Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 294824-2021

11/06/2021    S112

България-Перник: Детективски и охранителни услуги

2021/S 112-294824

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Областно пътно управление — Перник
Национален регистрационен номер: 0006950890274
Пощенски адрес: ул. „Софийско шосе“ № 31
Град: Перник
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Пощенски код: 2307
Държава: България
Лице за контакт: Михаела Димитрова Михайлова
Електронна поща: m.mihaylova@api.bg
Телефон: +359 897803193
Факс: +359 76600256
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.api.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18121
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/130991
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/130991
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: изграждане, ремонт и поддръжка на РПМ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осъществяване на жива денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ Перник.

II.1.2)Основен CPV код
79700000 Детективски и охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Охрана на 2 обекта с жива невъоръжена денонощна охрана, както следва: aдминистративна сграда на Областно пътно управление — Перник — 5 охранители, денонощна охрана, невъоръжена охрана; РПС Радомир — 5 охранители, денонощна охрана, невъоръжена охрана.

Охрана на 6 обекта със сигнално-охранителна техника (СОТ), както следва: РПС Перник, РПС Брезник, РПС Трън, кантон „ Ждрелото“, опорен пункт Селимица, регистратура за класифицирана информация в ОПУ — Перник.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 499 854.25 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Денонощна физическа невъоръжена охрана на 2 (два) обекта административна сграда на ОПУ — Перник, находяща се в гр. Перник, ул. „Софийско шосе“ № 31 и РПС Радомир, находящо се в гр. Радомир, ул. „Кюстендилска“ № 7, като охраната се осъществява при непрекъснат 24-часов режим на работа на ротационен принцип от 5 (пет) броя охранители за обект, в това число 1 (един) брой отговорник за охранявания обект и непрекъсната 24-часова охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на 6 броя обекти, а именно: РПС Перник, РПС Брезник, РПС Тръна, кантон „Ждрелото“, опорен пункт Селимица, регистратура за класифицирана информация в ОПУ — Перник.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 499 854.25 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 48
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критериите за подбор се отнасят до:

1. годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;

2. икономическото и финансово състояние; и

3. техническите и професионални способности.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Уч-кът:

1. Да притеж. валиден към датата на подав. на оферт. лиценз за изв. на охранит. дейност в съответ. с изи-ята на ЗЧОД, или еквивалентен докум.

2. Да притеж. разр. за пол-не на индивид. опред. охранит. ресурс — радиочестотен спектър, изд. от Ком. за рег. на съобщ., и/или дог. за комуник. услуги.

3. Да е реализ. мин. общ оборот не по-малко от 900 000 BGN без ДДС, изчисл. на база год. оборот, вкл. и миним. оборот от 400 000 BGN без ДДС в сферата на охр. услуги.

4. През посл. 3 год. от датата на подав. на оферт. да е изпълнил поне 1 услуга, която да е еднаква или сход. с предм. на поръчката.

5. Да разпол. с денонощ. център за мониторинг — 1 бр., патр. авт. — 3 бр., радиост. — 3 бр.

6. Да прил. сис-ма за упр. на качеств. сертифицирана съгл. стандарт ISO 9001:2015 или еквив. сертификат.

7. Да разп. с 2 бр. рък-л охран. дейност за двата обекта с жива охр.; 8 бр. изпълн на охр. дейност, отговар. на услов. на чл. 50 от ЗЧОД, и 8 бр. изпълн. на охр. дейност в автопатрул.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителя отстр. от уастие в процедурата участник за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП и:

1. когато са налице осн. по чл. 107 от ЗОП;

2. уч-ци, които са свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 от ЗОП;

3. уч-к, за когото е налице обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен ако не е изключението по чл. 4 от същия закон.

Участник, за когото са налице осн. по чл. 54 ал1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи док., че е предприел мерки, които гарантират неговата надлежност.

Възложителят отстранява участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата, както и на осн. чл. 107, т. 5 от ЗОП — който не е декриптирал в срок документите.

За обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на договора без ДДС.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Иконом. най-изгодната оферта се определя въз основата на критерия „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Към докум. е приложена методика, по която се изчислява комплексната оценка. Офертата се подава чрез ЦАИС. Отварянето на оферт. ще се извърши в ЦАИС в сградата на ОПУ — Перник на 2 етаж от комисия, назначена по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за интерес
Дата: 07/07/2021
Местно време: 23:59
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, като следва да се има в предвид, че ако участниците не изпратят ключовете за декриптиране на офертите или на ценовото предложение в законоустановения срок, също подлежат на отстраняване, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС. Освен на тези основания възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в настоящата документация.

Срок на валидност на офертата — 12 месеца от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Участници, които не са декриптирали документите по т. 2.2 в срока по т. 2.3 или 2.4, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават прогнозната стойност, определена от възложителя за настоящата обществена поръчка, като противното е основание за отстраняване на съответния участник от процедурата.

1. Възложителят сключва писмен договор за поръчка с определения изпълнител, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.1. Представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП.

1.2. Представи документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, вкл. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

1.3. Представи определената гаранция за изпълнение на договора.

1.4. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка;

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете, относими към настоящата процедура, са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2021