Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 286750-2021

08/06/2021    S109

България-София: Химически продукти

2021/S 109-286750

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Институт по физикохимия
Национален регистрационен номер: 000663764
Пощенски адрес: ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Драгомир Младенов Тачев
Електронна поща: dtachev@ipc.bas.bg
Телефон: +359 884252409
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/140267
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/140267
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна и научноизследователска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на общи химикали, раз-ли, спец. х-ли, био-орган. вещ-ва, лаб. конс., спец. конс., електр.с-ми, съвм. със спектроелектр. имични клетки и дър-ли на „Метром/Дропсенс“, конс. и за металографска лаборатория

II.1.2)Основен CPV код
24000000 Химически продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

1. Предметът на поръчката предвижда еднократна доставка на общи химикали, разтворители, специални химикали, биоорганични вещества, лабораторни консумативи, специални консумативи, доставка на електродни системи, съвместими със спектроелектрохимични клетки и държатели на фирма „Метром/Дропсенс“, и консумативи за металографска лаборатория.

Поръчката е разделена на 7 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1 с предмет „Общи химикали и разтворители“,

— обособена позиция 2 с предмет „Специални химикали“,

— обособена позиция 3 с предмет „Биоорганични вещества“,

— обособена позиция 4 с предмет „Лабораторни консумативи“,

— обособена позиция 5 с предмет „Специални консумативи“,

— обособена позиция 6 с предмет „Електродни системи, съвместими със спектроелектрохимични клетки и държатели на фирма „Метром/Дропсенс“,

— обособена позиция 7 с предмет „Консумативи за металографска лаборатория“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 678.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Общи химикали и разтворители

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 54 вида общи химикали и разтворители, посочени в техническата спецификация, амониев сулфат, амониев хлорид, амоняк, ацетон, борна киселина, буфорен разтвор за pH, винена киселина, водороден прекис, глицерин, етилов алкохол, железен (II) сулфат хептахидрат, калаен (II) хлорид дихидрат, калиево-натриев тартарат тетрахидрат, кобалтов (II) сулфат хептахидрат, комплексон III, лимонена киселина монохидрат, меден (I) оксид наносфери (Cu2O), меден (II) сулфат пентахидрат, чза, млечна киселина, натриев ацетат трихидрат, натриев лаурил сулфат, натриев молибдат дихидрат, натриев тиосулфат, натриев триполиф, натриев хипофосфит, натриев хипофосфит монохидрат, натриева основа, натриева основа перли, натриева сол на алгиновата киселина от кафяви водорасли, натриева сол на алгиновата киселина от кафяви водорасли, никелов (II) сулфат хексахидрат, никелов (II) сулфат хексахидрат, никелов (II) хлорид хексахидрат, оксалова киселина дихидрат, оцетна киселина, полиетиленимин, солна киселина, спирт, спирт за горене, сребърен нитрат, тринатриев цитрат 5, 5-хидрат, формалин, хлороформ, хромен(VI) окси, хромен(ІІІ) нитрат нонахидрат, цериев нитрат хексахидрат, цериев сулфат хидрат — Ce(SO4)2.xH2O, цериев хлорид хептахидрат, цинков сулфат хептахидрат, циркониев дихлорид оксид октахидрат

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 150.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специални химикали

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 15 вида специални химикали, посочени в техническата спецификация, като: абсолютен алкохол (Ethanol Puriss. p.a., Absolute), борна киселина (H3BO3), златен (III) хлорид трихидрат, калиев формиат, калиев хлорид, натриев хидроксид (NaOH), натриев хлорид, оцетна киселина (CH3COOH), паладиев сулфат, рутениев хлорид, сярна киселина, фосфорна киселина (H3PO4), хлороплатинова киселина хидрат

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 152.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Биоорганични вещества

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 10 вида биоорганични вещества, посочени в техническата спецификация, като: Egg PC (L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken)), powder, Aminopeptidase N (CD13), Human Serum, Aminopeptidase N, Rat, овомукоид (трипсинов инхибитор) от белтък на яйце, хондроитин сулфат А натриева сол от телешка трахея, фосфатен буфер (Phosphate Buffered Saline/PBS), колагеназа MMP-1 human, колагеназа MMP-2 human, палмитинова киселина, декстран от Leuconostoc mesenteroides

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 652.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лабораторни консумативи

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24900000 Фини и различни видове химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 31 вида лабораторни консумативи, посочени в техническата спецификация, като: бехерова чаша, бюрета Мор, електронен таймер, калцуни за еднократна употреба, маса подвижна, нитрилни ръкавици, размер L, М, S, парафилм, пипета „Пастьор“, пликове с цип, нитрилни ръкавици, размери S, L, М, сравнителен електрод, статив метален, сушилник за лабораторна стъклария, термометър живачен, типчета за пипета 0,5—5 ml, типчета за пипета 10 ml, типчета за пипета 2-200 микролитра, типчета за пипета 50—1000 микролитра, универсален държател с муфа, филтърна хартия

