Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 280189-2020

16/06/2020    S115

България-Кърджали: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за пречистване на питейни води

2020/S 115-280189

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: В и К ООД, гр. Кърджали
Национален регистрационен номер: 000225011
Пощенски адрес: бул. „България“ № 88
Град: Кърджали
код NUTS: BG425 Кърджали
Пощенски код: 6600
Държава: България
Лице за контакт: Фахри Мустафа
Електронна поща: wik_kardzhali@abv.bg
Телефон: +359 36165202
Факс: +359 36164655
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://vik-kardzhali.com
Адрес на профила на купувача: https://vik-kardzhali.com/profilkupuvachi/catsel
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://vik-kardzhali.com/profilkupuvachi/view/?id=153
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК — Жълта книга... Продължава в II.1.4)

II.1.2)Основен CPV код
45252210 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за пречистване на питейни води
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“.

Предметът на поръчката ще се изпълнява при спазване на „Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия“ – Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (нова жълта книга на ФИДИК). „В и К“ ООД, гр. Кърджали ще предостави горепосочените договорни условия на определения изпълнител на поръчката след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45252210 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на инсталации за пречистване на питейни води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425 Кърджали
Основно място на изпълнение:

Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности по проектиране и строителство на обект „Реконструкция и модерницазия на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Енчец“, гр. Кърджали“:

• Изготвяне на идеен проект за обект „Реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

• Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;

• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;

• Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;

• Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за реконструкция на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на възложителя (доставки на машини и съоръжения, автоматизация);

• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;

• Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

• Обучение на персонала, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСПВ;

• Предаване на обекта и приемането му от възложителя с акт Образец № 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;

• Извършване на проби след завършване на обекта;

• Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец № 16 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (без издаването на Образец № 16 да е включено във времето за завършване на обекта);

• Период за съобщаване и отстраняване на дефекти – наблюдение на пречиствателните процеси, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСПВ „Енчец“, гр. Кърджали; отстраняване за сметка на изпълнителя на установени дефекти.

Обектът е Четвърта група, Първа категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България.

Предлаганата реконструкция на ПСПВ „Енчец“ цели отстраняване на констатираните недостатъци в конструктивно и технологично естество, подмяна на амортизираното оборудване, изграждане на ново, съвременно, екологосъобразно третиране на технологичните отпадъчни води.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 775 577.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 650
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

АДБФП№ BG16M1OP002-1.016-0010-C01-„Доизграждане и реконструкция на вод. система и канал. мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, ОПОС 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта по критерий: „оптимално съотношение качество/цена“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), Първа категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.

При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат сключена валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ за дейностите по проектиране и строителство, покриваща/и минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на един или няколко от следните документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП:

— заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за общия оборот.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат сключена валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“ за дейностите по проектиране и строителство, покриваща/и минималната застрахователна сума на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.

2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години (2017, 2018, 2019 г.), в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Алтернативно участниците в процедурата следва да са изпълнили едно от следните две условия:

А) През последните 6 г. от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно проектантска дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.

Съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съотв. с горното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват изв. услуга.

И През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно строителна дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.

Съответствието с горното изискване се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Б) През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство/строеж) с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

Съответствието с изискването по б. Б се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на Списък на изпълнения инженеринг (проектиране и строителство) идентичен или сходен с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на предмета на поръчката.Съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“.В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горните изисквания се доказва с представяне списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертиф. съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на изготвяне на инвестиционни проекти и строителство.Минималното изискване може да бъде доказано с един сертификат с обхват, включващ изготвяне на инвестиционни проекти и строителство (като цяло) или с два сертификата – един с обхват изготвяне на инвестиционни проекти и втори с обхват строителство (поотделно).

В случай на обединение, изискването се отнася за съответните членове, които ще извършват дейностите по проектиране и строителство, съобразно разпределението на отговорностите.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съотв. с горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат/и за EN ISO 9001:2015 или или еквивалент, с обхват в обл. на изготвяне на инв. проекти и строителство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Алтернативно участниците в процедурата следва да са изпълнили едно от следните две условия:

А) През последните 6 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно проектантска дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.

За проектантска дейност с предмет „сходeн с тези на настоящата поръчка“ се приема изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), без значение от обема на строителния обект; И През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно строителна дейност с предмет, идентичeн или сходeн с този на настоящата поръчка.

За строителна дейност с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“ се приема изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), без значение от обема на строителните дейности.

Б) През последните 10 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство/строеж) с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.

За инженеринг с предмет „сходен с този на настоящата поръчка“ се приема изпълнението на дейности по проектиране и изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) или пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), без значение от обема на строителните дейности.

