Pakalpojumi - 278366-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Uzkopšanas pakalpojumi

2019/S 113-278366

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 108-263356)

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Jednostka Wojskowa nr 2063
Valsts reģistrācijas numurs: 5211207048
Pasta adrese: ul. Banacha 2
Pilsēta: Warszawa
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 00-909
Valsts: Polija
E-pasts: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Tālrunis: +48 261824121
Fakss: +48 261824108

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Usługa sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-4534, K-6045, K-3795, K-8678, K-7316, K-8679 w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 206

Atsauces numurs: 28_19
II.1.2)Galvenās CPV kods
90910000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych K-4534, K-6045, K-3795, K-8678, K-7316, K-8679 w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 (kod CPV: 9091000-09, 9091130-09, 9091920-04, 9061100-03, 9062000-09, 9831200-03). Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 108-263356

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) załączenia wykazu wykonanych usług (minimum 3 usług), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN brutto (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawą oraz podstawie dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SIWZ) zgodnego z załącznikiem nr 10 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz 11 do SIWZ (Minimalne wymagania Zamawiającego);

c) wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (na formularzu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ) zgodnego z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Lasīt šādi:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) załączenia wykazu wykonanych usług (minimum 3 usług), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN brutto (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawą oraz podstawie dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SIWZ) zgodnego z załącznikiem nr 10 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz 11 do SIWZ (Minimalne wymagania Zamawiającego);

c) wykazu sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (na formularzu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ) zgodnego z załącznikiem nr 11 do SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego przedłoży, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych od oryginalnych, w celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) wykaz środków czystości, materiałów i środków higienicznych przewidzianych do realizacji zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego w postaci kart charakterystyki producenta zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym na terenie RP i UE - załącznik nr 6 do SIWZ zgodny z załącznikami nr 11 i 12 do SIWZ;

b) Aktualny Certyfikat Jakości ISO 9001 lub równoważne zaświadczenie akredytowanej jednostki certyfikującej zajmującej się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie usług sprzątania (utrzymania czystości).

VII.2)Cita papildu informācija: