Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 293151-2015

Компактен изглед

20/08/2015    S160    Европейска комисия - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: DIGIT/R3/PO/2015/019 LSP

2015/S 160-293151

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Информатика“, дирекция „Управление на ресурси и оптимизиране“, Отдел за управление на обществени поръчки и договори за ИКТ
Пощенски адрес: rue Belliard 28, офис: 07/142
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: г-н Martin Bilbao, ръководител отдел
Адрес за електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 22960762
Факс: +32 22957702

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1035

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: avenue du Bourget 1
Град: Брюксел
Пощенски код: 1140
Държава: Белгия
Лице за контакт: Генерална дирекция „Информатика“, B-28, 07/141
На вниманието на: Martin Bilbao Zabala

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Информационни технологии.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: plateau du Kirchberg, ПК 1601
Град: Люксембург
Пощенски код: 2929
Държава: Люксембург

Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue de la Loi/Wetstraat 175
Град: Брюксел
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия

Официално наименование: Съд
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург

Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург

Официално наименование: Европейска централна банка
Пощенски адрес: Sonnemannstraße 20
Град: Франкфурт на Майн
Пощенски код: 60314
Държава: Германия

Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет
Пощенски адрес: rue Belliard/Belliardstraat 99
Град: Брюксел
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия

Официално наименование: Комитет на регионите
Пощенски адрес: rue Belliard/Belliardstraat 99–101
Град: Брюксел
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия

Официално наименование: Служба на Европейския омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Град: Страсбург
Пощенски код: 67001
Държава: Франция

Официално наименование: Европейски надзорен орган по защита на данните
Пощенски адрес: rue Wiertz/Wiertzstraat 60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: етаж 46, One Canada Square, Canary Wharf
Град: Лондон
Пощенски код: E14 5AA
Държава: Обединено кралство

Официално наименование: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Пощенски адрес: 103 rue de Grenelle
Град: Париж
Пощенски код: 75345
Държава: Франция

Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Пощенски адрес: Westhafenplatz 1
Град: Франкфурт на Майн
Пощенски код: 60327
Държава: Германия

Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2950
Държава: Люксембург

Официално наименование: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Пощенски адрес: Trg republike 3
Град: Любляна
Пощенски код: 1000
Държава: Сиера Леоне

Официално наименование: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Пощенски адрес: Z.A. Meierovica bulvāris 14
Град: Рига
Пощенски код: LV-1050
Държава: Латвия

Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Пощенски адрес: сграда Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Град: Люксембург
Пощенски код: 1882
Държава: Люксембург

Официално наименование: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Пощенски адрес: Europe 123
Град: Солун
Пощенски код: 570 01
Държава: Гърция

Официално наименование: Европейска агенция за контрол на рибарството
Пощенски адрес: сграда Odriozola, Avenida García Barbón, 4
Град: Виго (Понтеведра)
Пощенски код: 36201
Държава: Испания

Официално наименование: Служба на Общността за сортовете растения
Пощенски адрес: 3 boulevard Maréchal Foch
Град: Анжер
Пощенски код: 49101
Държава: Франция

Официално наименование: Европейска агенция за авиационна безопасност
Пощенски адрес: Ottoplatz 1
Град: Кьолн
Пощенски код: 50679
Държава: Германия

Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Град: Валета
Пощенски код: MT-MRS 1917
Държава: Малта

Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Tomtebodavägen 11A
Град: Солна
Пощенски код: SE-171 65
Държава: Швеция

Официално наименование: Европейска агенция по химикалите (проект REACH)
Пощенски адрес: Annankatu 18
Град: Хелзинки
Пощенски код: FI-00120
Държава: Финландия

Официално наименование: Европейска агенция за околната среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Копенхаген K
Пощенски код: 1050
Държава: Дания

Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните
Пощенски адрес: via Carlo Magno 1A
Град: Парма PR
Пощенски код: 43126
Държава: Италия

Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете
Пощенски адрес: Gedimino pr. 16
Град: Вилнюс
Пощенски код: LT-01103
Държава: Литва

Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Град: Лондон
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство

Официално наименование: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Пощенски адрес: Praça Europa 1, Cais do Sodré
Град: Лисабон
Пощенски код: 1249-289
Държава: Португалия

Официално наименование: Европейска агенция за морска безопасност
Пощенски адрес: Praça Europa 4
Град: Лисабон
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия

Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
Пощенски адрес: Научно-технологичен парк на Крит (ITE), Vassilika Vouton
Град: Ираклион
Пощенски код: 700 13
Държава: Гърция

Официално наименование: Европейска железопътна агенция
Пощенски адрес: 120 rue Marc Lefrancq
Град: Валенсиен
Пощенски код: 59300
Държава: Франция

Официално наименование: Европейска фондация за обучение
Пощенски адрес: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Град: Торино TO
Пощенски код: 10133
Държава: Италия

