Būvdarbi - 278658-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Būvdarbu koncesijas - Koncesijas piešķiršanas procedūra 

Bulgārija-Plovdiv: Ar sporta laukumu struktūrām saistīti celtniecības darbi

2019/S 113-278658

Paziņojums par koncesiju

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/23/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kmet na obshtina Plovdiv
Pasta adrese: pl. „Tsentralen“ No. 1
Pilsēta: Plovdiv
NUTS kods: BG421
Pasta indekss: 4000
Valsts: Bulgārija
E-pasts: info@plovdiv.bg
Tālrunis: +359 32656495 / +359 32656456
Fakss: +359 32656713

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.plovdiv.bg

Pircēja profila adrese: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://nkr.government.bg/
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Pieteikumi vai attiecīgā gadījumā piedāvājumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Възлагане на концесия за строителство на футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район „Тракия“

II.1.2)Galvenās CPV kods
45212221
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

По своя предмет концесията представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, която се определя съобразно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите като концесия за строителство. Предметът на концесията включва:

1) изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите за изграждането на футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район „Тракия“; и

2) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на футболния тренировъчен комплекс след изграждането му.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 21 942 052.00 BGN
II.1.6)Informācija par daļām
Šī koncesija ir sadalīta daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
92610000
45212225
45212200
45212230
45212422
45213316
45223300
45231110
45232120
45236100
45317000
45342000
92622000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG421
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1130, находящ се в район „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Концесионна територия:

Концесионната територия обхваща поземлен имот с идентификатор 56784.540.1130, с обща площ от 48 807 кв. м, представляващ частна общинска собственост и находящ се в град Пловдив, р-н „Тракия“, п. к. 4000, ул. „Св. Княз Борис I Покръстител“, върху който ще бъде изграден обектът на концесията.

2. Обект на концесията:

Обектът на концесията е футболен тренировъчен комплекс, който се планира да бъде изграден в концесионната територия, включващ:

1. всички сгради, обекти и съоръжения, които ще бъдат построени върху концесионната територия от концесионера с негови средства за срока на концесията и съгласно офертата му;

2. следните принадлежности: прилежащата техническа инфраструктура;

3. приращенията и подобренията върху обекта на концесия и концесионната територия, извършени от концесионера с негови средства за срока на концесията.

3. Предмет на концесията:

Концесията представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставянето и управлението на услуги, концесията се определя като концесия за строителство. Следователно съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район „Тракия“ следва да бъде определена концесия за строителство.

На концесионера ще бъде възложено:

1) изпълнението на строеж по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите за изграждането на футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район „Тракия“ и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършването на друга търговска дейност със строежа; и

2) предоставянето на услуги, свързани с управлението, поддържането в експлоатационна годност и експлоатацията на футболния тренировъчен комплекс след изграждането му, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходи от извършването им при поемане на строителния и на оперативния риск.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Koncesija tiek piešķirta, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 21 942 052.00 BGN
II.2.7)Koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 420
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията, условията за изпълнение на концесията и минималните изисквания към офертите са посочени в документацията за концесията.

Процедурата за определяне на концесионер е открита.

В процедурата може да участва група от икономически оператори при условията на Закона за концесиите и документацията за концесията.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību koncesijām
III.2)Nosacījumi saistībā ar koncesiju
III.2.2)Koncesijas izpildes nosacījumi:

Съгласно раздел III, клауза 2 „Условията за осъществяване на концесията“ от документацията за концесията.

III.2.3)Informācija par darbiniekiem, kas atbildīgi par koncesijas izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Pieteikumu iesniegšanas vai piedāvājumu saņemšanas termiņš
Datums: 07/08/2019
Vietējais laiks: 17:15
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Комисия за защита на конкуренцията
Pasta adrese: бул. „Витоша“ № 18
Pilsēta: София
Pasta indekss: 1000
Valsts: Bulgārija
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Tālrunis: +359 29356222
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: https://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба се подава в 10-дневен срок от:

1. публикуването в Националния концесионен регистър на обявлението за откриване на процедурата, съответно на обявлението за поправка;

2. съобщаването или уведомяването за съответното решение, с изключение на решението на комисията за отстраняване на участник в открита процедура, срокът за обжалване на което започва да тече от уведомяването за решението за определяне на концесионер, съответно за прекратяване на процедурата;

3. узнаването на действие или бездействие по чл. 156, ал. 3, а когато лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, но не по-късно от сключването на концесионния договор.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019