Pakalpojumi - 278558-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Tarnów: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 113-278558

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Pasta adrese: ul. Wojciecha Bnadrowskiego 16
Pilsēta: Tarnów
NUTS kods: PL426
Pasta indekss: 33-100
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Katarzyna Radecka
E-pasts: katarzyna.radecka@psgaz.pl
Tālrunis: +48 943484715
Fakss: +48 943460460

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.psgaz.pl/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://zamowienia.psgaz.pl/
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Pilns nosaukums: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
Pasta adrese: ul. Połczyńska 55/57
Pilsēta: Koszalin
NUTS kods: PL426
Pasta indekss: 75-808
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Katarzyna Radecka
E-pasts: katarzyna.radecka@psgaz.pl
Tālrunis: +48 943484715
Fakss: +48 943460460

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.psgaz.pl/

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://zamowienia.psgaz.pl/
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągów ś/c w miejscowości Darłowo (powiat sławieński) na potrzeby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Atsauces numurs: 2019/WB00/WP-001659
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągów ś/c w miejscowości Darłowo (powiat sławieński) na potrzeby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71248000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL426
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Darłowo, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

3.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągów ś/c PE100 RC - SDR 17 dn90, dn125 i SDR 11 dn63 w miejscowości Darłowo (powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie), ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Przemysłowa, ul. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Tuwima, ul. Reja, w następującym zakresie:

— gazociąg ś/c dn125 PE 100 RC SDR 17 o długości Lca=1 460,00mb (odcinek od Al. Wojska Polskiego poprzez ul. Przemysłową do ul. Mickiewicza),

— gazociąg ś/c dn90 PE 100 RC SDR 17 o długości Lca=700,00mb (odcinek od ul. Reymonta),

— gazociąg ś/c dn63 PE 100 RC SDR 11 o długości Lca=1 135,00mb (odcinek ul. Przemysłowej, Tuwima, Reja).

Oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Beigu datums: 30/05/2020
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ przebudowę sieci gazowej (dopuszcza się wykazanie się usługami na wykonanie dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej z rur PE) o łącznej długości min. 980mb oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) dysponuje osobami do realizacji niniejszego zamówienia:

— co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne, posiadającą doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej, przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę rurociągu.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie się dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 2016.10.20).

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

— Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

— Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją dotyczącą doświadczenia i podstawie dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).

6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).

7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).

8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).

9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3) Ustawy Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wniesienia wadium.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, opublikowany na stronie: https://zamowienia.psgaz.pl. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ oraz we wzorze umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 22/07/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22/07/2019
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, POLSKA - Sekcja Przetargów, pok. nr 111.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

1. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Pzp) oraz na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1), 5), 6), 7), 8) Pzp z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 Pzp.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019