Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 293652-2021

Submission deadline has been amended by:  307984-2021
11/06/2021    S112

България-Пловдив: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2021/S 112-293652

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионална дирекция за социално подпомагане — Пловдив
Национален регистрационен номер: 1210150560279
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 82, ет.3
Град: Пловдив
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Иванова
Електронна поща: plovdiv-rdsp@asp.government.bg
Телефон: +359 882826310
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.asp.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21458
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/134810
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/134810
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП — Пловдив и на ДСП на територията на област Пловдив

II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване и извършване на годишен технически преглед за моторни превозни средства, ползвани от РДСП — Пловдив и ДСП на територията на област Пловдив — собственост на Агенция за социално подпомагане или предоставени ѝ за ползване от други ведомства

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка обхваща осигуряването на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП — Пловдив и на ДСП на територията на област Пловдив, включващо: извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, вкл. извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно и вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед на съответните моторни превозни средства, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Детайлната техническа спецификация се съдържа в приложение № 1 — неразделна част от документацията на обществената поръчка. Техническата характеристика и броят на автомобилите са посочени в приложение № 4 — неразделна част от обществената поръчка

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания по отношение годност за упражняване на професионална дейност

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът декларира, че разполага със сервизна материална база в град Пловдив, осигуряваща качество, сигурност и едновременно приемане на няколко автомобила с различни проблеми, както и охрана на автомобилите, изчакващи доставка на части в сервиза за извършване на ремонт, като при декларирането на обстоятелствата в еЕЕДОП следва да бъдат отразени точните координати на обекта/-ите (адрес, телефон, факс и др.), видът на съответния обект и правното основание, на което същите се използват. Декларира се в еЕЕДОП, част IV, раздел В, Инструменти, съоръжения и техническо оборудване.

2. Участникът декларира, че разполага с необходимата диагностична апаратура, софтуер и специализирани инструменти и приспособления за моторни превозни средства. Декларира се в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“.

3. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите не по-малко от 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, придружена с доказателства за изпълнението. За доказване на техническите и професионалните способности на участниците представят списък на услугите в еЕЕДОП, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението. Декларира се в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“.

4. Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентни документи, издадени на участника — декларира се в еЕЕДОП на съответното систематично място, с посочване на дата, номер и издател на документа, обхват и срок на валидност, уеб адрес за електронен достъп, в случай че същият е достъпен електронно.

Сертификатът следва да е с предмет на настоящата поръчка и да е издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството съгласно чл. 64, ал. 5—8 от ЗОП. Декларира се в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“.

*** Сертификатът по т. 7.3.4 трябва е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/07/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/07/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба против подлежащите на обжалване актове може да се подаде в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/06/2021