Būvdarbi - 278459-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Bydgoszcz: Celtniecības darbi

2019/S 113-278459

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Pasta adrese: ul. Ks. J. Schulza 5
Pilsēta: Bydgoszcz
NUTS kods: PL613
Pasta indekss: 85-315
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Magdalena Urban/Agata Budzyńska/Izabela Smejlis
E-pasts: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Tālrunis: +48 523045369/387/279
Fakss: +48 523045470

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5- cz. 9

II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Budowa sieci i przyłączy do budynków przy ulicach:

Betoniarzy 1, Kaczyńskiego 33, Noakowskiego 2, Noakowskiego 4, Noakowskiego 1, Noakowskiego 3, Noakowskiego 5, Kaczyńskiego 31, Architektów 8, Architektów 6A, Architektów 6, Kaczyńskiego 29, Architektów 5, Murarzy 4, Murarzy 2, Architektów 3, Architektów 4, Architektów 2, Architektów 1, Murarzy 5.

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w ramach zadania „Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – część 9 dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 2 645 897.87 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45100000
45200000
45231000
45231110
45232140
45233000
45112710
45236000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL613
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Bydgoszcz

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany będzie:

— uzgodnić z Zamawiającym i zawiadamiać o harmonogramie robót mieszkańców, zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

— uwzględnić projekt organizacji ruchu realizowanego i sąsiadujących etapów w koordynacji z wykonawcą (wykonawcami) pozostałych etapów – w czasie realizacji umowy należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Demontaże istniejącej sieci:

Do demontażu przewidziane są odcinki istniejącego ciepłociągu pokrywające się z trasą budowanej sieci. Pozostałe w gruncie części ciepłociągu zaślepić – na rurociągu stalowym zastosować dennice a kanał betonowy zamurować.

Wykonawca zobowiązany jest zinwentaryzować geodezyjnie zdemontowane odcinki ciepłociągu.

Przyłącza sieci cieplnej na odcinkach od wejścia do budynków do pomieszczeń węzłó w cieplnych muszą być wykonane z rur typu spiro.

Zamówieniem objęta jest także wycinka drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ.

Przyłącze do budynku Architektów 4 należy wykonać krótsze niż wskazano w dokumentacji projektowej o około 18,30 m, co wynika ze zmiany lokalizacji pomieszczenia węzła.

W budynku przy ul. Murarzy 5 zakresem zadania objęty jest również demontaż istniejącej sieci niskoparametrowej:

1. zamknięcie głównych zaworów na rurze zasilającej oraz powrotnej z m.s.c. znajdujących się wewnątrz budynku,

2. opróżnienie instalacji w pomieszczeniu węzła z wody - wszystkich rurociągów, wymienników, zbiorników, itp.

3. demontaż i utylizacja izolacji z rurociągów,

4. demontaż armatury - pomp, zaworów, zbiorników, filtrów, wymienników, itp. wraz z przekazaniem całości do magazynu KPEC (zgodnie z przyjętym w KPEC trybem),

5. demontaż rurociągów z przekazaniem całości do magazynu KPEC (zgodnie z przyjętym w KPEC trybem,

6. demontaż systemu zawiesi i podpór instalacyjnych.

Uwaga: zmianie uległy nazwy ulic, ilekroć w dokumentach mowa jest o ul. Planu 6-Letniego lub Kaczyńskiego oznacza to al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a ul. Przodowników Pracy –

Ul. Śliwińskiego.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty:

• wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną),

• ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POIS.01.05.00-00-0018/16-00

II.2.14)Papildu informācija

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 061-142479
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5- cz. 9

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
30/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
Pasta adrese: ul. Płaska 4-10
Pilsēta: Toruń
NUTS kods: PL613
Pasta indekss: 87-100
Valsts: Polija
E-pasts: energoterm@energoterm.pl
Tālrunis: +48 607999030
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 734 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności:

Zał. nr 1 – Projekt Wykonawczy,

Zał. nr 2 – formularz JEDZ,

Zał. nr 3 – Formularz – „Oferta”,

Zał. nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane,

Zał. nr 5 – Projekt organizacji ruchu,

Zał. nr 6 – Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019