Строителство - 282805-2021

04/06/2021    S107

България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2021/S 107-282805

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 833066300
Пощенски адрес: ул. „Хр. Ботев“ № 62
Град: Стара Загора
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6000
Държава: България
Лице за контакт: Пламен Вълков
Електронна поща: pvulkov@wik-stz.com
Телефон: +359 42601476
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://wik-stz.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21318
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/139769
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/139769
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево...

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Наименование:: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево - Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр.Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево

Предметът на настоящата поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти, както следва: обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево и обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 053 130.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Общ. Раднево, гр.Раднево, с. Ковач и с. Знаменосец. Някои от дейностите могат да се извършват в офис на изп-ля или на др.място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на дейността.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево, включва;

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – 2 258 м;

 Обсадни тръби – 50 м;

 Шахта водомер с логер – 1 брой;

 Настилки.

Обектът е втора категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево, включва;

 Реконструкция на довеждащ водопровод – 3 747 м;

 Обсадни тръби – 46 м;

 Шахта водомер с логер – 3 броя.

Обектът е първа категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 053 130.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/11/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на поръчката е свързано с проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Стара Загора, който се осъществява с финанс. подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по процедура № BG16M1OP002-1.016 с наименование „Изграждане на ВиК инфраструктура".

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно

Чл. 3, ал. 3 и ал. 4 ЗКС.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел „Годност“ на ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване

Документът, с който се доказва изискването, е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - строежи от четвърта група, първа категория; за повече информация: http://register.ksb.bg/. В случай че документът е наличен в безплатен публичен регистър, Възложителят не изисква представянето му преди сключване на договора за обществена поръчка.

В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. и 2. Възл-лят поставя изискв. за налич. на мин. оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането и относно строителството съгл. ч. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за дейността проектиране. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 и/или 3 и/или 4 от ЗОП - един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване: 1. удостоверения от банки; 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Възл-т поставя изискв. съгл. чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП за налич. на застраховка Проф. отгов. в проектирането и в строителството. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката на вида строежи). При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана /валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът за последните три приключили финансови години (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно проектирането, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на проектирането и авторския надзор, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на проектирането и авторския надзор, равняващи се на минимум 53 085,77 лв. без ДДС.

Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от проектиране и авторски надзор за строителството и/или основния ремонт и/или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1. се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. Участникът за последните три приключили финансови години (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката относно строителството, изчислен на база годишните обороти - минимум 50 % от прогнозната стойност на строителството, равняващ се на минимум 1 794 072.18 лева без ДДС.

Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от строителството и/или основния ремонт и/или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2 се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 2 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, първа категория строежи) или еквивалентна. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява проектирането / строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3 се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. и 2. Възл-лят поставя изискв. за налич. на опит съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "а" и „б“ от ЗОП. 1.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване: Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документ, доказващ извършената услуга. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за строителство с предмет, идентичен или сходен с това на поръчката.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказване на посоченото изискване - Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Възл-лят поставя изискв. за налич. на персонал и/или ръководен състав с определена профес. компетентност за изпълнение на поръчката съгл. чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за професионалната компетентност на предложения екип.При участие на обединение, което не е юридическо лице съотв. информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители. Доказв. на посоченото изискв. - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6, от ЗОП: списък на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Докум. се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност - услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „дейности - услуги с предмет сходен с този на поръчката” се считат проектантски дейности за изработване на инвестиционен/нни проект/и във фаза технически и/или работен проект за строителството и/или основния ремонт и/или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълнените услуги.

2. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под строителство, сходно с предмета на поръчката, се разбира: строителството и/или основния ремонт /или реконструкцията на ВиК мрежи като елемент на техническата инфраструктура. Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1 и 2. се прилага за обединението като цяло.При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 1 и 2. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3.Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за това като минимум както следва: Екип за изпълнение на СМР: 1. Ръководител на екипа; 2. Технически ръководител: изискване за лицата по т. 1 и 2: висше образ. с квал-я „строит. инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита проф. квал-я в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чужд. лица – екв. образ. и квалиф-я, когато са придобити в чужбина; 3. Експерт ЗБУТ - налич. на валидно удостоверение/сертификат за завършено обуч. за длъжн. лице по безопасност и здраве или екв.; 4. Експерт Контрол на качеството - наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обуч. в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания по ЗУТ или екв. Допълн. изиск-я към експерти 1 до 4 вкл.: Съотв. експерт да е участвал при изпълнението на 1 строителство на позицията (или екв. позиция), за която е предложен в настоящата поръчка. Екип за израб. на инвестиц. проект фаза „Работен проект” и осъщ. на авторски надзор по време на строителството: 5. Проектант по част „ВиК“; 6. Проектант по част „Геодезическа“; 7. Проектант по част „Пож. безоп.“; 8. Проектант по част „ПБезоп. и Здраве“; 9. Проектант по част „ПУСО“; 10. Проектант по част "Хидрогеология": изискване за лицата по т. 5 - 10 вкл.: налич. на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспос. по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиц. проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законод. на държавата, в която са установени.Допълн. изискв-я към експерти от 5 до 10 вкл.: Съотв. експерт да притежава специф. опит за изпълнено мин. 1 проектиране за частта на инвестиц. проект, за която е предложен в настоящата поръчка. Един експерт може да съвместява повече от една позиция (от 5 до 10 вкл.) в случай, че той отговаря на посочените за съответната позиция изисквания.

За чуждестранните лица се приемат еквивалентни документи, които се следват според законодателството на държавата, където са установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 3.се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т. 3. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участник в процедурата може да бъде всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държ-та, в която то е установено. Отстранява се уч-ник, за който е налице което и да е от обст-вата по чл. 54, ал.1, т.1-7 и чл. 55, ал.1, т.1 - 5 от ЗОП (т.2: лишен е от правото да упражнява проектиране или строителство) и за когото са налице следните специф. национ. основания за отстраняване: налич. на обст-ва съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен изключението по чл.4 от същия закон; налич. на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП; налич. на обст-тва по чл. 69 от ЗПКОНПИ;за извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, за прест-я по чл. 194 — 208, чл. 21За -217, чл. 219-252 и чл. 254а - 260 НК съгл. чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП; нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора.

С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 10 % от стойността на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията ще се извършват съгласно клаузите на проекта на договор.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата в която са установени.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/07/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/07/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2021