Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 290245-2018

05/07/2018    S127    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2018/S 127-290245

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Добрил Добрев
Електронна поща: dobril.dobrev@bgports.bg
Телефон: +359 52684613
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/250

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/250
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рехабилитация настилки и подземни комуникации по ул. „Вълноломна“, пристанище Варна—изток

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за строително-монтажни работи по рехабилитация на настилки и подземни комуникации по улица „Вълноломна“, пристанище Варна—изток.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна—изток

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са: рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, демонтаж на стари улични бордюри, машинно фрезоване на асфалтобетон с дебелина до 10 см, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуващи дъждоприемни и ревизионни шахти с H до 20 см, доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см, направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт, доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с рамер 18/35, доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на антипаркинг колчета със светлоотразителни ивици и направа на лабораторни проби.

За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите площи покрай кейовата стена са предвидени следните видове строително-монтажни работи: демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30 см, разкъртване на съществуваща настилка от камък, рязане на стоманобетон с фугорез, направа на машинен и ръчен изкоп, ръчно къртене на стоманобетон, къртене на стоманобетон с багер с хидрочук, подравняване и уплътняване на земно легло, ръчно почистване на ревизионни и ел. шахти, обратен насип със земни маси и уплътняване, направа на нови ел. шахти с размери 1,50/1,50 с h = до 1,50 м, изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10 см, доставка и полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп, доставка и полагане на пясък за обратен насип, направа на бетонов кожух над тръби за плитко преминаване с бетон С 12/15, доставка и полагане на фракции 40/120 и 0/40 със средни дебелини 25 см и 5 см, доставка и полагане на водещи ивици с размер 10/25/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/8 върху цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3, направа на тротоарна настилка от гранитни павета с размер 20/10/10, направа на кофраж и декофраж, доставка и полагане на полиетилен, доставка и монтаж на гофрирана тръба ф26, L=25 см, доставка и монтаж на метални дюбели ф25, L=50 см, доставка и монтаж на XPS 2 см за фуги, направа на настилка от щампован бетон с дебелина 12 см с бетон С 20/25 сулфатоустойчив, подмяна на съществуващи ел. табла с нови, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилна боя с перли, демонтаж на стари антипаркинг колчета и доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета със светлоотразителни ивици, натоварване и извозване на стр. отпадъци на сметище.

Необходимо е изграждането на нова дъждовна канализация предвидените СМР за целите са: машинно отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на машинен и ръчен изкоп, доставка и полагане на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN8 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нови РШ и ДШ канализационни с H до 2,00 м и до 1,50 м от стоманобетонови пръстени Ф1000 и гофр. тръба ф400, доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунена решетка с клас на натоварване E 600 с минимална височина от 0,34 м и минимална ширина от 0,34 м, включително стоманобетонов кожух.

Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряване на пътно-транспортния трафик и осигуряване на отводняването на терена и безопасността на движението.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: предлагана цена -60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката — І-ва категория, ІІ-pa група строеж. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ за дейност като строител с покритие, съответстващо на изискванията в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за І-ва категория строеж.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на СМР (изпълнение на строеж), еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да имат през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, изпълнен минимум един договор за изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни настилки. За изпълнение на предмета на поръчката са необходими минимум следните лица:

Ръководни служители:

— 1 (един) брой ръководител на екипа за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): строителен инженер ССС/ПГС/Пътен инженер „Бакалавър“ или еквивалент (в случай, че образованието е придобито в друга държава).

Опит: като ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години.

Горепосоченият експерт следва да ръководи цялостното изпълнение на обекта и координира всички дейности по изпълнението на строителството,

— 1 (един) брой технически ръководител за изпълнение на СМР — професионална област (квалификация): минимум диплома за средно образование в областта на строителството

Опит: като технически ръководител на строителни обекти сходни на предмета на поръчката минимум 3 години,

— 1 (един) брой отговорник по контрола на качеството — професионална област (квалификация): минимум средно специално техническо образование и да притежава удостоверение или сертификат за система за управление на качеството в строителството или еквивалент,

— 1 (един) брой координатор по безопасност и здраве — професионална област (квалификация): минимум средно образование в областта на строителството и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за КБЗ в строителството или еквивалентно.

Участниците, следва да разполагат със строителни машини минимум:

— Статичен валяк над 11 тона — минимум 1 бр.,

— Вибрационен валяк 8 тона — минимум 2 бр.,

— Вибрационен валяк 1,5 тона — минимум 1 бр.,

— Комбиниран багер — минимум 2 бр.,

— Водоноска — минимум 1 бр.,

— Автогудронатор — минимум 1 бр.,

— Асфалтополагаща машина — минимум 1 бр.,

— Товарен автомобил — тип самосвал — минимум 4 бр.,

— Мини челен товарач — минимум 2 бр.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват в поръчката или за да бъде сключен договор с тях за изпълнението.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/08/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/08/2018
Местно време: 11:00
Място:

Пл. „Славейков“ № 1 — административна сграда на клон ТП „Пристанище Варна“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/07/2018