000,- EUR

2. miesto: 10 000,- EUR

3. miesto: 8 000,- EUR

1. režijná odmena: 4 000,- EUR

2. režijná odmena: 4 000,- EUR

Vyhlasovateľ uvádza, že 1. a 2. režijnú odmenu bude udeľovať iba v prípade, ak do druhého kola postúpia viac ako 3 účastníci, t. zn. 4 alebo 5 účastníci.

Účastníci druhého kola majú nárok na režijnú odmenu vo výške 4 000,- EUR. V prípade ocenenia je režijná odmena zahrnutá v sume prislúchajúcej jednotlivým cenám.

Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien a režijných odmien, prípadne o inom rozdelení cien a režijných odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.

Ceny a odmeny budú vyhlasovateľom vyplatené na bankový účet účastníka uvedený v prílohe č. 2. SP.

IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:

Ceny a odmeny budú vyhlasovateľom vyplatené na bankový účet účastníka uvedený v prílohe č. 2. Súťažných podmienok.

IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Ing. arch. Petr Lešek, predseda poroty
Ing. arch. Štefan Moravčík, podpredseda poroty
Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Ing. arch. Dušan Šimun
Ing. arch. Drahan Petrovič -náhradník
Ing. arch. Martin Beďatš - náhradník

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

1.Vzhľadom k prednastaveniu formulára, nebolo možné zadať termín lehoty na predkladanie súťaž. návrhov II. kola, v bode IV. 2.2 je uvedená lehota na predklad. súťaž. návrhov pre I. kolo.

Lehota na predkladanie súťaž. návrhov v II. kole: 2.12.2019, 15.00 hod.

2.Výsledky súťaže budú oznámené každému účastníkovi, ktorého návrh bol hodnotený porotou prostredníctvom systému Josephine. Výsledok bude publikovaný v profile vyhlasovateľa - verejného obstarávateľa tu: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4695 a na internetovej stránke vyhlasovateľa www.trencin.sk a na internetovej stránke SKA www.komarch.sk.

3.Výsledky súťaže budú spolu s návrhmi (minimálne s ocenenými) zverejnené na verejnej výstave, internetových stránkach a v tlačenej forme.

4.Účastník súťaže predložením návrhu súhlasí, že všetky súťažné návrhy budú po vyhodnotení zverejnené (vystavením, publikovaním v tlačenej, aj elektronickej forme). Súťažiaci majú právo požiadať vyhlasovateľa, aby pri ich súťažných návrhoch neboli uvedené mená autorov. Svoju vôľu môžu vyjadriť písomne - zaslaním požiadavky na adresu vyhlasovateľa alebo elektronicky - e-mailom sekretárovi súťaže. Takto prejavenú vôľu môžu vyjadriť najneskôr však do 16.12.2019.

5.Licenčná zmluva bude podpísaná so všetkými účastníkmi prvého aj druhého kola.

6. Komun. medzi VO a záujem. sa uskutoční výhradne v sl.. jazyku, prípadne v čes. jazyku.Ver. obstar. bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikač.rozhrania syst. Josephine. Tento spôsob komunik.sa týka akejkoľ. komunik.a podaní medzi ver. obstar. záujem./uchádzačmi (ak nie v SP uvedené inak).

Josephine je na účely tohto ver. obst. softvér na elektroniz.zadávania ver.zákaziek. Josephine je web.aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

7.Všetky dokumenty musia byť predložené vyhlasovateľovi elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí účastník vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak).

8.Ver.obs.umožňuje neobmedz. a priamy prístup elektr.prostriedkami k súťaž.podkladom.

9. Za účelom preukázania podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti sa vyžaduje predloženie dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť, a to autorizáciu SKA v súlade s § 4 alebo § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, na základe ktorej bude oprávnený poskytovať služby projektovej činnosti v Slovenskej republike. Uvedené (doklad o autorizácii) sa nevyžaduje (a účastník nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má účastník aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri napr. na stránke www.sksi.sk, www.komarch.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie účastníka overí verejný obstarávateľ. Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie oprávnenia.Bližšie k tomu v SP.

10. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v rámci priameho rokovacieho konania, ktoré bude nadväzovať na ukončenú súťaž návrhov podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude vyhlasovateľ požadovať len od úspešného účastníka / účastníkov preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

11.Verej. obstarávanie nie je zelené verej. obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

12. Ostatné informácie sú uvedené v Súťažných podmienkach

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Úrad pre verejné obstarávanie
Pasta adrese: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Pilsēta: Bratislava
Pasta indekss: 820 05
Valsts: Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Úrad pre verejné obstarávanie
Pasta adrese: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Pilsēta: Bratislava
Pasta indekss: 820 05
Valsts: Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019