Teenused - 285177-2015

Kuva koondatud vaade

13/08/2015    S155

Belgia-Brüssel: 15.CAT.OP.095 – veealuste sihtmärkide laseri abil tuvastamine ekstreemlitoraalvööndis

2015/S 155-285177

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Kaitseagentuur (EDA)
Postiaadress: rue des Drapiers 17–23
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia
Kontaktisik: lepingute üksus
E-post: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.eda.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=956

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Riigikaitse
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
15.CAT.OP.095 – veealuste sihtmärkide laseri abil tuvastamine ekstreemlitoraalvööndis
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: lepingu täitmise koht: töövõtja ruumid;
tarnekoht: Euroopa Kaitseagentuuri ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Kõnealuse lepingu erieesmärk on koostada ekstreemlitoraalvööndis veealuste sihtmärkide tuvastamiseks lasertehnoloogia rakendatavuse ja kasutamise kõikehõlmav analüüs.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused, 73112000 Mereuuringute teenused, 73210000 Uurimise nõustamisteenused, 73410000 Sõjaväe teadusuuringud ja tehnoloogia

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 200 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 12 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:

Vt pakkumisdokumente, mis on avaldatud veebisaidil e-tendering järgmisel aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=956

III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:

Vt pakkumisdokumente, mis on avaldatud veebisaidil e-tendering järgmisel aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=956

III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente, mis on avaldatud veebisaidil e-tendering järgmisel aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=956

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente, mis on avaldatud veebisaidil e-tendering järgmisel aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=956

III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:

vt pakkumisdokumente, mis on avaldatud veebisaidil e-tendering järgmisel aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=956

III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
15.CAT.OP.095.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
25.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
Muu: pakkumised tuleb koostada Euroopa Liidu 1 ametlikus keeles. Lepingu täitmise (ja selle tulemite koostamise) keeleks on inglise keel. Pakkujatel palutakse esitada oma tehniline pakkumine inglise keeles.
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 28.9.2015 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

EDA ruumid, rue des Drapiers 17–23, Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Osaleda soovivad ettevõtted peavad oma kavatsusest teada andma e-posti teel (aadressil procurement@eda.europa.eu) hiljemalt 48 tundi enne avamist. Selle teate peab olema allkirjastanud pakkuja volitatud ametnik ning selles peab olema märgitud pakkuja nimel pakkumiste avamisel osaleva isiku nimi.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumisdokumente saab punktis I.1 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
3.8.2015