Tavarat - 296332-2017

Näytä suppea näkymä

29/07/2017    S144    Euroopan komissio - Tavarat - Kiinnostuksenilmaisupyyntö - Ei määritelty 

Belgia-Geel: Uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien tavaroiden lahjoittaminen voittoa tavoittelemattomille järjestöille humanitaarisia ja yhteiskunnallisia sekä hyväntekeväisyyteen ja ympäristöön liittyviä palveluja varten

2017/S 144-296332

Kiinnostuksenilmaisupyyntö

AMI-viite – JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI

 1.Hankintaviranomainen:

Euroopan komissio, Joint Research Centre, Resource Management Geel, Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIA. Sähköpostiosoite: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
 2.Hakemusmenettely:

Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön tavoitteena on esivalinnassa hyväksyttyjen hakijoiden luettelon laatiminen uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien tavaroiden lahjoittamiseksi voittoa tavoittelemattomille järjestöille humanitaarisia ja yhteiskunnallisia sekä hyväntekeväisyyteen ja ympäristöön liittyviä tarkoitusperiä varten.
Kiinnostuksenilmaisut on toimitettava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä sähköisesti seuraavaan osoitteeseen: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Kiinnostuneita tahoja pyydetään merkitsemään tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön viite ”JRC/GEE/2017/R.5/0102/AMI – uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien tavaroiden lahjoittaminen” sähköpostinsa aiheeksi.
Hakijan hyväksyminen luetteloon ei millään tavoin velvoita hankintaviranomaista tekemään sopimuksia.
 3.Toimitettavat tiedot ja asiakirjat:

Kiinnostuneiden tahojen on toimitettava täydelliset yhteystietonsa ja lueteltava kohdassa 7 mainituista erityisaloista ne, jotka ovat niiden kiinnostuksenilmaisun kohteina.
Hakijoiden on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus, joka on saatavilla osoitteessa
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2761
Kyseisessä vakuutuksessa on ilmoitettava, etteivät hakijat ole missään kohdassa 10 luetelluista poissulkemiseen johtavista tilanteista. Vakuutuksen on oltava valtuutetun edustajan asianmukaisesti allekirjoittama ja päiväämä. Epäselvissä tapauksissa hakijoita voidaan pyytää toimittamaan poissulkemisperusteita koskevat todistusasiakirjat.
 4.Yleinen kuvaus menettelystä:

Kiinnostuneita tahoja pyydetään jättämään kiinnostuksenilmaisu tässä ilmoituksessa määritettyjen sääntöjen mukaisesti.
Hankintaviranomainen laatii luettelon esivalinnassa hyväksytyistä hakijoista, jotka täyttävät kohdassa 11 ilmoitetut perusteet.
Kun hankintaviranomainen aikoo tehdä kohdassa 7 kuvattua alaa koskevan erillissopimuksen, se lähettää tarjouspyynnön kaikille luettelossa oleville hakijoille. Hankintaviranomainen lähettää näille hakijoille kyseiseen sopimukseen liittyvät tarjouseritelmät.
 5.Henkilötietojen suojaus:

Jos kiinnostuksenilmaisun käsittelyn yhteydessä tallennetaan ja käsitellään henkilötietoja (kuten nimi, osoite ja ansioluettelo), kyseisiä tietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Ellei toisin ilmoiteta, hakijoiden vastauksia tähän ilmoitukseen ja kaikkia pyydettyjä henkilötietoja vaaditaan edellä kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten, ja tietoja käsittelee ainoastaan kyseisiä tarkoituksia varten kohdassa 1 ilmoitettu hankintaviranomainen, joka toimii myös rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavilla tietosuojalausumassa seuraavalla sivustolla:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
Komission tilinpitäjä voi rekisteröidä hakijoiden henkilötiedot joko ainoastaan ennakkovaroitusjärjestelmään (early warning system – EWS) tai sekä siihen että poissulkemisia koskevaan keskustietokantaan (central exclusion database – CED), mikäli hakija on jossakin seuraavissa säädöksissä mainituista tilanteista:
— komission päätös 2008/969/EY, Euratom, tehty 16.12.2008, komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä (katso lisätietoja tietosuojalausumasta osoitteessa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) tai
— komission asetus (EY, Euratom) N:o 1302/2008, annettu 17.12.2008, poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta (katso lisätietoja tietosuojalausumasta osoitteessa http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Tämän ilmoituksen perusteella laadittavan luettelon käyttö:

Tämän ilmoituksen perusteella laadittua luetteloa käytetään ainoastaan seuraavanlaisiin sopimuksiin:
— lahjoitussopimus.
 7.Täydellinen kuvaus kiinnostuksenilmaisupyynnön kattamista aloista:

