Услуги - 290425-2021

10/06/2021    S111

Бeлгия-Геел: Периодичен мониторинг на техническите инсталации

2021/S 111-290425

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.6 — Support Services Geel
Пощенски адрес: Retieseweg 111
Град: Geel
код NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Пощенски код: 2440
Държава: Белгия
Електронна поща: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8637
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодичен мониторинг на техническите инсталации

Референтен номер: JRC/GEE/2021/OP/1371
II.1.2)Основен CPV код
71631000 Услуги по технически контрол и проверка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

JRC Геел назначи външно дружество за услуги по поддръжка на всички свои технически инсталации. За да се оцени качеството на тази поддръжка на този доставчик на услуги, JRC Геел би желал да разполага с обективна оценка въз основа на признат инструмент за оценяване. В допълнение този мониторинг ще позволи да се определи времето за подмяна/обновяване на сгради и технически инсталации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71631000 Услуги по технически контрол и проверка
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
71600000 Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги
71620000 Услуги, свързани с анализи
71621000 Услуги по технически анализ и консултантски услуги
71630000 Услуги по технически изпитвания и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Основно място на изпълнение:

Retieseweg 111, 2440 Geel, БEЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодичен мониторинг на техническите инсталации.

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
29/06/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/06/2021