Доставки - 286225-2023

15/05/2023    S93

България-Варна: Фармацевтични продукти

2023/S 093-286225

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД
Национален регистрационен номер: 000090154
Пощенски адрес: бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №100
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9010
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Стойкова
Електронна поща: sbalozvarna_zop@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://varnaoncology.org/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12765
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/298727
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/298727
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"ЕООД по осем обособени позиции"

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на лекарствени продукти. В Техническата спецификация (Приложение 1), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяко едно лекарство.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 175 744.60 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Alpelisib-150mg"

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Alpelisib-150mg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 617 313.45 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Alpelisib-200mg"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Alpelisib-200mg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 078 401.30 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Alpelisib-250mg"

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Alpelisib-250mg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 626 776.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Trastuzumab deruxtecan"

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Trastuzumab deruxtecan

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 520 639.95 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Sotorasib"

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Sotorasib

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 019 616.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Tucatinib-50mg"

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Tucatinib-50mg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 340 580.85 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Tucatinib-150mg"

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Tucatinib-150mg

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 046 680.56 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на Pralsetinib"

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Pralsetinib

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 925 736.48 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице потребност от продължаване на доставките.

Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват в следното:

1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок;

2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на договора;

4. При активиране клаузата, изпълнителят се задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора, в случай че при сключването на договора, гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно:

 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава членка или трета страна;

 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

 е установено, че

 е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал.1, чл.62, ал.1 или ал.3, чл. 63, ал.1 или ал.2, чл118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.254 и чл.301-305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Информацията относно липсата или наличието на основания за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП, част ІІІ.

Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП са:

 представляващите по регистрация

 членовете на управителни и надзорни органи, съгласно документа за регистрация. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

 представляващите по пълномощие - когато кандидатът или участникът/член на управителен или контролен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

Участникът следва да притежава документи, удостоверяващи правото му за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ, по реда на чл. 202, във връзка с чл. 195 от ЗЛПХМ; или правото му да произвежда съответния лекарствен продукт /в приложимите случаи/ и правото му за търговия с наркотични вещества за болнична употреба, съгласно чл.32 от ЗКНВП /в приложимите случаи/.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към технически и професионални способности на участниците.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/06/2023
Местно време: 12:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

май 2025г.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023