Доставки - 286415-2023

15/05/2023    S93

България-Добрич: Фармацевтични продукти

2023/S 093-286415

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД
Национален регистрационен номер: 124141302
Пощенски адрес: ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 24
Град: гр. Добрич
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Ивелина Валентинова Александрова
Електронна поща: ivelina_aleksandrova_@abv.bg
Телефон: +359 889412147
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-dobrich.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/25861
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/298751
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/298751
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Лечебно заведение - търговско дружество по чл.37от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД;  в три обособени позиции подробно описани в техническа спецификация. 

Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа;

Обособена позиция  № 2 Лекарствени продукти опиати;

Обособена позиция № 3 Лекарствени продукти за отделение по медицинска онкология.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 502 867.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Основно място на изпълнение:

„Болнична аптека” при „МБАЛ - Добрич” АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа, подробно описани в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 176 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствени продукти опиати

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Основно място на изпълнение:

„Болнична аптека” при „МБАЛ - Добрич” АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Лекарствени продукти опиати, подробно описани в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 73 045.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствени продукти за отделение по медицинска онкология

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Основно място на изпълнение:

„Болнична аптека” при „МБАЛ - Добрич” АД.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Лекарствени продукти за отделение по медицинска онкология, подробно описани в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 253 622.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът трябва да е регистриран и да притежава разрешително/лиценз за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) и/или за търговия на едро, с лекарствени продукти или да притежава разрешение за внос издадено по реда на ЗЛПХМ.

За чуждестранните лица валидно - разрешение на търговия или производство; лицензия издадени от Европейската агенция по лекарствата или регулаторен орган на съответната държава членка съгласно чл. 195 от ЗЛПХМ. Обхватът на съответното разрешение трябва да съответства на предмета на поръчката, съответно за обособената позиция и номенклатурата за която се участва.

Деклариране: Участниците попълват част IV, буква „А” от ЕЕДОП, като посочат органа, който е издал документа/разрешението, обхвата на документа, дата на издаване и срок на валидност.

Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с валидно Разрешително за производство и/или за/търговия на едро/или внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ /чл.195 и чл.196 от ЗЛПХМ - заверено копие/или еквивалент.

2. Участниците, участващи за обособени позиции и номенклатури, които са лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества съгласно Списък II и Списък III по чл.3, ал.2, т.2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, следва да притежават валидна лицензия, издадена по реда на чл. 32 от същия закон. Лицензията трябва да бъде със срок, не по - кратък от срока на договора. В случай, че срокът на валидността на лиценза изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът следва да представи декларация в свободен текст, в която да декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще поднови лиценза със срок на валидност не по-кратък от срока на договора. Чуждестранните лица – изпълнители следва да представят документ за вписване в аналогични регистри на посочените в предходните точки съгласно законодателството на държавата-членка, в която са регистрирани.

Деклариране: Участниците попълват част IV, буква „А” от ЕЕДОП, като посочат органа, който е издал документа, обхвата на документа, дата на издаване и срок на валидност.

Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със заверено копие на валиден лиценз за търговия на едро с наркотични вещества за медицински цели, в случай, че участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества/или еквивалент.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка.

- сертификат за качество на името на участника / ISO или еквивалент/.

При подаване на оферта участниците само посочват/декларират съответствието си с изискването като попълват данни (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в предложения към документацията за обществена поръчка образец –еЕЕДОП (част IV, раздел Г).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата в която то е установено.

За повече инф. виж документацията за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2023
Местно време: 12:05
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

05. 2024 г.

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023