Būvdarbi - 278443-2019

14/06/2019    S113    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Radom: Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

2019/S 113-278443

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
Radom
26-600
Polija
Kontaktpersona: Bartłomiej Gauze
Tālrunis: +48 483831602
E-pasts: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Fakss: +48 483831601
NUTS kods: PL921

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.wodociagi.radom.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://woda-pzp.logintrade.net
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://woda-pzp.logintrade.net
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Kontrakt nr 23 pn.: „Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów” – etap I

Atsauces numurs: DZ/57/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
45231300
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów w Radomiu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. budowę i przebudowę przyłączy wodociągowych z PE o średnicy 40 mm i długości 0,03 km,

2. budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PP o średnicach 160-200 mm i długości 1,3 km.

3. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z PE, PP, PVC o średnicach 160-600 mm i długości 0,6 km.

Budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych będzie realizowana w Radomiu w ulicy Brzozowej.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Młodzianowskiej, Brzozowej, Orzechowej i Gazowej.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Młodzianowskiej, Orzechowej i Gazowej.

Ww. zakres robót budowlano–montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45000000
45100000
45111200
45111300
45232440
45232130
44130000
45232000
45232452
45233140
45233142
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL921
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Wybrane ulice i rejony miasta Radomia

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów w Radomiu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. budowę i przebudowę przyłączy wodociągowych z PE o średnicy 40 mm i długości 0,03 km,

2. budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z PP o średnicach 160-200 mm i długości 1,3 km.

3. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z PE, PP, PVC o średnicach 160-600 mm i długości 0,6 km.

Budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych będzie realizowana w Radomiu w ulicy Brzozowej.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Młodzianowskiej, Brzozowej, Orzechowej i Gazowej.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana w Radomiu w ulicach: Młodzianowskiej, Orzechowej i Gazowej.

Ww. zakres robót budowlano–montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Okres udzielonej rękojmi / Svērums: 10
Cena - Svērums: 90
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POIS.02.03.00-00-0073/17

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1:

a) pkt. 12,

b) pkt. 13 lit. a – c,

c) pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a – c, oraz

d) pkt. 15 – 23 uPzp.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt. 14 w związku z pkt. 13 lit. a – c i pkt. 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin uskładania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

Wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne albo zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.

c) oświadczenie, że osoba(y) o której(ych) mowa w ppkt. b) posiada(ją) wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do IDW.

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) obowiązany jest wykazać, że:

(a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o średnicy co najmniej 400 mm i długości co najmniej 150 m,

(b) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda musi obejmować odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni co najmniej 1 000 m2.

Warunki opisane w podpunkcie (a) muszą być zrealizowane w warunkach miejskich, tj. w granicach administracyjnych miasta.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże spełnienie wymogów określonych w podpunkcie (a) i (b) w ramach jednego zadania.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) obowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

(a) Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnych obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie,

— doświadczenie w nadzorowaniu (jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej o długości min. 1,0 km.

(b) Kierownik robót instalacyjno-sanitarnych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót instalacyjno-sanitarnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

(c) Kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Wykonawcy zobligowani są do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy)

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Ww. zakres robót budowlano–montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – czerwona książka

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 16/07/2019
Vietējais laiks: 08:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/07/2019
Vietējais laiks: 08:30
Vieta:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w miejscu prowadzonego postępowania na stronie: https://woda-pzp.logintrade.net w wierszu oznaczonym tytułem postępowania oraz numerem postępowania właściwym dla niniejszego zamówienia

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowa...

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Uzupełnienie informacji dotyczącej terminu realizacji zamówienia

Wskazany termin obejmuje:

1. czas na rozpoczęcie Robót, tj. 1 miesiąc licząc od daty udzielenia zamówienia,

2. czas na Ukończenie, tj. 11 miesięcy licząc do Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, łącznie z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane) lub skutecznym złożeniem zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z prawem,

3. okres zgłaszania wad, tj. 12 miesięcy licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 uPzp.

b) Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g uPzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 uPzp.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/06/2019