Услуги - 287238-2016

19/08/2016    S159

Люксембург-Люксембург: Организиране и осъществяване на дейности по обучение относно контрола на замърсителите в храните в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“

2016/S 159-287238

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Salvatore Magazzu
Електронна поща: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1837
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Salvatore Magazzu
Електронна поща: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/chafea
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Организиране и осъществяване на дейности по обучение относно контрола на замърсителите в храните в рамките на инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“.

Референтен номер: Chafea/2016/BTSF/05.
II.1.2)Основен CPV код
80531200 Услуги по техническо обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

По време на първия етап ще бъдат организирани 12 обучителни сесии с общ брой от 360 участника за цялата програмата за обучение. На всеки семинар трябва да присъстват събрани участници с отговорности по контрола на замърсителите във фуражите и храните. Същата програма за обучение трябва да бъде изпълнена през втория етап на поръчката.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 760 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Главно в държавите-членки на Европейския съюз.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осъществяване на дейности по обучение.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Инициатива „По-добро обучение за по-безопасни храни“.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/10/2016
Местно време: 00:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/10/2016
Местно време: 10:00
Място:

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, room E2/016, L-1882 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 2-ма представители на оферент може да присъстват на отварянето на офертите. В този случай заинтересованите оференти се приканват любезно да се регистрират не по-късно от 13.10.2016 г. по електронна поща или по факс и да представят пълните имена и номер на лична карта или паспорт на представителя/ите. При отварянето на офертите от представителя на оферента може да бъде изискано да представи своите препоръки/пълномощно за проверка от агенцията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от датата, на която той/тя се запознал/а с него.

Подаването на оплакване до Европейския омбудсман няма нито да отмени този срок, нито да даде повод за откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2016