Pakalpojumi - 278567-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Katowice: Būvdarbu uzraudzība

2019/S 113-278567

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Tauron Ciepło Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
Katowice
40-126
Polija
Kontaktpersona: Anna Niepsuj
Tālrunis: +48 327358240
E-pasts: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Fakss: +48 327358255
NUTS kods: PL22A

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://swoz.tauron.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://swoz.tauron.pl
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: http://swoz.tauron.pl
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BCF 100 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice”

Atsauces numurs: 2019/TC/TC/01363/L
II.1.2)Galvenās CPV kods
71247000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BCF 100 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice”. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi, której przedmiotem jest sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcji nadzoru i kontroli realizacji Projektu oraz Kontraktu Realizacyjnego przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie oraz w Postępowaniu, a także wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W ramach Przedmiotu Zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań mających na celu jego należytą realizację, służących prawidłowemu przygotowaniu i budowie Instalacji IOS, nawet jeśli dana czynność nie została wyraźnie wymieniona w Umowie.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71521000
71631300
71310000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL22A
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Zakład Wytwarzania Katowice w Katowicach, ul. Siemianowicka 60, POLSKA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BCF 100 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice”. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi, której przedmiotem jest sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcji nadzoru i kontroli realizacji Projektu oraz Kontraktu Realizacyjnego przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie oraz w Postępowaniu, a także wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W ramach Przedmiotu Zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań mających na celu jego należytą realizację, służących prawidłowemu przygotowaniu i budowie Instalacji IOS, nawet jeśli dana czynność nie została wyraźnie wymieniona w Umowie.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 46
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający zastrzega zastosowanie Prawa Opcji do zwiększenia zakresu Przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie okresu świadczenia usług Inżyniera Kontraktu na okres 18 miesięcy, następujący bezpośrednio po upływie podstawowego okresu trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego na Instalację IOS. Skorzystanie z Prawa Opcji przez Zamawiającego uzależnione będzie od wydłużenia, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Realizacyjnego, podstawowego okresu gwarancji lub wystąpienia bądź możliwości wystąpienia sporu z Wykonawcą Kontraktu Realizacyjnego. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany wykonać Opcję po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza on skorzystać z Prawa Opcji. Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu, w formie pisemnego oświadczenia, o ewentualnym skorzystaniu z Prawa Opcji w terminie do 50 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.

II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Przedmiot Zamówienia będzie realizowany od dnia wskazanego w Poleceniu Rozpoczęcia Prac, przez cały okres realizowania Harmonogramu Prac, tj. przez 22 miesięcy, aż do końca podstawowego okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, tj. 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Instalacji IOS do Eksploatacji.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie z art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wymagania Zamawiającego zostały opisane w pkt. III 1.2.) Ogłoszenia.

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej – wymagania Zamawiającego zostały opisane w pkt. III 1.3.) Ogłoszenia.

2. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca powinien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

4.1. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

4.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

4.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż równowartość kwoty 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż równowartość kwoty 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w III.1.2.) Ogłoszenia, Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty/oświadczenia:

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Generalnego Inspektora Budowy lub funkcji równoważnej obejmującej nadzór nad realizacją i zarządzaniem zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie, w tym co najmniej jedną usługę obejmującą nadzór nad realizacją i zarządzaniem zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie instalacji oczyszczania spalin dla kotła/kotłów energetycznego/energetycznych opalanego/opalanych węglem kamiennym o nominalnej mocy cieplnej w paliwie nie mniejszej niż 180 MWt. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego spełniającymi niżej opisane wymagania: 1) Przedstawiciel IK/Koordynator zespołu, który posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, minimum 10-letnie doświadczenie w realizacji czynności nadzoru inwestycyjnego oraz przynajmniej 2-krotnie kierował zespołem Inżyniera Kontraktu lub pełnił funkcję równoważną w ramach nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w sektorze wytwarzania branży energetycznej lub ciepłownictwa (rozumianych tu i dalej jako: wykonawstwo projektów polegających na budowie ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni, bloków energetycznych albo na budowie lub przebudowie głównych układów technologicznych ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni, bloków energetycznych), przy czym wartość tej inwestycji była nie mniejsza niż 10 000 000 PLN netto oraz nadzorował realizację zadania polegającego na budowie instalacji oczyszczania spalin dla kotła/kotłów energetycznego/energetycznych o nominalnej mocy cieplnej w paliwie nie mniejszej niż 180 MWt; 2) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej, który posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym co najmniej jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży energetycznej lub ciepłownictwa; 3) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, który posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru grupy 1, jak również posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym co najmniej jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży energetycznej lub ciepłownictwa;

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

4) Insp. nadz. branży AKPiA i DCS, który posiada biegłą znajomość jęz. polskiego w mowie i piśmie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, na stanowisku dozoru, urządzeń grupy 1, 2 i 3 punkt 10 zgodnie z Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, oraz posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie wymaganych uprawnień, w tym co najmniej jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży energetycznej lub ciepłownictwa i nadzorował konfigurację i uruchomienie systemu DCS; 5) Insp. nadzoru branży technologicznej - posiadający biegłą znajomość jęz. pol. w mowie i piśmie, uprawnienia w specjalności urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa II) zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiada przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru w zakresie wymienionych uprawnień, w tym co najmniej jednokrotnie pełnił funkcję w zakresie posiadanych uprawnień w realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży energetycznej lub ciepłownictwa; 6) Insp. ds. kontroli jakości - posiadający biegłą znajomość jęz. pol. w mowie i piśmie, uprawnienia międzynarodowego inżyniera spawalnika IWE i uprawnienia do badań wizualnych VT2 oraz przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji czynności nadzoru jakościowego przy realizacji zamówienia w sektorze wytwarzania branży energetycznej lub ciepłownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę jednej osoby na nie więcej niż dwa z ww. stanowisk zespołu Wykonawcy, z zastrzeżeniem że nie jest dopuszczalne sprawowanie przez jedną osobę funkcji wskazanych w punkcie 3) i 4) powyżej. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w III.1.3.) Ogłoszenia, Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam. publ., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać: jakiego Postępowania dotyczy, jakie podmioty występują wspólnie, osobę pełniącą funkcję pełnomocnika, jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w Pzp Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt. 4 a) Pzp przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 26/07/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 26/07/2019
Vietējais laiks: 10:15
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej Grupy Tauron.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 Pzp.

2. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ. Ofertę, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy Tauron za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z punktem 3.6. SIWZ.

4. Dot. poz. IV.2.6) Ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył w postępowaniu ofertę, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o który mowa w niniejszym punkcie za pomocą Platformy. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 24aa ust. 1 Pzp, tj. dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. Kluczowe części zamówienia obejmują obowiązki zastrzeżone dla osób z branży konstrukcyjno–budowlanej, elektrycznej, AKPIA oraz technologicznej, wchodzących w skład Personelu Kluczowego Wykonawcy.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587840
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI).

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587840
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019