Доставки - 281311-2020

17/06/2020    S116

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2020/S 116-281311

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Национален регистрационен номер: 000670616
Пощенски адрес: бул. Христо Смирненски № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1046
Държава: България
Лице за контакт: доц. д-р инж. Вътю ТАНЕВ
Електронна поща: tanev_fce@uacg.bg
Телефон: +359 878458930
Факс: +359 28656863
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.uacg.bg
Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg/op/cnilkrnkn.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://uacg.nit.bg/op/cnilkrnkn.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: публичен възложител по чл.5, ал.2,т.14 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специал.оборудване за ЦНИЛ за консерв.и рестав.на недв.културно наследство по проектBG05M2OP001-1.001-0001 по 5 обос.пози

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за консервиране и реставриране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ"по 5 об.позиции: Об.поз.1- Доставка на измервателни уреди за различни физични величини

Характерни при строителните материали и процеси в строителството, както и уреди за подготовка на образци от строителни материали преди изпитване за определяне на физични величини.Об.поз.2-Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва.Об.поз.3-Доставка на електронен микроскоп;Об.поз.4-Доставка на уред за електромагнитна спектроскопия;Об.поз.5Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места,пробиване, рязане, заваряване, запояване, повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при извършване на гореоп.дейности

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 864 375.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на измервателни уреди за различни физични величини

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
38300000 Измервателни инструменти
38400000 Уреди за контрол на физически характеристики
38500000 Уреди за контрол и изпитания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, лаборатория на ЦНИЛ-КР-НКН.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът вкл. доставка, инсталиране/тестване, обучение и гаранционно обслужване на техническо оборудване, описани подробно по брой и вид в техническата спецификация, като: 1бр.Колориметър,1бр. мелница,1бр.Уред за определяне на съпротивлението на пробиване на скални материали и разтвори, 1бр.Уред за измерване на адхезията, 1бр.Уред за измерване на грапавост,1бр.Газов порьозиметър, 2бр.Двойни плоски крикове за изпитване на зидария. Минималните технически изисквания към специализираното оборудване са описани в технически спецификации, съставляващи неразделна част от Документацията на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: технически преимущества / Тежест: 65
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 252 516.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ".по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на измервателни уреди за различни физични величини, както и уреди за сканиране на обекти под бетон или почва

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
38300000 Измервателни инструменти
38400000 Уреди за контрол на физически характеристики
38500000 Уреди за контрол и изпитания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Франко сградата на УАСГ, находащ се в град София, на бул. Христо Смирненски № 1, лаборатория на ЦНИЛ-КР-НКН

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът вкл. доставка, инсталиране и тестване, обучение и гаранционно обслужване на специализирано оборудване, подробно описано по вид и количество в техническа спецификация, като: 1бр георадар, 1бр.Ултразвуков апарат, 2бр-Твърдомерен апарат за бетон, 2бр.Твърдомерен апарат за скали и камъни, 1бр.Твърдомерен апарат за "меки материали" като лек-бетон, гипсокартон и пресни разтвори, 2брУреди за измерване на влажност на бетона, 1бр. Уреди за измерване на влажност на дървесина, 1брУред за обемно сканиране на армировка, определяне на нейното местоположение, диаметър и бетонно покритие, 1бр. Уреди за измерване на влажност на дървесина, 1бр.Уред за откриване на биологични и механични повреди в дървесина, 1бр.Уред за определяне на съпротивление при пробиване в дървесина, 1бр.Уред за определяне твърдостта на дървесината, 1брУред за дефектоскопия в дървесината, 1бр.Уред за определяне на класът на дървесината, 1бр-Уред за определяне на якостта на опън на дървесината, 1брУред за определяне на якостта на опън на дървесината, 1бр. Ултразвуков анализатор и трансдюсери

2бр.Сонди към ултразвуковия анализатор, 2бр.Твърдомер за тухли, 1бр-Твърдомер за скали и камъни, 1бр.Сканиращ уред за армировка, 1бр.Диагностичен вибромер за машини, 1бр.Диагностичен виброметър за машини с 3-осна сонда, 1брУлтразвуков дебеломер за метали. Минималните технически изисквания към специализираното оборудване са описани в техническата спецификация към Документацията за участие в обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: технически преимущества / Тежест: 65
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 252 898.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ".по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на Електронен микроскоп

