Pakalpojumi - 278580-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Tarnów: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 113-278580

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Pasta adrese: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Pilsēta: Tarnów
NUTS kods: PL
Pasta indekss: 33-100
Valsts: Polija
E-pasts: przetargi.wroclaw@psgaz.pl

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.psgaz.pl

Pircēja profila adrese: https://www.psgaz.pl/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://zamowienia.psgaz.pl/
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Pilns nosaukums: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Pasta adrese: ul. Ziębicka 44
Pilsēta: Wrocław
NUTS kods: PL51
Pasta indekss: 50-507
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Urszula Stadniczenko
E-pasts: przetargi.wroclaw@psgaz.pl
Tālrunis: +48 713649587
Fakss: +48 713367106

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.psgaz.pl/

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://zamowienia.psgaz.pl
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stacji gazowych pśr/c wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (2 części): Lądek Zdrój ul. Dworcowa, Żarów ul. Mickiewicza.

Atsauces numurs: 2019/W500/WP-001697
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stacji gazowych pśr/c wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (2 części): Lądek Zdrój ul. Dworcowa, Żarów ul. Mickiewicza.

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa stacji gazowej pśr/c przy ul. Dworcowej dz. nr 131/1 w Lądku- Zdrój",

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa stacji gazowej pśr/c przy ul. Mickiewicza dz. nr 381/3 w Żarowie”.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa stacji gazowej pśr/c przy ul. Dworcowej dz. nr 131/1 w Lądku - Zdrój"

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71248000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL517
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Lądek Zdrój

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa stacji gazowej pśr/c = 3 800 m3/h wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lądek Zdrój ul. Dworcowa dz. nr 131/1 obręb Zatorze 5, tj.:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa stacji gazowej pśr/c przy ul. Mickiewicza dz. nr 381/3 w Żarowie”

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71248000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL517
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Żarów

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa stacji gazowej pśr/c = 3 000 m3/h wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Żarów ul. Mickiewicza dz. nr 381/3:, tj.:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

3) wykonanie kosztorysów inwestorskich,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

I O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

2.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

2.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) -23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 8), z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz na podstawie art. 24 ust. 7-12 Pzp.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

II Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

1) Oświadczenie w formie JEDZ, w zakresie wskazanym w SIWZ. JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ dostępny jest w formacie XML na stronie Zamawiającego: https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu nr 2019/W500/WP-001697. JEDZ składa się zgodnie z wymogami określonymi w punktach 8.2.1. - 8.2.9. SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, podpisany przez podmiot, którego dokumenty dotyczą – zgodnie z wymogami określonymi w punktach 8.2.1. - 8.2.9. SIWZ.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie konsorcjum, spółki cywilnej) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z wymogami określonymi w punktach 8.2.1. - 8.2.9. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) wg Załącznika nr 3 do SIWZ,

5) dowód wniesienia wadium,

6) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oświadczenie, o którym mowa w sekcji VI. 3) pkt I.

3. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sekcji VI. 3) pkt II, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Ofertę wraz załącznikami, o których mowa w pkt 1 powyżej, należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami określonymi w punktach 8.2.1. - 8.2.9. SIWZ.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9.1. SIWZ lub poprzez Platformę Zakupową PSG.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny tego warunku.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe tj.: wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej dwiema osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych oraz będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - Dz.U. z 2016 poz. 1725).

Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272).

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami spełniającymi powyższy warunek.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— dla części 1 - 1.000,00 PLN,

— dla części 2 - 1.000,00 PLN.

2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy Pzp.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Warunki realizacji umowy dla części 1 zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5.1 do SIWZ. Warunki realizacji umowy dla części 2 zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5.2 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/07/2019
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18/07/2019
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Jawne otwarcie Ofert nastąpi poprzez Platformę Zakupową PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Ofertę wraz z załącznikami, w tym Jednolity dokument, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Pzp)

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

5. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kopią uprawnień i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Pasta adrese: ul. Postępu 17A
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019