Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 295140-2021

11/06/2021    S112

България-София: Електрически аксесоари

2021/S 112-295140

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 082-212662)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Град: София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Нели Славчова Костова
Електронна поща: n.kostova@eso.bg
Телефон: +359 29696841
Факс: +359 29626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2470

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за телемеханични системи и комуникационна апаратура, производство на АББ

Референтен номер: ЦУ/2021/026
II.1.2)Основен CPV код
31681000 Електрически аксесоари
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ЕСО ЕАД експлоатира цифрови релейни защити, локални контролери, телемеханична и комуникационна апаратура, произведени от фирма АББ.

Експлоатационното обслужване и техническата поддръжка на устройствата се извършва от персонал на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). То включва замяна на повредени устройства, промяна на конфигурация и настройки на устройства и на връзките между тях, при която се запазват работоспособността и функционалните характеристики на вече изградените в обектите системи за автоматизирано управление на подстанции (САУП).

За срока на договора — 3 години, в зависимост от своите нужди възложителят ще доставя чрез отделни поръчки за доставка нови модули и устройства за поддържане и разширение на телекомуникационна апаратура и на телемеханични и управляващи системи, включително на системи с разпределени такива устройства, производство на АББ, и на софтуер за конфигурирането им.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/06/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 082-212662

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 02/06/2021
Да се чете:
Дата: 22/06/2021
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 04/06/2021
Да се чете:
Дата: 24/06/2021
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация
Вместо:

За целите на определяне на гаранцията за изпълнение прогнозната стойност на обществената поръчка се приема за стойност на договора.

Да се чете:

За целите на определяне на гаранцията за изпълнение прогнозната стойност на обществената поръчка се приема за стойност на договора.

На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП се удължава срокът за подаване на оферти.

Мотиви:

В първоначално определения срок за представяне на оферти не е подадена нито една оферта.

VII.2)Друга допълнителна информация: