Строителство - 295651-2019

26/06/2019    S121

България-Бургас: Строителни и монтажни работи

2019/S 121-295651

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907121
Факс: +359 56841314
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.burgas.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38981
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.burgas.bg/bg/notice/index/62
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В рамките на настаящятя поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652 т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4 % от всички генерирани дървесни отпадъци, както и инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 089 140.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Площадката се намира северно от Бургаското езеро, на улица „Крайезерна“, в границите на ПСОВ — Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности:

Дейност 1. Проектиране:

Изготвяне на инвестиционен проекти във фаза технически проект за обект „Изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас“, включващ:

— Изграждане на анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652 т/год.,

— Изграждане на инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия,

— Изграждане на основна и довеждаща (съпътстваща) инфраструктура;

Дейност 2. Изпълнение на строително-монтажни работи.

Изпълнение предвидените СМР за обекта в съответствие с предвижданията на одобрения инвестиционен проект, включващи:

— Подготвителни работи включително разрушаване на съществуващи съоръжения,

— Изграждане на анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652 т/год.,

— Изграждане на инсталация за компостиране с приблизителен капацитет 27 000 т./г. на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия,

— изграждане на основна и довеждаща (съпътстваща) инфраструктура;

Дейност 3. Доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване, необходимо за инсталациите, включително обучение на персонала за работа с инсталациите;

Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка на офертата / Тежест: Тежест:60
Цена - Тежест: Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 089 140.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 990
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас“

II.2.14)Допълнителна информация

По процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.004 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014—2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република БЪЛГАРИЯ.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката IV-та група, II-ра (втора) категория.

Забележка: съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Деклариране: участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1), Раздел А:„Годност“;

Доказване: при необходимост на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП горното изискване се доказва с копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

— за повече информация: http://register.ksb.bs/).

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 дейност по строителство и/или инженеринг, идентична или сходна с предмета на поръчката. Забележки: под сходни дейности да се разбира: под „строителство“ се разбира ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация за анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци и когенерация за производство на електрическа и топлинна енергия. Възложителят не поставя изискване за обем. Доказване: при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП горното изискване се доказва с документи (референции, удостоверения за добро изпълнение), удостоверяващи изпълнените строителни дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството, както следва: Технически ръководител — технически правоспособно лице с квалификация „строителен инженер“, „архитект“ или „строителен техник“ съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалент. Да има изпълнен договор като технически ръководител на обект IV-та група, минимум II-ра (втора) категория. Отговорник по контрола върху качеството — правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент — за чуждестранни участници, специфичен опит — да е бил отговорник по контрола върху качеството на минимум един обект за IV-та група, минимум II-ра (втора) категория. Координатор по безопасност и здраве — да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент — за чуждестранни участници. Да има изпълнен договор като Координатор по безопасност и здраве. Едно лице, предложено от участниците за изпълнение на строителството, не може да съвместява длъжности. За всяка една от позициите, участниците следва да представят различни специалисти за изпълнение на строителството. Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката. Доказване: при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП горното изискване се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата и опита.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът, през последните 5(пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно минимум 1 (една) услуга по инвестиционно проектиране с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Забележка: под „предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира: изработване на инвестиционен проект фаза „технически“ и/или „работен“ по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на изграждане, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация за анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци и когенерация за производство на електро и топлоенергия. Доказване: при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП горното изискване се доказва с документи, удостоверяващи изпълнените услуги по проектиране, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката в следния задължителен мин. състав: посочените проектанти трябва да са изпълнили проектиране по съответната си част минимум на 1 проект, сходен с предмета на поръчката. Част Технологична; Част Архитектура; Част Конструктивна; Част Отопление, вентилация и климатизация; Част Електрическа; Част Пожарна безопасност възложителят не поставя изискване за специфичен опит за проектантите по следните части както следва: Част Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); Част Геология; Част Паркоустройство и благоустрйство; Част ВиК; Част Енергийна ефективност; Част Пътна; ПУСО — разработва се след одобрение на инвестиционния проект; ПБЗ — разработва се след одобрение на инвестиционния проект; Част Сметна документация. Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането. Доказване: при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112 ал. 1 от ЗОП горното изискване се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата и опита.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединение, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата в която то е установено. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват в обществената поръчка. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е на лице някое от следните обстоятелства:по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1—4 от ЗОП. Във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, под „определена професия или дейност“ участниците следва да разбират професия или дейност в сферата на проектантските услуги и строителство.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/07/2019
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/07/2019
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Бургас

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции:

Предмет на обществената поръчка е:

— Изграждане на анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652 т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4 % от всички генерирани дървесни отпадъци,

— Изграждане на инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че двете инсталации ще бъдат разположени на една площадка и строителните дейности ще бъдат извършвани на територията на един поземлен имот. Съоръженията представляват взаимосвързани елементи на общ процес за третиране на биоразградими отпадъци. За функциониране и обслужване на двете инсталации в ПИП са предвидени общи спомагателни сгради и съоръжения, както и изграждане на обща техническа инфраструктура.

С оглед на всичко изложено разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения на възложителя. Изборът на различни изпълнители при разделянето на предмета на поръчката на обособени позиции или на отделни процедури е нецелесъобразно и предвид факта, че разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството и до затруднения на възложителя за навременното въвеждане на обекта в експлоатация. Възлагането на изграждането на двете инсталации на двама отделни изпълнители би създало пречки и в частта относно това как тече гаранционният срок на общата за двете съоръжения техническа инфраструктура. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

Прод. от Раздел ІІІ. 1.3.) Ръководител инженеринг:

— Професионална квалификация: висше образование в област „Технически науки“ професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или еквивалент и/или „Стопански науки“ професионално направление „Мениджмънт“ или „Управление на инвестиционни проекти“ или еквивалент, съгласно Постановление № 125 на МС от 24.6.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, а когато е придобито извън страната — в област, еквивалентна на посочените,

— Специфичен опит: опит като ръководител инженеринг на минимум 1 инвестиционен проект за проектиране и изпълнение на строителство с обхват сходен на предмета на поръчката.

Гаранции: за сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 %(две на сто) от Цената за изпълнение на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни,след срока на изпълнение на договора. Същата се освобождава и усвоява съгласно клаузите, заложени в проекта на договора. Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства. Преди извършване на авансово плащане по този договор изпълнителят предоставя на възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства по този договор в размер на авансовото плащане и съгласно клаузите на проекта на договора. Гаранцията за изпълнение и гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се предоставят съгласно изискванията на документацията и съгл. чл. 111 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2019