Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 279583-2017

19/07/2017    S136    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2017/S 136-279583

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 088-172312)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военномедицинска академия
Национален регистрационен номер: 129000273
Пощенски адрес: бул. „Г. Софийски“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Елисавета Михайлова
Електронна поща: elisaveta@vma.bg
Телефон: +359 29225214
Факс: +359 29526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите ѝ в страната по обособени позиции“.

II.1.2)Основен CPV код
55523000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна — болни по диети и персонал на ВМА — дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация — Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА в градовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг — услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 088-172312

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 09/06/2017
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 26/07/2017
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата:
Вместо:
Дата: 30/10/2017
Да се чете:
Дата: 22/01/2018
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 12/06/2017
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 27/07/2017
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

С Определение № 736/ 29.06.2017 г. по преписка № КЗК- 528/ 13.06.2017 г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), се оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Удължават се следните срокове, описани в първоначалното обявление за поръчка: за получаване на оферти, за отваряне на офертите и за валидност на офертите.