Pakalpojumi - 278621-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 113-278621

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Pasta adrese: pl. Starynkiewicza 5
Pilsēta: Warszawa
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 02-015
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Beata Arciszewska-Kozubowska Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-pasts: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tālrunis: +48 224455332
Fakss: +48 224455315

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.mpwik.com.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zadanie VI.1.17 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.11 Budowa Kolektora Zachodniego

Atsauces numurs: 02710/WS/PW/JRP-DNP/U/2018
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Zadanie VI.1.17 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.11 Budowa Kolektora Zachodniego

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 1 094 000.00 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL911
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Warszawa

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Zadanie VI.1.17 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.11 Budowa Kolektora Zachodniego

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza VI nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

II.2.14)Papildu informācija

Kryterium i waga

Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 60 %

Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera – 12 %

Doświadczenie Inspektora Nadzoru nr 1 - 14 %

Doświadczenie Inspektora Nadzoru nr 2 - 14 %

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 039-089038
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Zadanie VI.1.17 Inżynier Kontraktu dla Zadania I.11 Budowa Kolektora Zachodniego

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
29/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: PM Partners Sp. z o.o.
Pasta adrese: ul. Kolonijna 5 /1
Pilsēta: Warszawa
NUTS kods: PL911
Pasta indekss: 03-565
Valsts: Polija
E-pasts: mmackiewicz@pmpartners.pl
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 137 703.98 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 094 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587840
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: a
Pilsēta: a
Valsts: Polija
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy. Środkami ochrony prawnej, są: a) odwołanie, b) skarga do sądu Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 Ustawy Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a -198 g Ustawy.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019