Доставки - 281729-2019

18/06/2019    S115    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Балчик: Различни видове резервни части

2019/S 115-281729

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Държавно ловно стопанство „Балчик“, ТП при ДП „Североизточно държавно предприятие“
2016174120130
ул. „Черно море“ № 9
Балчик
9600
България
Лице за контакт: инж. Радослав Радев
Телефон: +359 57973223
Електронна поща: dlsbalchik@gmail.com
Факс: +359 57972039
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dlsbalchik.sidp.bg/

Адрес на профила на купувача: http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ловно и горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ДЛС Балчик“

II.1.2)Основен CPV код
34913000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП „ДЛС Балчик“ при „СИДП“ ДП Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията.

Срок на договора — 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25 000,00 BGN без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените 2 основания. Сключването на договор не обвързва възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34913000
34300000
34312000
34320000
34322000
34411000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

„Ремонтна работилница“, находяща се в гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 81, общ. Балчик, обл. Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП „ДЛС Балчик“ при „СИДП“ ДП Шумен за МПС — марка ВАЗ Нива 21213, Нива 21214, УАЗ 3303, УАЗ 2206, УАЗ Хънтър 31514, Тойота HILUX, Ван Санг Йонг Родиус, Опел Инсигния, Сузуки Гранд Витара, Рено Рапид, Ленд Ровър Дефендър 90, мотопеди Сънсто Ерома 50 и Шенк Ги, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията. Изисквания при изпълнение на поръчката: резервните части, предмет на доставката, трябва да са фабрично нови, неупотребявани, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, съответстващи на изискванията на производителя на посочените МПС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Стойността на доставката се заплаща в BGN по банков път в 15 (петнадесет) дневен срок след издаване и представяне на фактура. Фактура се издава след подписване от възложителя на двустранен приемо-предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ) за извършената доставка.

Финансиране от стопанската дейност на стопанството.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да има изпълнена най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (2016, 2017, 2018 г.). Под дейност с предмет, „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира извършване на доставка на резервни части за МПС. „Изпълнена“ е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнена най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (2016, 2017, 2018 г.). Под дейност с предмет, „идентичен или сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира извършване на доставка на резервни части за МПС. „Изпълнена“ е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието си с горното изискване, като попълват част ІV, б. „В“, т. 1б на ЕЕДОП, като посочат доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително стойностите, датите и получателите. Доказва се с удостоверение, издадено от получателя или друг документ, доказващ доставката или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може по всяко време след отварянето на офертите да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, включително и за тази по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изисквания, на които следва да отговарят участниците, са посочени в документацията, неразделна част от поръчката.

Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника:

— банкова гаранция в полза на ТП „ДЛС Балчик“,

— парична сума, вносима по сметка на ТП „ДЛС Балчик“, IBAN IBAN: BG17UNCR75271044289715, BIC: UNCRBGSF, при банка: „Уникредит Булбанк“ АД, или

— застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето, ползващо лице по тази застраховка. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТП „ДЛС Балчик“, гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 9, ет. 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените в срок оферти се отварят в публично заседание от нарочно назначена комисия на възложителя. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, техни пълномощници и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2020 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От процедурата се отстранява:

1. Участник, в случаите по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Информацията, относно липсата или наличието на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се декларира чрез попълване на съответната информация в ЕЕДОП, част III, раздел А, Б, В и Г;

2. Участник, за когото е приложима забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮЛДРСТЛТДС. Участникът декларира наличието/липсата на посочените обстоятелства като попълва образец на ЕЕДОП, част III, раздел Г;

3. Участници, които са свързани лица по смисъла на §1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК. Участникът декларира наличие/липса на посочените обстоятелства като попълва образец на ЕЕДОП, част III, раздел Г;

4. Участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия или не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП;

5. Участник, който не отговаря на критериите за подбор;

6. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69, от ЗПКОНПИ — декларира в ЕЕДОП;

7. Отстранява се участник, който участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и представя самостоятелна оферта;

8. Отстранява се участник, който участва в 2 или повече обединения, които са участници по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи:

а) документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в размер и при обявените условия (оригинал);

б) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП — удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“;

в) регистрация по Булстат, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице;

г) доказателства за изпълнена доставка с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата — под формата на удостоверение или друго доказателство за изпълнена дейност, издадено от получателя или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката.

Допълнителна информация по чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят уведомява всички заинтересовани лица, че действията на комисията ще се извършват в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП (отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от:

1.изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата;

2. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

3. получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/06/2019