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38510000 Микроскопи
38511000 Електронни микроскопи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, лаборатория на ЦНИЛ-КР-НКН

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране/тестване, обучение и гаранционна поддржка на 1бр. електронен микроскоп: Сканиращ електронен микроскоп с възможност за бъдещи надстройки. Минимален брой сканиращи сонди: морфология на повърхността и композиционни изображения. Микроскопа следва да е оборудван с голяма камера за пробни образци и разнообразни сканиращи обхвати. Следва да е оборудван с работна станция с операционна система 10Pro и софтуер за записване и обработка на изображенията. Минималните технически характеристики са описани подробно в техническа спецификация към поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: технически преимущества / Тежест: 65
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" по финансираща програма ОП Наука и образование за интелигентен растеж (НОИР

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на Уред за електромагнитна спектроскопия

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
38433000 Спектрометри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, лаборатория на ЦНИЛ-КР-НКН

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране/тестване, обучение и гаранционна поддръжка на уред за електромагнитна спектроскопия. Раманов спектрограф за качествен спектрален анализ. Уредът следва да притежава висока чувствителност и голям динамичен диапазон. Измервания на абсорбция, отразяваща способност, флуоресценция и Раман. Уредът следва да разполага с високоскоростен буфер за усъвършенствани измервания, гарантиращ бързина и цялост на данните при високи скорости на събиране. Уредът следва да позволява да бъде използван както в лабораторни условия така и в приобектови условия. Уредът следва да се достави със софтуер, за две работни места, за събиране и обработка на измерванията съвместим с операционна система 10Pro. Минималните технически характеристики са посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: технически преимущества / Тежест: 65
Цена - Тежест: 35
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" по финансираща програма ОП Наука и образование за интелигентен растеж (НОИР).

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане,заваряване,запояване,повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при и

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на обществената поръчка по всички обособени позиции е франко сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1, лабо

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране/тестване, обучение и гаранационна поддръжка на технически уреди за измерване на дължини, наблюдение на труднодостъпни места, пробиване, рязане, заваряване, запояване, повдигане, натоварване, както и защитни аксесоари за оператори при извършване на гореописаните дейности, описани подробно по вид, количество и технически характеристики в техническа спецификация. Включват се: Дискова резачка-лазерна, Диамантено пробивна машина, Компактна диамантено пробивна машина, Генератор за ток-3,5kW, Лазерен далекомер, Хидравлична ръчна помпа, Хидравличен крик 30 тона за хидравлична ръчна помпа (2бр), Хидравлична ръчна помпа в комплект плоски крикове с ход 15мм Стоманени крикове с ход 150мм -2бр., Хидравлична електрическа помпа, Алуминиеви двойнодействащи крикове с ход 150мм 2бр., Свързващ блок за алуминиеви двойнодействащи крикове, Видеоскоп портативен, Детектор портативен за метали, Акумулаторен ударен гайковерт, Акумулаторен пробивен винтоверт, Акумулаторен перфоратор, Ъглошлайф, Акумулаторна лампа, Ударна бормашина електрическа, Менгеме, Eлектрически перфоратор-къртач, Компактен мултифункционален уред за: Шлифоване, рязане с трион с потопяемо ножче, рязане с трион със сегментно ножче, Прободен трион, Ръчен циркуляр, Прахоулавяща машина, Пистолет за горещ въздух, Комплект работна маса с мет. плот и аксесоари към нея, Комплект чук, секачи, избивачи тип Гедоре или еквивалентен, Комплект клещи тип Гедоре или еквивалент, Комплект инструменти в куфар - тип Гедоре или еквивалент, Дигитален шублер с кабел за данни, Дигитален индикатор ID-C с обхват до 12,7мм (3бр.), Дигитален индикатор ID-C с обхват до 25,4мм, Кабел за данни за ID-C с д-на 2м, Магнитни стойки за ID-C с работен радиус до 160мм, Инвенторен апарат за ръчно електродъгово заваряване с кабели към него, Защитни аксесоари за ръчно електродъгово заваряване, Щипка за вадене на бетонни ядки (първи вид), Щипка за вадене на бетонни ядки (втори вид), Станция за запояване на оловен и безоловен припой

Минималните технически характеристики са описани в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 460.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ" по финансираща програма ОП Наука и образование за интелигентен растеж (НОИР).

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване за годност.-

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има реализиран минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, не по-малък от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта.

