Доставки - 286059-2023

15/05/2023    S93

България-Раднево: Грейдери за разстилане на материали и за профилиране на повърхности

2023/S 093-286059

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД
Национален регистрационен номер: 833017552
Пощенски адрес: ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 13
Град: гр. Раднево
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Иванова Георгиева
Електронна поща: k-georgieva@marica-iztok.com
Телефон: +359 41783305-4248
Факс: +359 41783363
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.marica-iztok.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/10687
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/280342
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/280342
I.6)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на автогрейдер на колесен ход.

Референтен номер: 11/2023 г.
II.1.2)Основен CPV код
43220000 Грейдери за разстилане на материали и за профилиране на повърхности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

​​​​​​Доставка чрез покупка на автогрейдер на колесен ход, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката.

Количество: 3 броя автогрейдер на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените автогрейдери.

За времето на гаранционния срок на доставените автогрейдери, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно предписанията на завода-производител и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

Всички изисквания и условия на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация на поръчката и документацията за участие.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 192 700.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

Доставка: DDP склад №1007 в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, Инкотермс 2020 . Гаранционно поддържане: по

местобазиране на машините – рудник „Трояново-1“, „Трояново-север" или "Трояново-3".

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

​​​​​​Доставка чрез покупка на автогрейдер на колесен ход, с технически характеристики, оборудване и окомплектовка, посочени в техническата спецификация на поръчката.

Количество: 3 броя автогрейдер на колесен ход. Предметът на настоящата поръчка включва и гаранционно поддържане (техническо обслужване) на доставените автогрейдери.

За времето на гаранционния срок на доставените автогрейдери, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (техническо обслужване), съгласно предписанията на завода-производител и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

Всички изисквания и условия на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация на поръчката и документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 192 700.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В случай, че участник предложи гаранционен срок на автогрейдерите по-голям от 12 месеца, общият срок за изпълнение на договора се увеличава.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма изисквания.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен предвидената в чл. 56, ал. 5 от ЗОП забрана за използване на посочената възможност. Участниците декларират обстоятелствата в ЕЕДОП.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5% от общата стойност на договора, който ще се сключи, без ДДС, от които: гаранция, обезпечаваща изпълнението на доставката на машините, в размер на 3% от стойността му; гаранция, обезпечаваща гаранционната отговорност на Изпълнителя по време на действие на гаранционния срок и гаранционното поддържане на машините, в размер на 2% от стойността му; Представят се преди подписване на договор в една от следните форми, по избор на изпълнителя: парична сума; банкова гаранция, застраховка. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева: BIC: CECBBGSF; IBAN: BG25 CECB 9790 1019 1248 01; банка: ЦКБ АД; или банкова сметка в евро: BIC: STSABGSF; IBAN: BG 58 STSA 9300 1527 4699 77; банка Банка ДСК. Условията на застраховката и банковата гаранция, обезпечаващи изпълнението на договора, са съгласно документацията за участие. Образецът на банкова гаранция е препоръчителен.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Източник на финансиране - собствени средства.

1. Дължимата от Възложителя сума за доставка на машините се заплаща по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

2. Възложителят заплаща дължимата сума за гаранционно поддържане по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на съответното гаранционно поддържане на съответната машина, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършено гаранционно поддържане.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице преди сключване на договор, в случай, че за изпълнител на обществената поръчка бъде определено обединение, което не е юридическо лице.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 12/01/2024
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Специфични национални основания за отстраняване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

– обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участниците декларират обстоятелствата в ЕЕДОП.

2. Съгласно чл. 5к, пар. 1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014г., считано от 09.04.2022г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или

в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б).

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента. Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки. В тази връзка участниците декларират обстоятелствата в приложената декларация и представят същата с ЕЕДОП.

3. Изисквания и условия на Възложителя относно предложението за изпълнение на поръчката. Документи, които участникът следва да представи за доказване съответствието си с изискванията на Възложителя: подробно описани в т. 1.6 на Документацията за участие.

4. Оглед: Всеки участник може да извърши оглед за запознаване с реалните условия на Възложителя. Огледът ще се извърши два последователни работни дни, както следва: 29.05.2023 г. и 30.05.2023 г. Представители на участниците следва да се явят в 09:00 часа пред входа на Административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД – гр. Раднево 6260, ул. „Георги Димитров“ №13 на посочените дати. Огледът не е задължителен.

Лица за контакт за извършване на огледа: съгласно т. 1.7 на Документацията за участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Мини Марица-изток ЕАД
Пощенски адрес: ул. Георги Димитров №13
Град: Раднево
Пощенски код: 6260
Държава: България
Електронна поща: maria.kumanova@marica-iztok.com
Телефон: +359 41783305-4664
Факс: +359 41783363
Интернет адрес: https://www.marica-iztok.com/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023