Строителство - 283176-2016

Компактен изглед

13/08/2016    S156    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Добрич: Строителни и монтажни работи

2016/S 156-283176

Община град Добрич, 000852932, ул. „България“ № 12, Община град Добрич, На вниманието на: инж. Даниела Милкова, Силвия Енчева и Николай Великов, Добрич 9300, България. Телефон: +359 58600001. Факс: +359 58600166. Адрес за електронна поща: dobrich@dobrich.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 19.4.2016, 2016/S 076-133201)

Относно:
CPV:45000000, 71320000

Строителни и монтажни работи

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Вместо: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

29.6.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

29.6.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

30.6.2016 (14:00)

Да се чете: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

12.8.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

12.8.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

15.8.2016 (10:00)

Друга допълнителна информация

Срещу отговор на получено запитване по обществената поръчка е постъпила жалба от страна на „Калинов Строй“ ЕООД, град София, с която е поискана и временна мярка „спиране на процедурата“. Община град Добрич е предприела всички законови действия, като изцяло законосъобразно се е съобразила с императивната разпоредба на чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, съгласно която възложителят е длъжен да спре процедурата за възлагане на обществената поръчка. На 28.6.2016 г. Община град Добрич е изпратила информация до АОП за спиране на цялата процедура, която в същия ден е публикувана на страницата АОП и на Профила на купувача. С Определение № 480-19.07.2016 г. на Комисия за защита на конкуренцията по преписка КЗК — 390/2016 г., КЗК оставя без уважение искането за налагане на временна мярка по Жалба по ЗОП № ВХР-1128-14.06.2016 от „Калинов Строй“ ЕООД град София, като същото е публикувано и общо достъпно на официалния сайт на Комисията. На 27.7.2016 г. КЗК е уведомила Община град Добрич, че срещу Определението на КЗК няма постъпила жалба, и следователно същото е влязло в сила.