За обособена позиция № 1 - Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от продажба на оборудване/апаратура за измерване на физични величини при строителните материали и процеси в строителството.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

За обособена позиция № 2 - Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от продажба на оборудване/апаратура за измерване на физични величини при строителните материали и процеси в строителството. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

За обособена позиция № 3 - Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от продажба на групата на уреди за контрол и изпитания, вкл. електронни микроскопи. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

За обособена позиция № 4 - Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от продажба на уреди за детекция и анализ, вкл. уреди за електромагнитна спектроскопия. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

За обособена позиция № 5 - Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът от продажба технически уреди,

Апаратура и инструменти, влизащи в групата на контролно –измервателните уреди. За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

Участникът попълва поле "конкретен годишен оборот" от раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: Критерии за подбор на еЕЕДОП с посочване на информация за размера на оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години.Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията в справката обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Забележка: При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот, в сферата попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, не по-малък от прогнозната стойност за обособената позиция, за която участникът подава оферта.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Участникът попълва от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор еЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 2 ЗОП - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

2.Участникът следва да декларира, че ще има на разположение за срока на изпълнение на договора квалифицирани специалисти за инсталиране и поддържане на предлаганото от него оборудване. Участникът попълва информацията в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор еЕЕДОП.

Поставеното изискване се доказва с документа по чл. 64, ал.1, т. 6 ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.

Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

Изискването важи за всички обособени позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил общо за последните 3(три) приключили финансови години от датата на подаване на офертата поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката за обособената позиция, за която участникът подава оферта. Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира:

За Обособена позиция 1: Под дейност „сходна с предмета и обема на поръчката” следва да се разбира доставка на оборудване/апаратура за измерване на физични величини при строителните материали и процеси в строителството, в обем, съответстваща на минимум 5 (пет) броя оборудване/апаратура за измерване на физични величини при строителните материали и процеси в строителството.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.

ЗА Обособена позиция 2:Под дейност „сходна с предмета и обем на поръчката” следва да се разбира доставка на оборудване/апаратура за измерване на физични величини при строителните материали и процеси в строителството, в обем, съответстваща на минимум 5 (пет) броя оборудване/апаратура за измерване на физични величини при строителните материали и процеси в строителството.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.

ЗА Обособена позиция 3:Под дейност „сходна с предмета и обем на поръчката” следва да се разбира доставка на електронен микроскоп, в обем, съответстващ на броя оборудване/апаратура, посочен в техническата спецификация за съответната позиция.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.

ЗА Обособена позиция 4:Под дейност „сходна с предмета и обем на поръчката” следва да се разбира доставка на оборудване/апаратура - уред за електромагнитна спектроскопия, в обем, съответстващ на броя оборудване/апаратура, посочен в техническата спецификация за съответната позиция.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция

ЗА Обособена позиция 5:Под дейност „сходна с предмета и обем на поръчката” следва да се разбира доставка на технически уреди,

Апаратура и инструменти, влизащи в групата на контролно-измервателните

Уреди, в обем, съответстващ на минимум 10 (десет) броя уреди от техническата спецификация.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните характеристики за конкретната обособена позиция.

2.Участникът следва да декларира, че ще има на разположение за срока на изпълнение на договора минимум 1 брой квалифициран специалист за инсталиране и поддържане на предлаганото оборудване, който следва да притежава сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ квалификацията му.

За участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция важат минималните изисквания за конкретната обособена позиция.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:

а) Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);

б) Парична сума, преведена по сметка на УАСГ;

в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя

Възложителят предвижда да извърши авансово плащане, което да бъде обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства. Условията за освобождаване и задържане на гаранциите се предвидени в проекта на договор за обществена поръчка.

Условията и начина на плащане са предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/07/2020
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 22/11/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/07/2020
Местно време: 13:00
Място:

Гр.София, бул. Христо Смирненски № 1, ректорат, ет. 2, голяма заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1.Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал.1 от ЗОП и чл.55, т.1, 3. 4 и 5 от ЗОП.

2. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

2.1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;2.2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

• предварително обявените условия на поръчката;• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 8 към чл. 115 ЗОП; 2.3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 2.4) участници, които са свързани лица;

3.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; участник, който е свързано лице по смисъла на ЗОП; на осн.чл.107, т.5 от ЗОП - участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност) и на осн. чл.108, т.6 от ЗОП - лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/06/2020