Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 294138-2018

07/07/2018    S129    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Септември: Строителен надзор по време на строителството

2018/S 129-294138

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Септември
Национален регистрационен номер: 000351825
Пощенски адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 37А
Град: Септември
код NUTS: BG423
Пощенски код: 4490
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Герасимов
Електронна поща: municipality@septemvri.org
Телефон: +359 35617777
Факс: +359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.septemvri.org

Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/158-96-00-18-18

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/158-96-00-18-18
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности...

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка се изразява в извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 120.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423
Основно място на изпълнение:

Община Септември, гр. Септември, с. Варвара, с. Симеоновец, с. Лозен, гр. Ветрен, с. Семчиново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е в рамките на подготовката и изпълнението на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“, но не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол — образец 15 (акт 15), съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Дейност 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи“ — считано от датата на получено уведомление/известие от възложителя за стартиране на работата по упражняване на строителен надзор, със срок за изпълнение, до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За Дейност 2: изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на технически паспорт на строежа по чл. 176„б“, от ЗУТ — в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол — образец 15 (акт 15), съгласно Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 120.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 360
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00078/29.05.2018 г. с ДФЗ

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изпълнителят следва да притежава, към датата на сключване на договора за обществена поръчка, валидно удостоверение/лиценз, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРРБ по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на строителен надзор (ДВ, бр. 99/2003г.). Изпълнителя, трябва да бъде вписан в публичният регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ

(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0 %3d) на ДНСК.

Изпълнителят се задължава през целия период на изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от възложителя към изпълнителя да поддържа валидно вписването си в регистъра на ДНСК, като при подписване на договора представя декларация свободен текст, че се задължава да подновяват лиценза/удостоверението и поддържат валиден в съответствие със закона най-малко до извършване на окончателното плащане от възложителя към изпълнителя по договора за обществена поръчка.

Участникът, избран за изпълнител, се задължава през целия период на изпълнението на договора, да поддържа валидно вписването си в регистъра на ДНСК, като при подписване на договора представя декларация свободен текст, че се задължава да подновяват лиценза/удостоверението и поддържат валиден в съответствие със закона през целия период на действие на договора за обществена поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на изискването по настоящата точка се доказва от един или повече от участниците в обединението, които ще изпълняват дейностите по упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на технически паспорт на строежа по чл. 176 „б“, от ЗУТ.

Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“. Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник — обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват строителният надзор по поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да притежава валидна (действаща) застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за консултант извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ.

Минимално изискуемо ниво.

Участникът да притежава валидна (действаща) застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за консултант, извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти минимум IV-та категория, с минимална застрахователна сума в размер на 50 000.00 BGN (петдесет хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.2.2004 г., Обн. ДВ. бр. 17 от 2.3.2004 г.).

За участник, установен / регистриран в Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.2.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2.3.2004 г.). За участник, установен / регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 4, т. 4 за съответната категория на обекта, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.2.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2.3.2004 г.).

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителен надзор.

При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор“, буква „Б“, „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да притежава валидна (действаща) застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за консултант, извършващ строителен надзор по смисъла на ЗУТ за обекти минимум IV-та категория, с минимална застрахователна сума в размер на 50 000.00 BGN (петдесет хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.2.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2.3.2004 г.).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е изпълнявал услуги с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата. Минимално изискуемо ниво.

Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходен предмет“ се разбира упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на пътища и/или улици.

При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).

Участникът да разполага със собствен или нает технически персонал за изпълнение на поръчката.

Минимално изискуемо ниво.

За изпълнение на обществената поръчка, участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от минимум следните лица със следната професионална компетентност:

— Ръководител екип — образование:

строителен инженер с образователна степен минимум „Бакалавър“, по специалност „Пътно строителство“ или еквивалентно за чуждестранни участници;

Опит:

Опит на ръководна позиция в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт на пътища и/или улици,

— Експерт по част „Пътна“:

Образование:

Строителен инженер с образователна степен минимум „Бакалавър“, по специалност „Пътно строителство“ или еквивалентно за чуждестранни участници;

Опит:

Опит в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт на пътища и/или улици,

— Координатор по „Безопасност и здраве“:

Образование:

Строителен инженер по специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна за чуждестранни участници;

Опит:

Опит в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по координиране на безопасността и здравето при упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт на пътища и/или улици,

— Експерт по „Контрол на качеството“:

Образование:

Строителен инженер по специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна за чуждестранни участници;

Опит:

Опит в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по контрол на качеството при упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт на пътища и/или улици.

При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6. Участникът да прилага системи или стандарти за управление на качеството, както и системи или стандарти за опазване на околната среда.

Минимално изискуемо ниво.

Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на строителен надзор, както и да има внедрена система за опазване на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на строителен надзор. При подаване на оферта, информацията се попълва в ЕЕДОП, Част ІV „Критерий за подбор“, буква Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/08/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/08/2018
Местно време: 10:00
Място:

Община Септември, гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ № 37А, заседателна зала (стая).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продълж. от II. 1.1. Наименование: ... към тях в община Септември, област Пазарджик.

Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи преди сключване на договора за обществена поръчка, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3 (три) % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:

— парична сума, преведена по сметка на Община Септември: банка: „Общинска банка“ АД, ФЦ — гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF,

— банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Когато гаранциите се представят под формата на парична сума, тя трябва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция по образец на банката — издател, като съдържанието ѝ предварително се съгласува от възложителя;

2. да съдържа задължение на банката — гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по договора за обществена поръчка;

3. да бъде със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане срока на договора за обществена поръчка и приемане на пълния обем извършена работа.

Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на възложителя, в която последният е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер). Застраховката трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на конкретния договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя;

2. да бъде със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане срока на договора за обществена поръчка и приемане на пълния обем извършена работа.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/07/2018