Доставки - 286207-2023

15/05/2023    S93

България-Габрово: Измервателни уреди

2023/S 093-286207

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО
Национален регистрационен номер: 000210319
Пощенски адрес: ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР №.4
Град: гр.Габрово
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Руменова Христова
Електронна поща: mhristova@tugab.bg
Телефон: +359 66827286
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.tugab.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18378
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/299983
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/299983
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на фотоприемник за лаборатория С7.4 „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии» по договор № BG05M2OP001-1.002-0023

II.1.2)Основен CPV код
38550000 Измервателни уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението включва:

Доставка на оборудването на адрес на възложителя.

Гаранционно обслужване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението включва:

1) Доставка на оборудването на адрес на възложителя.

2) Гаранционно обслужване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили доставка с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставка с предмет и обем „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира:

доставка на минимум един брой лабораторна измервателна апаратура за светлотехнически измервания.

Данните относно минималното изискване по т.1. се попълват в предвидената част на ЕЕДОП – част ІV „Критерии за подбор“, буква «В».

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни др. условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол., соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; е свързано лице с др. участник в процедурата; е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ, продължава в раздел VI.3 допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/09/2023
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2023
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

наличие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на договора.

ВАЖНО! Обществената поръчка се обявява на основание чл.114 от ЗОП, като възложителят ще сключи договор с избрания изпълнител, но ако към този момент не е осигурено финансиране по проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", изпълнението ще се отложи до осигуряване на същото.

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл.104, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.61 от ППЗОП, като председателят на комисията ще декриптира офертите, подадени през Платформата и ще отвори ценовите предложения заедно с документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023