Услуги - 284346-2015

Компактен изглед

12/08/2015    S154

България-София: Печатни и други, свързани с печата услуги

2015/S 154-284346

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Правна
На вниманието на: Кирилка Георгиева
Адрес за електронна поща: k.georgieva@nra.bg
Телефон: +359 298593191

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=305

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Отпечатване на материали, свързани с рекламни, информационни и данъчно-осигурителни кампании, провеждани от Националната агенция за приходите.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
Гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52.

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Услугата включва отпечатването на различни видове материали за рекламни, информационни или данъчно-осигурителни кампании на НАП (плакати, стикери, брошури, дипляни, сборници и др.), с ориентировъчен брой над 1 000 000 бр.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 61 000 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79800000 Печатни и други, свързани с печата услуги

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Конкретните условия ще се регламентират в документацията за участие и договора за възлагане на всяка отделна обществена поръчка.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg;

Законодателство в областта на опазването на околната среда http://www.moew.government.bg/;

Закрила на заетостта и условия на труд http://www.mlsp.government.bg; http://www.gli.government.bg/;

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.8.2015