Tjänster - 286826-2017

25/07/2017    S140

Belgien-Bryssel: Tjänster för att övervaka efterlevnaden av hygienregler vad gäller produktionen och distributionen av livsmedel och drycker i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens råd i Bryssel

2017/S 140-286826

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2666
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster för att övervaka efterlevnaden av hygienregler vad gäller produktionen och distributionen av livsmedel och drycker i byggnaderna tillhörande Europeiska unionens råd i Bryssel

Referensnummer: UCA-17/033.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90721300 Skydd mot förorening av livsmedel och foder
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Öppet förfarande för att

— tillhandahålla revisionstjänster för att bedöma efterlevnaden av krav på livsmedelssäkerhet, särskilt infrastrukturens överensstämmelse, genomförandet av god hygienpraxis och god praxis avseende egeninspektion samt en stödjande roll som inbegriper tillhandahållande av rådgivning och vägledning i förhållande till livsmedelshygien,

— utföra mikrobiologiska analyser eller någon annan relevant kontroll.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85111820 Bakteriologisk analys
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta kontrakt omfattar följande 2 typer av tjänster som ska utföras för cateringinstallationer och varuautomater:

1) Regelbundna kontroller och analyser som beskrivs nedan, i enlighet med den tidsplan som fastställts.

2) Särskilda analyser och kontroller ad hoc vid misstänkt förgiftning.

Typer av analyser eller kontroller, enligt följande:

Bakteriologisk analys av livsmedel.

Bakteriologisk analys av drycker.

Mikrobiologisk analys av ytor.

Analys av listeria monocytogenes.

Kontroll av hygienen avseende installationerna.

Kontroll av befintliga HACCP-bestämmelser avseende installationerna tillhörande rådets generalsekretariat.

Analys av revisioner som utförts av rådets generalsekretariats förvaltningsavdelning.

Schemalagda kontroller för tjänster med anknytning till särskilda evenemang (möten med stats- och regeringschefer).

Bakteriologisk analys av en varm dryck från en varuautomat.

Bakteriologisk analys av en lätt måltid från en varuautomat.

Ingripande vid misstänkt förgiftning.

Teoretisk hygienutbildning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kan förlängas för upp till 3 perioder på 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Alla dokument som skrivs av uppdragstagaren (checklistor, analysrapporter och revisionsrapporter avseende hygien etc.) ska vara på franska.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/10/2017
Lokal tid: 16:00
Plats:

Se punkt I.1.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp med kort varsel på grund av oförutsedda händelser som äger rum i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppnande av anbud ursprungligen planerades.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Under de 3 år som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kan sekretariatet använda sig av ett förhandlat förfarande med den part som tilldelats detta kontrakt, utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling, för nya tjänster som innebär en upprepning av liknande tjänster i överensstämmelse med det grundläggande projekt som det hänvisas till i detta kontrakt, i enlighet med punkt II.1.4.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, inom 2 månader från det datum då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en enskild period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/07/2017