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 595.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Специални консумативи

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24900000 Фини и различни видове химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 2 вида консумативи, посочени в техническата спецификация, като: кювети за РАТ, батерия за автоматична пипета Eppendorf Research pro (50—100μl)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 910.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Електродни системи, съвместими със спектроелектрохимични клетки и държатели на фирма „Метром/Дропсенс“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 8 вида номенклатурни единици, посочени в техническата спецификация, като: РЕ:Au; ПЕ:Au; СЕ:Ag, РЕ:Pt; ПЕ:Pt; СЕ:Ag, РЕ:въглерод; ПЕ:въглерод; СЕ:Ag, РЕ:мезопорест въглерод C/Ag, ре:въглерод, покрит с въглеродни нановлакна; ПЕ:въглерод; СЕ:Ag, РЕ: въглерод покрит с карбоксилно функционализирани въглеродни нанотръбички ПЕ:въглерод; СЕ:Ag, РЕ: въглерод покрит с карбоксилно функционализирани въглеродни нанотръбички с единични стени, т.н. single walled carbon nanotubes; пе:въглерод; СЕ:Ag, сравнителен Ag/AgCl електрод

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 161.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за металографска лаборатория

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24000000 Химически продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, ет. 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са 36 номенклатурни единици, посочени в техническата спецификация, като: диамантен диск, режещ диск CBN, Корундов режещ диск, антикорозионна и охлаждаща течност, филтър за охлаждаща течност, шкурка за шлифоване P320, с адхезивен гръб, шкурка за шлифоване P500, с адхезивен гръб, шкурка за шлифоване P800, с адхезивен гръб, шкурка за шлифоване P1200, с адхезивен гръб, шкурка за шлифоване P2500, с адхезивен гръб, диамантен диск за шлайфане, хоризонтален, носещ диск с адхезивен гръб, двустранен, магнитно фолио, носещ диск за платна за полиране, платно за пред- и крайно полиране с диамантени частици 6/3/1 мкм, платно за междинно и крайно полиране с диамантени частици 3/1 мкм, платно за крайно полиране с диамантени частици, алуминиево-оксидна суспензия за полиране, алуминиево-оксидна-оксидна суспензия за полиране, алуминиев-оксидна суспензия за полиране, монокристална диамантна суспензия за полиране на водна основа, монокристална диамантна суспензия за полиране на водна основа, лубрикант за полиране, смола част от двукомпонентна система за студено заливане на проби с крехки ръбове и кухини, за средно твърди до твърди материали, втвърдител за смола част от двукомпонентна система за студено заливане на проби с крехки ръбове и кухини, за средно твърди до твърди материали, смола с универсално приложение част от двукомпонентна система за студено заливане на проби, прозрачна смола част от двукомпонентна система за студено заливане на проби под вакуум, втвърдител за прозрачна смола част от двукомпонентна система за студено заливане на проби под вакуум, електрически проводима смола част от двукомпонентна система за студено заливане под налягане на проби, предназначени за наблюдение с електронен микроскоп, върдител за електрически проводима смола част от двукомпонентна система за студено заливане под налягане на проби, предназначени за наблюдение с електронен микроскоп, държатели за подравняване на тънки образци в калъп за студено отливане, държатели за подравняване на тънки образци в калъпа за студено отливане

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 058.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 2
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/07/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/07/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва като подава оферта всяко бълг. или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, вс. друго образувание, което има право да изпълн. доставката съгл. законод. на държавата, в която е установено и отговаря на изискванията на ЗОП, настоящото обявление и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата участ., за когото са налице основ. за задълж. отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, при обстоят. по чл. 55, ал. 1 (без т. 2) от ЗОП, при обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; при обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ; който не отговарят на изискв. на чл. 101, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от ЗОП и съгл. чл. 107 от ЗОП; който е представил ценово предложение, което превишава максимално допустимата прогнозна стойност. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в национал. законодателство на възлагащия орган или възлож. на държава членка“ се попълва информация относно специф. национални основания за отстраняване, които са:

— осъждания за престъпл. по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 от НК (или аналогични в друга държава),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по см. на §2, т. 45 ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура,

— обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ,

— забраната за участие в процедури за обществ. поръчки на лица, за които са налице обстоятелст. съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са прилож. изключенията по чл. 4 от същия закон.

Възложителят не изисква създаване на ЮЛ, когато участника, определен за изпълнител, е обединение на ФЛ и/или ЮЛ. Преди сключване на договора изпъл. представя гаранция в една от ф-мите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, обезпеч. изпълнението, в р-р на 3 (три) на 100 от стойността на договора без ДДС по всяка позиция. Условията и сроковете за задържане/освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за общ. поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/06/2021