Tjänster - 285179-2015

Visa förkortad version

13/08/2015    S155    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Italien-Parma: Inköp av tjänster avseende dokumentleverans

2015/S 155-285179

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma PR
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1029

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Inköp av tjänster avseende dokumentleverans
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 8: Forsknings- och utvecklingstjänster
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 4

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 580 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
— Tillhandahållande av en mängd olika publicerade rapporter, huvudsakligen med anknytning till vetenskapliga områden (vetenskapliga, tekniska och medicinska frågor), där en minoritet har anknytning till rättsliga/IT-relaterade/ledningsfrågor. Handlingarna kan vara följande: artiklar (från en mängd olika akademiska tidskrifter, däribland skannade handlingar från källor som bara finns i pappersformat) och bokkapitel i publicerad litteratur; artiklar och bokkapitel från sällsynta utgivare, grå litteratur såsom vetenskapliga och tekniska rapporter, konferenspublikationer, avhandlingar, Bibras toxicitetsprofiler, ISO-, UN-ISO-, UNI-EN-ISO-handlingar. Dessa handlingar ska tillhandahållas i elektroniskt format, pdf är det föredragna formatet.
— Tillhandahållande av ett webbaserat gränssnitt (som hostas genom leverantörens server) som Efsas forskarpersonal (250 personer, mer eller mindre) kan tillgå genom en personlig profil för att söka i leverantörens bibliografiska databas (som är ansluten till förläggares webbplatser och databaser) och för att beställa artiklar.
— Kundservice på hög nivå till stöd för Efsa med administrativa och tekniska frågor.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Den högsta budget som Efsa förfogar över uppgår till 500 000 EUR för inköp av handlingar och 80 000 EUR för avgifter för ett webbaserat gränssnitt och årligt underhåll/årliga justeringar.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 3
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se del 2 i förfrågningsunderlaget.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Se del 2 i förfrågningsunderlaget.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Se del 2 i förfrågningsunderlaget.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
"OC/EFSA/AMU-library/2015/01 – inköp av tjänster avseende dokumentleverans".
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
21.9.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 bemyndigad företrädare per anbudsgivare får närvara som observatör.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Utöver de anbudsgivare som är etablerade i länder som är behöriga i enlighet med de allmänna riktlinjerna för Efsas upphandlingar som finns tillgängliga på Efsas webbplats är denna anbudsinfordran öppen, utan att detta skapar något prejudikat eller medför några skyldigheter för framtiden, även för anbudsgivare från följande länder: Förenta staterna och Kanada. Det bör noteras vid tillämpningen av reglerna om tillgång till marknaden att det är det land där anbudsgivaren är etablerad som bör beaktas. När det gäller en fysisk person är det den stat där denne har sin hemvist (artikel 172 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen).
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1).

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds. En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
3.8.2015