Доставки - 286057-2023

15/05/2023    S93

България-Айтос: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2023/S 093-286057

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА АЙТОС
Национален регистрационен номер: 000056764
Пощенски адрес: ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №.3
Град: гр.Айтос
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8500
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Кирилова Димова
Електронна поща: op_aytos@abv.bg
Телефон: +359 55822670
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://aytos.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1245
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/298791
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/298791
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Айтос

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Айтос, по обособени позиции: № 1 „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; № 2 „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца”; № 3 „Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; № 4 „Доставка на пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци” № 5 „Доставка на пакетирани храни, консерви, мазнини, подправки“  

В обхвата на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти от различните групи храни за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос. Периода на доставка е 12 месеца от сключването на договора за всяка обособена позиция или до изчерпване на сумата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 809 121.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

територията на Община Айтос

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба

В обхвата на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти от различните групи храни за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос.

Периода на доставка е 12 месеца от сключването на договора за всяка обособена позиция или до изчерпване на сумата.

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт трябва бъде в срок на годност към датите на доставка не по-малък от 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Продуктите трябва да са придружени от експертен лист или сертификат/декларация за качество, сертификат за произход или друг аналогичен документ, както и да носят техническите характеристики съгласно Техническа спецификация – Раздел 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 221 019.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Актуализирането на единичните цени по време на изпълнение на договора се осъществява на всяко 1 - во число от месеците: март, юни, септември и декември. Промяната в цените на продуктите се извършва след надлежно предоставяне от страна на участника избран за изпълнител на бюлетина на САПИ ЕООД, съдържащ осреднените цени на едро без ДДС на хранителните продукти за страната, към 20-то число за месеца, предхождащ месеца на актуализация на цените и Справка с актуализираните цени.

Промяната в цените на продуктите се извършва автоматично, без подписване на допълнително споразумение по договора между страните. Процентът отстъпка, предложен за всяка обособена позиция и артикулите в нея, остава непроменен за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.

В случаите, когато срокът на договорите по обособените позиции изтече преди завършване на нова процедура и избор на нов изпълнител, то техния срок може да се удължи до сключване на договори за следващия период, при спазване на ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на мляко, млечни продукти и яйца

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

територията на Община Айтос

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко, млечни продукти и яйца

В обхвата на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти от различните групи храни за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос.

Периода на доставка е 12 месеца от сключването на договора за всяка обособена позиция или до изчерпване на сумата.

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт трябва бъде в срок на годност към датите на доставка не по-малък от 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Продуктите трябва да са придружени от експертен лист или сертификат/декларация за качество, сертификат за произход или друг аналогичен документ, както и да носят техническите характеристики съгласно Техническа спецификация – Раздел 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 192 302.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Актуализирането на единичните цени по време на изпълнение на договора се осъществява на всяко 1 - во число от месеците: март, юни, септември и декември. Промяната в цените на продуктите се извършва след надлежно предоставяне от страна на участника избран за изпълнител на бюлетина на САПИ ЕООД, съдържащ осреднените цени на едро без ДДС на хранителните продукти за страната, към 20-то число за месеца, предхождащ месеца на актуализация на цените и Справка с актуализираните цени.

Промяната в цените на продуктите се извършва автоматично, без подписване на допълнително споразумение по договора между страните. Процентът отстъпка, предложен за всяка обособена позиция и артикулите в нея, остава непроменен за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.

В случаите, когато срокът на договорите по обособените позиции изтече преди завършване на нова процедура и избор на нов изпълнител, то техния срок може да се удължи до сключване на договори за следващия период, при спазване на ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15600000 Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

територията на Община Айтос

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия

В обхвата на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти от различните групи храни за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос.

Периода на доставка е 12 месеца от сключването на договора за всяка обособена позиция или до изчерпване на сумата.

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт трябва бъде в срок на годност към датите на доставка не по-малък от 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Продуктите трябва да са придружени от експертен лист или сертификат/декларация за качество, сертификат за произход или друг аналогичен документ, както и да носят техническите характеристики съгласно Техническа спецификация – Раздел 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 059.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Актуализирането на единичните цени по време на изпълнение на договора се осъществява на всяко 1 - во число от месеците: март, юни, септември и декември. Промяната в цените на продуктите се извършва след надлежно предоставяне от страна на участника избран за изпълнител на бюлетина на САПИ ЕООД, съдържащ осреднените цени на едро без ДДС на хранителните продукти за страната, към 20-то число за месеца, предхождащ месеца на актуализация на цените и Справка с актуализираните цени.

Промяната в цените на продуктите се извършва автоматично, без подписване на допълнително споразумение по договора между страните. Процентът отстъпка, предложен за всяка обособена позиция и артикулите в нея, остава непроменен за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.

В случаите, когато срокът на договорите по обособените позиции изтече преди завършване на нова процедура и избор на нов изпълнител, то техния срок може да се удължи до сключване на договори за следващия период, при спазване на ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

територията на Община Айтос

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци

В обхвата на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти от различните групи храни за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос.

Периода на доставка е 12 месеца от сключването на договора за всяка обособена позиция или до изчерпване на сумата.

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт трябва бъде в срок на годност към датите на доставка не по-малък от 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Продуктите трябва да са придружени от експертен лист или сертификат/декларация за качество, сертификат за произход или друг аналогичен документ, както и да носят техническите характеристики съгласно Техническа спецификация – Раздел 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 236 823.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Актуализирането на единичните цени по време на изпълнение на договора се осъществява на всяко 1 - во число от месеците: март, юни, септември и декември. Промяната в цените на продуктите се извършва след надлежно предоставяне от страна на участника избран за изпълнител на бюлетина на САПИ ЕООД, съдържащ осреднените цени на едро без ДДС на хранителните продукти за страната, към 20-то число за месеца, предхождащ месеца на актуализация на цените и Справка с актуализираните цени.

