Доставки - 296234-2018

10/07/2018    S130    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Гориво за отопление

2018/S 130-296234

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за приходите, ТД на НАП София
1310631880221
ул. „Аксаков“ № 21
София
1000
България
Лице за контакт: Биляна Пешева; Даниел Петров
Телефон: +359 298593766/+359 298593826
Електронна поща: b.pesheva@ro22.nra.bg
Факс: +359 29864728
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3665

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.nap.bg/news?id=3665
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Периодична доставка на гориво за отопление с включена транспортна такса за нуждите на офис „Красна поляна“ и офис Благоевград към ТД на НАП София“

II.1.2)Основен CPV код
09135100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в периодични доставки на гориво за отопление след получаване на писмена заявка от координатора по изпълнение на договора от страна на възложителя, подадена по e-mail или факс на посочени от изпълнителя електронен адрес или номер, като се спазват следните изисквания:

— срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни от получаване на заявката от изпълнителя,

— количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-малки от 1 000 (хиляда) литра за офис „Красна поляна“ към ТД на НАП София и 1 000 (хиляда) литра за офис Благоевград към ТД на НАП София. По-малките от това количество заявки могат да бъдат приемани за изпълнение само по добрата воля и при възможност от страна на изпълнителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09135100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41
Основно място на изпълнение:

Офис „Красна поляна“ на ТД на НАП София с адрес гр. София, бул. „Възкресение“ № 1 А и офис Благоевград на ТД на НАП София с адрес гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в периодични доставки на гориво за отопление след получаване на писмена заявка от координатора по изпълнение на договора от страна на възложителя, подадена по e-mail или факс на посочени от изпълнителя електронен адрес или номер, като се спазват следните изисквания:

— срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 (три) работни дни от получаване на заявката от изпълнителя,

— количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-малки от 1 000 (хиляда) литра за офис „Красна поляна“ към ТД на НАП София и 1 000 (хиляда) литра за офис Благоевград към ТД на НАП София. По-малките от това количество заявки могат да бъдат приемани за изпълнение само по добрата воля и при възможност от страна на изпълнителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/01/2019
Крайна дата: 31/12/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Общата стойност на договора не трябва да надвишава максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 40 000,00 BGN без ДДС. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на първа заявка от възложителя, но не по-късно от 1.1.2019 г., или до достигане на максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 40 000,00 BGN без ДДС, съответно 48 000,00 BGN с ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или валиден лиценз за извършване на международен превоз на товари — лиценз на Общността.

Участникът попълва информацията в част ІV, раздел А „Годност“, т. „Вписване в съответен професионален регистър“ на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура, за доказване наличието на валиден лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България или за международен превоз на товари. Информацията следва да включва № на лиценза, дата на издаване, издател на лиценза, както и да посочат линк към съответния регистър на валидните лицензи на страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Минимално изискване:

Участникът да има лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или лиценз за международен превоз на товари, който важи и на територията на Република България.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците да представят списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (доставка на гориво за отопление), осъществени от тях през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите без ДДС, период на изпълнение (посочва се начална дата и крайна дата на изпълнението) и получателите (възложителите на доставките), независимо дали са публични или частни субекти, заедно с доказателства за извършената услуга (съгл. чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Участникът попълва информацията в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от ЕЕДОП, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.

2. Участниците следва да разполагат с технически изправни специализирани транспортни средства, собствени/на лизинг или наети, оборудвани с автоматични устройства за отчитане наличността на горивото, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и отговарящи на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.1.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, при спазване на изискванията на глава 9.1 на приложение В от Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). Кодът на транспортните средства трябва да е FL.

Участникът попълва информацията в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.

3. Участникът да разполага със собствен и/или нает персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, за доказателство на което да представи списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката (водачите на транспортни средства), с посочване на трите имена, квалификация, притежавани ADR свидетелства на водач, превозващ опасни товари (№, дата на издаване, валидност, издател) съгласно изискванията на чл. 14 от Закона за автомобилните превози и чл. 26 от Наредба № 40 от 14.1.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, както и вида на правоотношението между участника/член на обединение и лицето и данни за документите, в които то е обективирано.

Участникът попълва информацията в част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. „Образователна и професионална квалификация“ на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да са изпълнили през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата най-малко 2 (две) доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.

Забележки:

* „Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

** Под предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изпълнени доставки на всякакъв вид течни горива.

2. Участниците следва да разполагат с минимум 1 (едно) технически изправно специализирано транспортно средство /цистерна/, за доказване на което следва да представят списък с описание на транспортното/ите средство/а, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на поръчката, който съдържа държавен контролен номер на транспортно средство,вид на транспортно средство (съгласно свидетелство за регистрация), № и дата на издаване на удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари към съответния лиценз за превоз на опасни товари, № и дата на заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване за измервателно/и средство/а в транспортното средство. Посочват се още срок на валидност, издаващ орган, евентуално уеб адрес, на който може да бъде намерена информация за посочените документи.

3. Участникът да разполага с минимум 1 (едно) лице, което да е преминало професионално обучение съгласно чл. 14 от Закона за автомобилните превози и да притежава свидетелство за успешно положен изпит в срок на валидност.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора определеният изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността му без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор — неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка. Базовата цена се оферира от съответния участник като цена на основния производител (вносител), определена към датата на издаване на решението за откриване на процедурата. За доказване на „базова цена“ в лева без ДДС за 1 000 литра гориво за отопление участниците прилагат към ценовото си предложение официален документ, издаден от основния производител (вносител), или заверена от участника извадка от официален бюлетин на основния производител (вносител) за периодично изменение на цените (в лева), актуален/а към датата на издаване на решението за откриване на процедура.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/09/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Административната сграда на ТД на НАП София, гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, ет. 7, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения ред за достъп до сградата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е контролирано от такова дружество или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2 от ЗМИП, както и на основанията по чл. 107 от ЗОП и 69 от ЗКОНПИ.

Национална агенция за приходите предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП“, рубрика „Профил на купувача“, от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/07/2018