Официално наименование: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието
Пощенски адрес: Дом на ЕС, Rävala pst 4
Град: Талин
Пощенски код: 10143
Държава: Естония

Официално наименование: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Пощенски адрес: Santiago de Compostela, 12
Град: Билбао (Биская)
Пощенски код: 48003
Държава: Испания

Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Дъблин 18
Държава: Ирландия

Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за основните права
Пощенски адрес: Schwarzenbergplatz 11
Град: Виена
Пощенски код: 1040
Държава: Австрия

Официално наименование: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Варшава
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша

Официално наименование: Европейска агенция за ГНСС
Пощенски адрес: Janovského 438/2
Град: Прага 7
Пощенски код: 170 00
Държава: Чехия

Официално наименование: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Аликанте (Аликанте)
Пощенски код: 03008
Държава: Испания

Официално наименование: Единен съвет по преструктуриране
Пощенски адрес: rue de la Science 27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска агенция по отбрана
Пощенски адрес: rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17–23
Град: Брюксел
Пощенски код: 1050
Държава: Белгия

Официално наименование: Сателитен център на Европейския съюз
Пощенски адрес: Apdo. de Correos 511
Град: Torrejón de Ardoz (Мадрид)
Пощенски код: 28850
Държава: Испания

Официално наименование: Eвропейски институт за изследване на сигурността
Пощенски адрес: 100 avenue de Suffren
Град: Париж
Пощенски код: 75015
Държава: Франция

Официално наименование: Европейски полицейски колеж
Пощенски адрес: Pf. 314
Град: Будапеща
Пощенски код: 1903
Държава: Унгария

Официално наименование: Отдел за съдебно сътрудничество на Европейския съюз
Пощенски адрес: Maanweg 174
Град: Хага
Пощенски код: 2516 AB
Държава: Нидерландия

Официално наименование: Европейска полицейска служба
Пощенски адрес: Eisenhowerlaan 73
Град: Хага
Пощенски код: 2517 KK
Държава: Нидерландия

Официално наименование: Съвместно предприятие ECSEL
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия („Fusion for Energy“)
Пощенски адрес: Torres Diagonal Litoral, сграда B3, C/ Josep Pla, 2
Град: Барселона (Барселона)
Пощенски код: 08019
Държава: Испания

Официално наименование: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Инициатива за иновативни лекарства
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Съвместно предприятие SESAR
Пощенски адрес: avenue de Cortenbergh 100
Град: Брюксел
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия

Официално наименование: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (СП БП)
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Пощенски адрес: rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135–139
Град: Брюксел
Пощенски код: 1140
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Пощенски адрес: Covent Garden, place Charles Rogier/Karel Rogierplein 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Пощенски адрес: 12, rue Guillaume Kroll
Град: Люксембург
Пощенски код: 1822
Държава: Люксембург

Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Пощенски адрес: Covent Garden, place Charles Rogier/Karel Rogierplein 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания
Пощенски адрес: Covent Garden, place Charles Rogier/Karel Rogierplein 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
Пощенски адрес: Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910
Град: Брюксел
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска служба за външнa дейност
Пощенски адрес: кръгово кръстовище Schuman 9A
Град: Брюксел
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейски институт за иновации и технологии
Пощенски адрес: Infopark, Neumann Janos utca 1/E.
Град: Будапеща
Пощенски код: 1117
Държава: Унгария

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
DIGIT/R3/PO/2015/019 LSP.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещенията на Европейската комисия и другите участващи институции на ЕС (моля, вижте тръжните спецификации за подробности).
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 2
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на тази покана за участие в търг е да се избере доставчик на решение за лицензиране за придобиване на софтуерни продукти и лицензи на Microsoft по междуинституционално споразумение за лицензиране (ILA), сключено с Microsoft.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72260000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Осигуряване на софтуерни лицензи за 56 977 CNU (потребители с коригирани имена).
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 2
в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:
в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вж. тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, вж. тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Моля, вж. тръжните спецификации за подробности.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Моля, вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Моля, вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
DIGIT/R3/PO/2015/019 LSP.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 63-109956 от 31.3.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
5.10.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.10.2015 - 10:00

Място:

Европейска комисия, ГД „Информатика“, rue Belliard 28, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: На процедурата по отварянето може да присъстват най-много по 2-ма представители на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Първоначалната продължителност на рамковия договор ще бъде 2 години, с възможност за 2 удължавания от по 1 година всяко.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от жалбоподателя или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на жалбоподателя. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Информатика“, дирекция „Управление на ресурси и оптимизиране“, Отдел за управление на обществени поръчки и договори за ИКТ
Пощенски адрес: rue Belliard 28, офис: 07/142
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 22960762
Факс: +32 22957702
Интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.8.2015