Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 280402-2017

20/07/2017    S137    Европейска инвестиционна банка - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Услуги по охрана и безопасност в Люксембург

2017/S 137-280402

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000
Пощенски код: 2950
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Lionel Zenner/Georgi Grancharov
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Телефон: +352 43791

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eib.org

Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2727
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по охрана и безопасност в Люксембург.

Референтен номер: LZ-1390.
II.1.2)Основен CPV код
79710000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поканата за участие в търг е разделена на 3 партиди, както следва:

партида 1: оперативни услуги по охрана и безопасност;

партида 2: консултантски услуги, свързани с охраната;

партида 3: консултантски услуги, свързани с безопасността.

Задачите на доставчика на услуги ще бъдат да подпомогне защитата на членовете на персонала, помещенията, оборудването, познанията и мероприятията на клиента в Люксембург от умишлено и/или случайно причинена вреда чрез извършване на различни оперативни услуги по охрана и безопасност (партида 1), консултантски услуги, свързани с охраната (партида 2), консултантски услуги, свързани с безопасността (партида 3).

Даден оферент ще може да кандидатства за партида 1 или за партида 2, или за партида 3, или за партиди 2 и 3. С други думи, оферентът, кандидатстващ за партида 1, не може да кандидатства за партида/и 2 и/или 3 и обратно.

Всяка оферта ще бъде оценена поотделно.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

Даден оферент ще може да кандидатства за партида 1 или за партида 2, или за партида 3, или за партиди 2 и 3. С други думи, оферентът, кандидатстващ за партида 1, не може да кандидатства за партида/и 2 и/или 3 и обратно.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Оперативни услуги по охрана и безопасност

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оперативни услуги по охрана и безопасност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на всеки договор е за основен период от 3 години с възможност за 2 годишни мълчаливи удължавания от по 1 година до максимален срок от 2 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Партида 1 е поръчка за предоставяне на услуги.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултантски услуги, свързани с охраната

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79710000
79713000
79714000
79700000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консултантски услуги, свързани с охраната.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на всеки договор е за основен период от 3 години с възможност за 2 годишни мълчаливи удължавания от по 1 година до максимален срок от 2 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Партида 2 ще бъде рамково споразумение за предоставяне на услуги с един доставчик.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консултантски услуги, свързани с безопасността

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79710000
71317210
79417000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Консултантски услуги, свързани с безопасността.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на всеки договор е за основен период от 3 години с възможност за 2 годишни мълчаливи удължавания от по 1 година до максимален срок от 2 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Партида 3 ще бъде рамково споразумение за предоставяне на услуги с един доставчик.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия.

Позоваване на съответния закон, регламент или административна разпоредба:

Въоръжени охранители: необходимо правно разрешение за носене и използване на служебни оръжия, издадено от националните компетентни органи на Люксембург.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Позоваване на съответния закон, регламент или административна разпоредба:

Въоръжени охранители: необходимо правно разрешение за носене и използване на служебни оръжия, издадено от националните компетентни органи на Люксембург.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 041-074220
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/09/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/09/2017
Местно време: 14:00
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Ще бъде организирано посещение на място и то е задължително само за партида 1. Предложената дата е 8 или 9.8.2017 г. Повече подробности са дадени в тръжните документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/07/2017