Доставки - 289238-2020

22/06/2020    S119

България-София: Мебелировка

2020/S 119-289238

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 108-261436)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ненко Милев
Електронна поща: nmilev@prb.bg
Телефон: +359 28036033
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-129

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 3 обособени позиции

Референтен номер: ОПИ-418/02.06.2020г.
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 3 обособени позиции:

Обособени позиции:

Поръчката е обособена в 3 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на архивни стелажи“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на офис мебели“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на матраци“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/06/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 108-261436

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 03/07/2020
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 24/07/2020
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 06/07/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 27/07/2020
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация

С оглед на направените промени в техническата спецификация при изготвянето и подаването на оферти, включително на предложението за изпълнение на поръчката, участниците следва да ги съобразят и да предложат артикули, отговарящи на всички изисквания в съответствие с направените промени в техническата спецификация.