Ala 1: toimistokalusteet, mukaan luettuina tuolit, työpöydät, kaapit jne.
Ennakoitu arvo: määrän arvioidaan nousevan 1–200 nimikkeeseen vuodessa seuraavien vuosien aikana.
Ala 2: tieto- ja viestintätekniset laitteet, mukaan luettuina tietokoneet, kannettavat tietokoneet, tulostimet jne.
Ennakoitu arvo:
— arviolta 125 tietokonetta / kannettavaa tietokonetta vuodessa. Näiden on oltava vähintään 4 vuotta vanhoja,
— arviolta 10–20 tulostinta vuodessa. Nämä ovat arviolta 6 vuotta vanhoja,
— muut.
Ala 3: tekniset laitteet ja sähkölaitteet (pois luettuina tieteelliset laitteet), mukaan luettuina useat erilaiset työkalut, laitteet ja koneet.
Ennakoitu arvo: määrän arvioidaan nousevan 1–50 nimikkeeseen vuodessa seuraavien vuosien aikana.
Suurin osa tarvikkeista annetaan korvaamiskäytännön mukaisesti, ja ne ovat toimivia. Osa tarvikkeista voi kuitenkin olla rikkinäisiä. On tärkeää huomata, että tarvikkeita varten ei ole saatavilla tukea. Kaikki tietokoneiden kovalevyt on tyhjennetty tai poistettu turvallisuussyistä.
 8.Suorituspaikka ja -ehdot:

Tavarat on noudettava yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) Geelin-toimipaikan rakennuksista, jotka sijaitsevat kohdassa 1 ilmoitetussa osoitteessa.
Tavarat lahjoitetaan seuraavilla ehdoilla:
1. hakijoiden on noudettava tavarat yhteisen tutkimuskeskuksen Geelin-toimipaikasta omien valmiuksiensa ja henkilöstönsä voimin ja omalla vastuullaan,
2. tavarat on noudettava niiden sen hetkisessä tilassa, eli uudelleenkäytettävinä tai kierrätettävinä. Tavarat eivät ole pakattuja,
3. hakijat sitoutuvat käyttämään tavaroita ainoastaan hankkeissa, jotka ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia, humanitaarisia tai hyväntekeväisyyteen tai ympäristöystävällisyyteen liittyviä,
4. hakijat sitoutuvat noudattamaan tiukasti kaikkia sovellettavia ympäristönsuojeluun liittyviä säädöksiä, tarvittaessa myös tuotteiden osan purkamisen yhteydessä, ja kattamaan kaikki tästä aiheutuneet kulut.
 9.Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittavan luettelon voimassaoloajan päättymispäivä:

Tämän ilmoituksen perusteella laadittava luettelo on voimassa 3 vuoden ajan tämän ilmoituksen lähettämisestä alkaen. Kiinnostuneet osapuolet voivat jättää hakemuksensa milloin tahansa ennen luettelon voimassaolon 3:a viimeistä kuukautta.
 10.Poissulkemisperusteet:

Tämän menettelyn ulkopuolelle suljetaan hakija, joka
(a) on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,
(b) on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa hakijaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta teosta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla lainvoimaisella tuomiolla,
(c) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen millä tahansa perusteella, Euroopan investointipankin tai kansainvälisen järjestön päätös mukaan luettuna,
(d) on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa sijoittautumismaansa, hankintaviranomaisen maan tai sopimuksen täytäntöönpanomaan lainsäädännön nojalla määrättyjä veroja tai sosiaaliturvamaksuja,
(e) on tuomittu, tai henkilö, jolla on valtuudet edustaa hakijaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä, on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta, rahanpesusta tai mistä tahansa muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja,
(f) on hallinnollisen seuraamuksen kohteena syyllistyttyään väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jonka on todettu vakavasti rikkoneen velvoitteitaan talousarviosta rahoitetun sopimuksen yhteydessä,
(g) on sopimukseen liittyvässä eturistiriitatilanteessa; eturistiriitatilanne voi syntyä erityisesti, kun kyseessä ovat taloudelliset intressit, poliittiset tai kansalliset yhteydet, perhe- tai tunnesiteet tai mitkä tahansa muut asiaankuuluvat yhteydet tai yhteiset intressit.
 11.Valintaperusteet:

a) Taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat perusteet:
ei sovelleta.
b) Teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskevat perusteet:
— järjestön kuvaus:
• yhteenliittymän oikeusmuoto (julkisen tai yksityisen elimen todistus jne.),
• järjestön toimiala ja erityisesti sen yhteiskunnallinen, humanitaarinen tai hyväntekeväisyyteen tai ympäristöön liittyvä tavoite,
— kuvaus siitä, kuinka yhteisen tutkimuskeskuksen Geelin-toimipaikasta noudettuja tavaroita käytetään tai kuinka ne voivat edistää hakijan toimiin liittyviä tavoitteita.
 12.Menettelyn jälkeinen avoimuus:

Tätä vaatimusta ei sovelleta, koska tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö liittyy lahjoituksiin.
 13.Ilmoituksen lähetyspäivä:

17.7.2017.
 14.Vastaanottopäivä Euroopan unionin julkaisutoimistossa:

17.7.2017.