Pakalpojumi - 278629-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Poznań: Ēku tīrīšanas pakalpojumi

2019/S 113-278629

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Enea Operator Sp. z o.o.
Valsts reģistrācijas numurs: PL
Pasta adrese: ul. Strzeszyńska 58
Pilsēta: Poznań
NUTS kods: PL4
Pasta indekss: 60-479
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Departament Zakupów - Biuro Udzielania Zamówień
E-pasts: karolina.kopylec@enea.pl
Tālrunis: +48 618848682

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.operator.enea.pl/

Pircēja profila adrese: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Usługa sprzątania wewnątrz budynków oraz utrzymanie terenów zewnętrznych budynków administracyjnych RD Opalenica

Atsauces numurs: RPUZ/P/1381/2018/EC
II.1.2)Galvenās CPV kods
90911200
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania wewnątrz budynków oraz utrzymanie terenów zewnętrznych budynków administracyjnych RD Opalenica, zgodnie z zakresem opisanym szczegółowo w Rozdziale II SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności podczas realizacji zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji zamówienia - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia wskazanych powyżej osób na umowę o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia spełnienia tego wymogu spoczywać będzie na Wykonawcy. Minimalny personel niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający określił w Rozdziale II SIWZ, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 228 311.52 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90919000
90914000
90620000
77314100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL41
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Opalenica, Troszczyn, Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Stęszew

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Usługę objętą zamówieniem należy wykonywać we wszystkie dni robocze tygodnia, w godz. 15:00-19:00 (sprzątanie pomieszczeń Opalenica, Troszczyn), w godz. 15:00 - 18:00 (sprzątanie pomieszczeń PE Grodzisk Wlkp.), w godz. 15:00-16:00 (sprzątanie pomieszczeń PE Nowy Tomyśl, PE Stęszew) oraz w godz. 6:30-11:30 (utrzymanie terenów zewnętrznych Opalenica, Troszczyn).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 039-089037
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Usługa sprzątania wewnątrz budynków oraz utrzymanie terenów zewnętrznych budynków administracyjnych RD Opalenica

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
28/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: NORGE sp. z o.o.
Pasta adrese: Promienista 121
Pilsēta: Poznań
NUTS kods: PL415
Pasta indekss: 60-141
Valsts: Polija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 228 311.52 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587840

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
Tālrunis: +48 224587840

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587840

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019