Tjänster - 283602-2014

Visa förkortad version

20/08/2014    S158    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Synergier mellan den civila marknaden och försvarsmarknaden för IT-säkerhet – SMART 2014/0059

2014/S 158-283602

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, enhet H4 – Tillit och säkerhet
Postadress: BU 31, kontor 04/003
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Jakub Boratynski, enhetschef
E-post: cnect-h4@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969452
Fax: +32 22967244

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=598

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: kommunikationsnät, innehåll och teknik.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Synergier mellan den civila marknaden och försvarsmarknaden för IT-säkerhet – SMART 2014/0059
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 11: Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: uppdragstagarens lokaler.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Genom undersökningen ska följande frågor besvaras: Vilka är kraven för IT-säkerhet inom försvarssektorn? På vilket sätt är de beroende av civila leverantörer, tjänster eller infrastrukturer? Vad är den förväntade marknaden och dess storlek? Vilken IKT-teknik kan utvecklas gemensamt?
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79419000, 73200000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Högsta värde: 200 000 EUR.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 10 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Se förfrågningsunderlaget.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se förfrågningsunderlaget.
Eventuella minimistandardnivåer: Se förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se förfrågningsunderlaget.
Eventuella minimistandardnivåer:
Se förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
SMART 2014/0059.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Förhandsmeddelande

Meddelandenummer i EUT: 2013/S 252-441252 av den 31.12.2013

IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
26.9.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 3.10.2014 - 10:00

Plats:

BU 31 (kontor 06/066).

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppnandet. Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppnandet ska meddela detta till Jakub Boratynski via e-post (jakub.boratynski@ec.europa.eu), fax (+32 22967244) eller brev minst 48 timmar i förväg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Ange vilket/vilka projekt och/eller program: Horisont 2020 – EU:s program för forskning och innovation.
VI.3)Kompletterande information
Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under upphandlingsförfarandet.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: BU 31, kontor 04/003
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: cnect-h4@ec.europa.eu
Telefon: +32 22969452
Fax: +32 22967244
Internetadress: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
8.8.2014