2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:

А. За дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор при строителството

А.1. Проектант по част „Технологична“

— завършено висше образование по специалност „Водоснабдяване и канализация“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление,

— наличие на валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП, а за чуждестранните лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Минимум 5 г. професионален опит по специалността; опит като проектант при проектиране на минимум един инфраструктурен обект, включващ изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на ПСПВ и/или ПСОВ.

А.2. Проектант по част „Пожарна безопасност“

— наличие на валидно удостоверение за ППП по част „Пожарна безопасност“ съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.3. Проектант по част „Конструктивна“

— завършено висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление,

— наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.4. Проектант по част „Електрическа, КИП и Автоматика“

Продължава в VI.3.) Допълнителна информация

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7, чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3-5 от ЗОП,чл. 107 от ЗОП, както и при наличие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Мотиви за прилагането на чл. 63, ал. 2 от ЗОП: Изискуемият опит в изпълнението на идентични или сходни проектантски и строителни дейности се отнася съответно за последните 6 (шест) / 10 (десет) години, считано от датата на подаване на офертата, предвид специфичния характер на поръчката (проектиране и реконструкция на пречиствателна станция за питейни води) и с цел да се осигури спазване на принцитие на равнопоставеност и недопускане на дискриминация и да се създадат условия за участие на по-голям брой оференти, които да участват в провеждането на настоящата процедура. В тази връзка възложителят се е възползвал от дадената от закона възможност и е увеличил срока за изискуемия опит на съответно 6 / 10 години.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Видове гаранции по Договора при Общите условия - Договорни условия за техн. оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инж. обекти, проектирани от Изпълнителя. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г.

1. Гаранция за изпълнение на договора-в размер на 5 % (пет на сто) от приетата договорна сума с включени провизорни суми без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на д-ра.;

2. Гаранция за авансово плащане-покрива пълния размер на предвидения по договора аванс и се представя от определения Изпълнител преди издаването на „Акт за междинно плащане“ за авансовото плащане от Инженера.;

3. Гаранция за технологично оборудване и материали-под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на стойността на съответното Техн. Оборудване и Материали съгласно под-клауза 14.5. „Механизация и материали, предназначени за работите“ от Специф. условия на проекта на д-р.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията при изпълнението на поръчката ще се извършват съгласно Специфичните и Общи условия на Договора за проектиране и строителство и в съответствие с Приложението към Офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Неприложимо

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката са детайлно посочени в Техническите спецификации/Изисквания на Възложителя, Приложение към Дoкументацията за настоящата поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/07/2020
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

гр. Кърджали, бул. „България“ № 88

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Завършено висше образование по спец. от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002 г. или еквивалентна специалност от посоченото направление, когато е придобита в чужбина, в екв. професионално направление,

— наличие на валидно удостоверение за ППП по ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.5. Проектант по част „Архитектура“

— да притежава висше образование, с професионална квалификация „архитект“ или еквивалентна,

— да притежава валидно удостоверение за ППП по част „Архитектура“ съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.6. Проектант по част „ОВиК“

— да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чужд. лица еквив. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.7. Проектант по част „Енергийна ефективност“

— да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.8. Проектант по част „Пътна“

— да притежава валидно удостоверение заППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.9. Проектант по част „Геодезия“

— да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

А.10. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“

— да притежава валидно удостоверение за ППП съгласно ЗКАИИП, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Забележка: Един експерт може да съвместява повече от една позиция от т. А.1. до т. А.10., при условие, че той притежава съответната минимално изискуема професионална компетентност.

Б. За Строително-монтажните работи

Б.1. Ръководител на екипа-висше образование с квалификация „строителен инженер“ по спец. „Водоснабдяване и канализация“, „ХТС“, „ХМС“, „ССС/ПГС“ или еквив.; минимум 5 г. професионален опит по придобитата специалност;опит на ръководна позиция при изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонтна мин. един обект от водосн.и/или канализац.техн. инфраструктуктура.

Б.2. Технически ръководител - да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от ЗУТ, а именно да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „архитект“ или средно образование с проф. квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чуждестранните лица — еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина; минимум 5 години професионален опит като технически ръководител.

Б.3. Специалист „Контрол на качеството“ - наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; опит като специалист/експерт по контрол на качеството при изпълнението на минимум един инфраструктурен обект.

Б.4. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ)

Квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно; опит като длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнението на минимум един инфраструктурен обект.

Участниците следва да предлагат различни лица за минималноизискуемите позиции по т. Б.1—Б.4.

3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на изготвяне на инвестиционни проекти и строителство.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/06/2020