Промяната в цените на продуктите се извършва автоматично, без подписване на допълнително споразумение по договора между страните. Процентът отстъпка, предложен за всяка обособена позиция и артикулите в нея, остава непроменен за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.

В случаите, когато срокът на договорите по обособените позиции изтече преди завършване на нова процедура и избор на нов изпълнител, то техния срок може да се удължи до сключване на договори за следващия период, при спазване на ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на пакетирани храни, консерви, мазнини, подправки

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

територията на Община Айтос

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на пакетирани храни, консерви, мазнини, подправки

В обхвата на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти от различните групи храни за нуждите на ОЦСЗУ и на кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос.

Периода на доставка е 12 месеца от сключването на договора за всяка обособена позиция или до изчерпване на сумата.

Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт трябва бъде в срок на годност към датите на доставка не по-малък от 75 % от общия срок на годност, обявен от производителя. Продуктите трябва да са придружени от експертен лист или сертификат/декларация за качество, сертификат за произход или друг аналогичен документ, както и да носят техническите характеристики съгласно Техническа спецификация – Раздел 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75 918.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Актуализирането на единичните цени по време на изпълнение на договора се осъществява на всяко 1 - во число от месеците: март, юни, септември и декември. Промяната в цените на продуктите се извършва след надлежно предоставяне от страна на участника избран за изпълнител на бюлетина на САПИ ЕООД, съдържащ осреднените цени на едро без ДДС на хранителните продукти за страната, към 20-то число за месеца, предхождащ месеца на актуализация на цените и Справка с актуализираните цени.

Промяната в цените на продуктите се извършва автоматично, без подписване на допълнително споразумение по договора между страните. Процентът отстъпка, предложен за всяка обособена позиция и артикулите в нея, остава непроменен за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.

В случаите, когато срокът на договорите по обособените позиции изтече преди завършване на нова процедура и избор на нов изпълнител, то техния срок може да се удължи до сключване на договори за следващия период, при спазване на ограничението на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да разполага с минимум един обект за производство и/или търговия с храни регистриран по реда по чл. 23 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка – доставка на хранителни продукти, с обхват на регистрацията включващ всички хранителни продукти по групата/ите храни от съответната обособена позиция или ако участникът е чуждестранно лице-обект с аналогична регистрация, респективно вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Забележка: При участие в повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, включени в обособените позиции, за които се подава оферта. Обектът може да бъде един, но с регистрация за производство и/или търговия с различните групи хранителни продукти, включени в обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава оферта.

Обособена позиция № 1 „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „в“ и „г“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 2 „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „а“ и „д“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 3 „Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „ж“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 4 „Доставка на пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „к“ и „л“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 5 „Доставка на пакетирани храни, консерви, мазнини, подправки“ - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „е“, „и“, „м“, „н“, „о“, „х“, „ц“ и „ю“ от ДР на ЗХ

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, за поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение, като посочва минимум: номер на удостоверението за регистрация на обект/помещение за производство и/или търговия с храни, с който разполага участника, съгласно чл. 23 от Закона за храните, издадено от БАБХ и/или РЗИ или други действащи еквивалентни разрешителни, издател, валидност и обхват на регистрацията (групата храни).

Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави заверено копие на удостоверение за регистрация на обект/помещение за производство и/или търговия с храни, с който разполага участника, съгласно чл. 23 от Закона за храните, издадено от БАБХ и/или РЗИ или други действащи еквивалентни разрешителни.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата най-малко една дейност, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. *Под дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти от групите храни, съгласно обособената позиция (независимо от обема).

Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участниците следва да докажат доставки на хранителни продукти от групите храни, съгласно всяка обособена позиция (независимо от обема):

Обособена позиция № 1 „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „в“ и „г“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 2 „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „а“ и „д“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 3 „Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „ж“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 4 „Доставка на пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци” - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „к“ и „л“ от ДР на ЗХ

Обособена позиция № 5 „Доставка на пакетирани храни, консерви, мазнини, подправки“ - група храни, съгласно § 1, т. 4, б. „е“, „и“, „м“, „н“, „о“, „х“, „ц“ и „ю“ от ДР на ЗХ

*Изискването за подбор може да бъде доказано и с повече от един договор!

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за доставки: извършени доставки/дейности от конкретния вид.

Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

2. Участникът в процедурата следва да разполага с внедрена система за анализ на управление на безопасността на храните (НАССР) EN ISO 22000:2018 или еквивалент.

Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, като се посочва номер, валидност, обхват, издател на сертификата.

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При подписване на договор, участникът избран за изпълнител представя копие на сертификата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките се извършват въз основа на направена заявка. Периодичността на извършване на доставките е както следва:

По Позиция № 1 се извършват всеки понеделник от 09:00 до 10:00 часа;

По Позиция № 2 се извършват всеки понеделник и четвъртък от 09:00 до 10:00 часа;

По Позиция № 3 се извършват ежедневно от 06:30 до 7:00 часа;

По Позиция № 4 се извършват всеки понеделник и четвъртък от 10:00 до 11:00 часа;

По Позиция № 5 се извършват всеки понеделник или вторник от 10:30 до 12:00 часа;

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/06/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 2% (две на сто) от стойността му (прогнозната стойност на конкретната обособена позиция).

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023