Tjänster - 287136-2019

20/06/2019    S117    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Härnösand: Skydd av hotade arter

2019/S 117-287136

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Västernorrlands Län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2445
Postadress: Pumpbacksgatan 19
Ort: Härnösand
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
Postnummer: 871 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Marklund
E-post: niklas.marklund@lansstyrelsen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgvhvjwfy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgvhvjwfy&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Åtgärder för att gynna abborre och gädda i Västernorrland

Referensnummer: 511-5003-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90721700 Skydd av hotade arter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget utgörs av genomförande av åtgärder för att förbättra förhållanden för abborre och gädda genom ökad tillgång till lekområden samt minskad näringstillförsel från land till vattnet. Den geografiska avgränsningen är Norafjärden med dess avrinningsområde samt Sörleviken med dess avrinningsområde. Uppdraget omfattar även uppföljning av resultat efter genomförda åtgärder samt presentation av resultat i form av rapport och seminarier.

Sista anbudsdag

För att anbudet ska kunna prövas ska det vara inkommet till länsstyrelsen senast 24.7.2019 23:59

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90714500 Miljökvalitetskontroll
92534000 Tjänster för skydd av vilda djur och växter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget utgörs av genomförande av åtgärder för att förbättra förhållanden för abborre och gädda genom ökad tillgång till lekområden samt minskad näringstillförsel från land till vattnet. Den geografiska avgränsningen är Norafjärden med dess avrinningsområde samt Sörleviken med dess avrinningsområde. Uppdraget omfattar även uppföljning av resultat efter genomförda åtgärder samt presentation av resultat i form av rapport och seminarier.

Sista anbudsdag

För att anbudet ska kunna prövas ska det vara inkommet till länsstyrelsen senast 24.7.2019 23:59

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2019
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 1 månad

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: HÄRNÖSAND
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/06/2019